Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 november 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • A.E. Diertens (D66)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie op visie 'Voor één gezonde Europese geneesmiddelenmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken Brexit voorbereidingen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vertraging Eudamed

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Derde nota van wijziging inzake regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  33168 Brief houdende intrekking van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Correcties verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-XVI-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (35300-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (35300-XVI) op 30 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie IBO mensen met een licht verstandelijke beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage programma ‘Volwaardig leven’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Doorontwikkeling Beleid rond zorgaanbieders in financiële problemen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie van het lid Van der Staaij over betere naleving van de normen inzake alcohol (Kamerstuk 32793-431)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie op het advies ‘Prikken voor elkaar’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang wijziging besluit periodieke registratie Wet BIG physician assistant (Kamerstuk 29282-375)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Toezeggingen over de gevolgen van het voorstel om in de Wlz de administratieve lasten te reduceren door het stoppen met herindicaties en in de ouderenzorg en één zorgprofiel en één tarief te hanteren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Opnieuw beginnen - Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Moties en toezeggingen Notaoverleg over Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio (Kamerstuk 35138)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en vervolgprogramma ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzekerdenmonitor 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Capaciteit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorhangbrief prestatie ‘coördinatiefunctie verblijf’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Spoedpost Oldenzaal

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Slootweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 juni 2019, over het bericht ‘Miljoenen weggesluisd uit thuiszorg’ (Trouw, 6 juni 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Maatregelen om te bevorderen dat geld dat bedoeld is voor de zorg daadwerkelijk wordt besteed aan zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Acties verbetering verstrekking hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie om een stand van zakenbrief over de voortgang bij de brieven die in het algemeen overleg Orgaandonatie geagendeerd staan

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Continuïteit van jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Definitieve kaderbrief Wlz 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Langer thuis - Wonen en Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Korte termijnacties wachtlijstaanpak verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op de motie van de leden Renkema en Van Kooten-Arissen over gratis biologische lunch in primair en voortgezet onderwijs (Kamerstuk 32793, nr. 420)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Gevolgen arrest Hoge Raad over rookruimtes

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Inzet middelen Nationaal Preventieakkoord in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Herbeoordeling ergotherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Update Spinraza

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beleidskader voorwaardelijke toelating geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Antwoorden op vragen commissie over risicovereveningsmodel 2020 (Kamerstuk 29689-1016-1023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Commissiebrief inzake Reactie op verzoek commissie om een stand van zakenbrief over de deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Antwoorden op vragen commissie over diverse brieven inzake Bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kaderwetevaluatie Zorginstituut

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beantwoording vragen commissie over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem (Kamerstuk 25657-319)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Beantwoording vragen commissie inzake Toelichting tarieven pgb (Kamerstuk 25657-320)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Onderzoeksrapport ‘Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuis’

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Informatie over de manier waarop verzekeraars ouders informeren dat zij niet hoeven te betalen voor de mondzorg voor hun kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Wetsvoorstel bevorderen contracteren

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Continuïteit jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Evaluatie Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voortgangsrapportage Agenda persoonsgebonden budget (pgb)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Langdurig beschikken op basis van de Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op verzoek commissie over mogelijkheid tot aanvraag van European Disability Card EDC in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Toezegging overheadkosten gehandicaptenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Stand van zaken intensieve kindzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Beleidsreactie advies Gezondheidsraad Neonatale screening op SMA

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op nader gewijzigde motie van het lid Ploumen c.s. over uitdragen dat ME/CVS wordt erkend als chronische ziekte (Kamerstuk 34170-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Beantwoording vragen commissie over inzake de maatschappelijke rol van de universitaire medische centra (umc's) in het medisch zorglandschap (Kamerstuk 33278-8)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Toezegging ziekenhuislandschap Drenthe en Zuidoost Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van VerbeekdeCaluwé Advocaten inzake de vastgoedconstructies en dienstenconstructie bij de Seizoenen BV

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van SAN mbt winstuitkering in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Cannabispreventiebeleid experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang regeling zorg en dwang - zorgverantwoordelijke (Kamerstuk 35087-22)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 68. 68

  Voortgang onderwijs-zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Stand van zaken moties en toezeggingen voor de begroting 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  E-healthmonitor 2019 en stand van zaken slimme zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Agema en Geleijnse over het onderzoeken van overlevingskansen bij longkanker (Kamerstuk 29477-598)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Antwoorden op vragen commissie inzake bekostigingsexperiment aanvullende beroepen geestelijke gezondheidzorg (ggz) en forensische zorg (fz) (Kamerstuk 25424-480)

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de verstrekking van PrEP door de acht coördinerende GGD-en op basis van deze subsidieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Briefrapport Evaluatie distributie jodiumtabletten

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Toezegging over het opschonen van het archief van de schadeclaims inzake het ‘Traktaat van Wassenaar’ (1966)

