Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 6 november 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 6 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel EU-Gezondheidsraad d.d. 9 december 2019
6
Derde nota van wijziging inzake regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Te behandelen:

8
Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Te behandelen:

10
33168 Brief houdende intrekking van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

Te behandelen:

11
Correcties verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-XVI-10)

Te behandelen:

20
22
Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Opnieuw beginnen - Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Te behandelen:

46
Commissiebrief inzake Reactie op verzoek commissie om een stand van zakenbrief over de deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord

Te behandelen:

62
Reactie op nader gewijzigde motie van het lid Ploumen c.s. over uitdragen dat ME/CVS wordt erkend als chronische ziekte (Kamerstuk 34170-12)

Te behandelen:

72
Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Agema en Geleijnse over het onderzoeken van overlevingskansen bij longkanker (Kamerstuk 29477-598)

Te behandelen:

81
Reactie op verzoek commissie over twee publicaties: een recent rapport van Berenschot: ‘Administratieve belasting langdurige zorg verder gestegen’ en een recente meting van het CBS ‘Meerderheid werknemers meldt toename werkdruk’

Te behandelen:

86
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 1 november 2019)

Details


BesluitTer informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie heeft de nota van wijzigingen inmiddels ontvangen).  
 2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 5. 35 204 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten. Dit wetsvoorstel is op 16 oktober 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

 Plenaire debatten                                                               
 1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 2. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 3. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 4. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
 5. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 6. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 7. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
 8. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
 9. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
 10. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
 11. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 12. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
 13. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
 14. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
 15. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
 16. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
 17. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
 18. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
 19. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
 20. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
 21. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
 22. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
 23. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
87
Dertigleden- en interpellatiedebatten

Details


BesluitTer informatie.
 
 1. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
 2. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 4. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 5. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
 6. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
 7. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 9. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
 10. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 11. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 12. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
 13. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
 14. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
88
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie
 
 1. AO Geneesmiddelenbeleid, 6 november 2019
 2. AO E-health/Slimme zorg, 7 november 2019
 3. AO Verslavingszorg/Drugsbeleid (tweede termijn), 7 november 2019 
 4. AO Wijkverpleging (tweede termijn), 13 november 2019
 5. AO IGJ, 13 november 2019
 6. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020, 18 november 2019
 7. AO Medisch zorglandschap, 20 november 2019
 8. AO Hulpmiddelenbeleid, 21 november 2019
 9. AO Wlz, 27 november 2019
 10. AO De juiste zorg op de juiste plek, 28 november 2019
 11. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 een aanverwante zaken, 2 december 2019
 12. AO Medische ethiek, 4 december 2019
 13. AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
 14. AO Zorgfraude, 11 december 2019
 15. AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
 16. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid, 16 december 2019
 17. AO Zwangerschap en geboorte, 18 december 2019
 18. AO Maatschappelijke opvang, 19 december 2019
 19. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
 20. AO Governance in de Zorgsector, 23 januari 2020
 21. AO GGZ, 29 januari 2020
 22. AO Orgaandonatie, 5 februari 2020
 23. AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
 24. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 febrauri 2020
 25. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020

 
92
Vastgestelde data procedurevergaderingen 2020 tot het zomerreces

Details

 
Vrijdag 20 december 2019 t/m 13 januari 2020 Kerstreces
 • Woensdag 15 januari 2020 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 29 januari 2020 – 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 12 februari 2020 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 19 februari 2020 – 10.15-11.30 uur
Vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020 Krokusreces
 • Woensdag 4 maart 2020 – 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 18 maart 2020 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 1 april 2020 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 15 april 2020- 10.15-11.30 uuur
Vrijdag 24 april 2019 t/m maandag 11 mei 2020 Meireces
 • Woensdag 13 mei 2020 – 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 27 mei 2020 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 17 juni 2020 - 10.15-11.30 uur
 • Woensdag 1 juli 2020- 10.15-11.30 uur
Vrijdag 3 juli t/m 31 augustus 2020 Zomerreces
 
93
Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie op bericht NRC.nl d.d. 25 oktober 2019 inzake Patiënten komen vaak niet te weten wie er in hun medische dossier neuzen en reactie op bericht NRC.nl d.d. 25 oktober 2019 inzake Wie gluren er allemaal in mijn medische dossier?

Te behandelen:

94
Verzoek van het lid Hijink (SP) om toezending van de rapportage over de stand van zaken van het Wmo-toezicht en de ontwikkeling daarvan nog voor het algemeen overleg IGJ d.d. 13 november 2019

Te behandelen:

96
Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om een brief inzake de uitvoering van de motie Ellemeet/Kersten/Sazias (35000-XVI-71) te ontvangen voor het AO De Juiste zorg op de juiste plek d.d. 28 november 2019

Te behandelen:

97
Verzoek van het lid Agema (PVV) om aanvullende vragen te stellen inzake de uitzending van NPO Haagse lobby d.d. 1 november 2018 in relatie tot het Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.

Te behandelen:

98
Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om spoedige beantwoording van de vragen van het schriftelijk overleg inzake Toekomstverkenning zorg in Flevoland (31016-245) d.d. 26 september 2019, en om een brief waarin een stand van zaken wordt gegeven van de uitvoering van de motie over Flevoland koploper maken in slimme zorg thuis (31016-208), te ontvangen voor het algemeen overleg Medisch Zorglandschap d.d. 20 november 2019

Te behandelen: