E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] - Voorstel om af te zien van het houden van het op 3 juni geplande WGO inzake de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht (35 003) en de Wijzigingswet financiële markten 2019 (35 117)

De vergadering is geweest

27 mei 2019
14:00 uur
Commissie: Financiën
[UITKOMST E-MAILPROCEDURE]

Geachte leden,
 
Aan u is per e-mailprocedure het voorstel voorgelegd om de twee voor 3 juni 2019 geplande wetgevingsoverleggen (WGO’s) voor de wetsvoorstellen 35 003 en 35 117 te annuleren.
 
Op dit voorstel hebben 10 van de dertien fracties met instemming gereageerd:
VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU, SGP en DENK.
 
Niet gereageerd hebben de fracties van:
PvdD, 50PLUS en FvD.
 
De conclusie is dat het voorstel is aangenomen.
Beide WGO’s zullen worden geannuleerd, en de beide wetsvoorstellen zullen worden aangemeld voor plenaire behandeling als hamerstuk.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
--------------------------------------------------------------------

Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën

 
Geachte leden,
 
Tijdens de procedurevergadering van uw commissie op 22 mei jl. is gesproken over de wijze van behandeling van twee wetsvoorstellen. De commissie heeft eerder besloten deze wetsvoorstellen te behandelen in (separate) wetgevingsoverleggen op maandag 3 juni 2019.
 
In de procedurevergadering is namens de fractie van D66 voorgesteld af te zien van het houden van deze wetgevingsoverleggen en de desbetreffende wetsvoorstellen aan te melden voor plenaire behandeling als hamerstuk. De overige bij deze procedurevergadering aanwezige fracties steunden dat voorstel.
Aangezien niet alle fracties in de procedurevergadering aanwezig waren, is besloten om u per e-mail het voorstel ter instemming voor te leggen om:
 
 1. af te zien van het houden van het wetgevingsoverleg op maandag 3 juni van 13.00 tot 15.00 uur inzake de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (35 003); en
 2. af te zien van het houden van het wetgevingsoverleg op maandag 3 juni van 15.30 tot 17.30 uur inzake de Wijzigingswet financiële markten 2019 (35 117); alsmede om
 3. de beide wetsvoorstellen aan te melden voor plenaire behandeling als hamerstuk.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 27 mei aanstaande, om 14.00 uur kenbaar te maken of uw fractie met dit (drieledige) voorstel instemt.
Dit verzoek geldt ook voor de fracties die zich in de procedurevergadering al over het voorstel hebben uitgelaten.
 
Spoedig  na het verstrijken van de reactietermijn zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019)

  Te behandelen:

  Loading data