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Voortgangsbrief financiële arrangementen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Ijzeren voorraad geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Stand van zaken centralisatie tolkvoorziening auditef beperkten

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Reactie op verzoek commissie over verzoek om voortgangsbrief Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Reactie op verzoek commissie over twee publicaties: een recent rapport van Berenschot: ‘Administratieve belasting langdurige zorg verder gestegen’ en een recente meting van het CBS ‘Meerderheid werknemers meldt toename werkdruk’

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Zorg voor betere behandeling bij ME’ van de ME/cvs Vereniging

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Reactie op verzoek commissie over stand van zaken met betrekking tot het traject ‘Verantwoord Wisselen van geneesmiddelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Voortgangsrapportage Onderzoek suïcides en jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Standpunt telefoonnummer 1-1-3

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 1 november 2019)


  BesluitTer informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie heeft de nota van wijzigingen inmiddels ontvangen).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  5. 35 204 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten. Dit wetsvoorstel is op 16 oktober 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  3. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  4. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  5. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  6. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  7. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  8. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  9. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  10. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  11. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  12. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  13. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  14. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  15. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  16. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  17. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
  18. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  19. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
  20. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  21. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  22. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  23. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
 86. 86

  Dertigleden- en interpellatiedebatten


  BesluitTer informatie.
   
  1. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  2. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  4. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  5. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  6. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  7. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  9. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  11. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  12. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  13. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
  14. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
 87. 87

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie
   
  1. AO Geneesmiddelenbeleid, 6 november 2019
  2. AO E-health/Slimme zorg, 7 november 2019
  3. AO Verslavingszorg/Drugsbeleid (tweede termijn), 7 november 2019 
  4. AO Wijkverpleging (tweede termijn), 13 november 2019
  5. AO IGJ, 13 november 2019
  6. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020, 18 november 2019
  7. AO Medisch zorglandschap, 20 november 2019
  8. AO Hulpmiddelenbeleid, 21 november 2019
  9. AO Wlz, 27 november 2019
  10. AO De juiste zorg op de juiste plek, 28 november 2019
  11. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 een aanverwante zaken, 2 december 2019
  12. AO Medische ethiek, 4 december 2019
  13. AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
  14. AO Zorgfraude, 11 december 2019
  15. AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
  16. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid, 16 december 2019
  17. AO Zwangerschap en geboorte, 18 december 2019
  18. AO Maatschappelijke opvang, 19 december 2019
  19. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
  20. AO Governance in de Zorgsector, 23 januari 2020
  21. AO GGZ, 29 januari 2020
  22. AO Orgaandonatie, 5 februari 2020
  23. AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
  24. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 febrauri 2020
  25. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020

   
 88. 88

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Accountability Hack 2019: resultaten en vervolgstappen

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Vastgestelde data procedurevergaderingen 2020 tot het zomerreces

   
  Vrijdag 20 december 2019 t/m 13 januari 2020 Kerstreces
  • Woensdag 15 januari 2020 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 29 januari 2020 – 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 12 februari 2020 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 19 februari 2020 – 10.15-11.30 uur
  Vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020 Krokusreces
  • Woensdag 4 maart 2020 – 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 18 maart 2020 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 1 april 2020 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 15 april 2020- 10.15-11.30 uuur
  Vrijdag 24 april 2019 t/m maandag 11 mei 2020 Meireces
  • Woensdag 13 mei 2020 – 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 27 mei 2020 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 17 juni 2020 - 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 1 juli 2020- 10.15-11.30 uur
  Vrijdag 3 juli t/m 31 augustus 2020 Zomerreces
   
 92. 92

  Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie op bericht NRC.nl d.d. 25 oktober 2019 inzake Patiënten komen vaak niet te weten wie er in hun medische dossier neuzen en reactie op bericht NRC.nl d.d. 25 oktober 2019 inzake Wie gluren er allemaal in mijn medische dossier?

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Verzoek van het lid Hijink (SP) om toezending van de rapportage over de stand van zaken van het Wmo-toezicht en de ontwikkeling daarvan nog voor het algemeen overleg IGJ d.d. 13 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Verzoek van het lid Renkema (GL) voor een rondetafelgesprek over de ziekte van Lyme

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om een brief inzake de uitvoering van de motie Ellemeet/Kersten/Sazias (35000-XVI-71) te ontvangen voor het AO De Juiste zorg op de juiste plek d.d. 28 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om aanvullende vragen te stellen inzake de uitzending van NPO Haagse lobby d.d. 1 november 2018 in relatie tot het Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om spoedige beantwoording van de vragen van het schriftelijk overleg inzake Toekomstverkenning zorg in Flevoland (31016-245) d.d. 26 september 2019, en om een brief waarin een stand van zaken wordt gegeven van de uitvoering van de motie over Flevoland koploper maken in slimme zorg thuis (31016-208), te ontvangen voor het algemeen overleg Medisch Zorglandschap d.d. 20 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data