Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

16 oktober 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Vierde voortgangsrapportage Relocatie Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen VWS oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  34768 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over opnemen in het basispakket van fysiotherapie voor chronisch zieken (Kamerstuk 29689-1015)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  CPB-onderzoek inzake vrijwillig eigen risico

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op Barometer Nederlandse Gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Eindrapportage Platform Inkoopkracht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken veranderproces secretariaat Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie toezicht Careyn

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage programma ‘Volwaardig leven’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op voorstellen voor de verbetering van de zwemvaardigheid en zwemveiligheid in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen (1-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tweede voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  De toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bevorderen contractering ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de overgangsregeling wetsvoorstel BIG-II

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Richtlijn Orgaandonatie na Euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Incident Listeria in vleesproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang NVWA onderzoek naar cv-ketels Agpo Ferroli

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie IBO mensen met een licht verstandelijke beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Concept deelakkoord 6 Topsport die inspireert!

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie inzake een klacht over de vervanging van dexamfetamine door Amfexa

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rectificatie incident Listeria in vleesproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  RVS advies De B van Bekwaam

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Terugroepactie geneesmiddelen met ranitidine

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Resultaten verkenning regieverpleegkundige

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Raemakers over het beleid inzake de bestrijding van chronische pijn (Kamerstuk 29689-1014)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsevaluaties jeugdpreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Advies Bevolkingsonderzoek naar aneurysma van de abdominale aorta (AAA)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Gemeente Urk over Zorgvisie in Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapportages melding en vervoer personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang actie-agenda opioïden

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Afschrift van de reactie op de brief van de centrale cliëntenraad van Tactus verslavingszorg over de inzet van ervaringsdeskundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie om stand van zaken over de zienswijze op het voorstel van de Patiëntenfederatie Nederland over het creëren van een patiëntgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ploumen c.s. over uitdragen dat ME/CVS wordt beschouwd als chronische ziekte (t.v.v. Kamerstuk 34170-8) en op de motie van het lid Ploumen over toetsen van de beoordeling van cliënten met ME/CVS (Kamerstuk 34170-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toegankelijkheid van de acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Concept algemene maatregel van bestuur (amvb) over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang vervanging UZI-certificaten

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Gespecificeerde Toestemming Structureel

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op het artikel in het FD.nl d.d. 23 september 2019 met als titel “Strenge privacyregels hinderen medisch onderzoek in Nederland”

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Informatieveiligheid en Privacy in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  GHB

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Recente publicaties drugsgerelateerde onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Beantwoording op vragen commissie over resultaten van het begeleidend onderzoek naar de werkzame elementen van de maatschappelijke diensttijd (Kamerstuk 35034-5)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 10 oktober 2019)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van stukken waaronder een nota van wijziging).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  3. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  4. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  5. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  6. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  7. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  8. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  9. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  10. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  11. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  12. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  13. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  14. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  15. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  16. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
  17. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  18. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
  19. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  20. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  21. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  22. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  23. Het debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
 52. 52

  Dertigleden- en interpellatiedebatten

  BesluitTer informatie.
   
  1. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  2. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  4. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  5. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  6. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  7. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  9. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  11. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  12. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  13. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
 53. 53

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's


  Besluit: Ter informatie;
  • AO Hulpmiddelenbeleid zal na het rondetafelgesprek Implantaten d.d. 25 november worden gepland;
  • AO De Juiste Zorg op de juiste plek verlengen naar 4 uur 
   
  1. AO Suicidepreventie, 17 oktober 2019
  2. AO Ontwerpschets Maatschappelijke diensttijd, 17 oktober 2019
  3. AO Geneesmiddelenbeleid, 6 november 2019
  4. AO E-health/Slimme zorg, 7 november 2019
  5. AO Wijkverpleging (2e termijn), 13 november 2019
  6. AO IGJ, 13 november 2019
  7. AO Hulpmiddelenbeleid, 14 november 2019
  8. WGO Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020, 18 november 2019
  9. AO Medisch zorglandschap, 20 november2019
  10. AO Wlz, 27 november 2019
  11. AO De juiste zorg op de juiste plek, 28 november 2019
  12. WGO Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 een aanverwante zaken, 2 december 2019
  13. AO Medische ethiek, 4 december 2019
  14. AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
  15. AO Zorgfraude, 11 december 2019
  16. AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
  17. AO Zwangerschap en geboorte, 18 december 2019
  18. AO Maatschappelijke opvang, 19 december 2019
  19. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
  20. AO Governance in de Zorgsector, 23 januari 2020
  21. AO GGZ, 30 januari 2020
  22. AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
 54. 54

  Voorstel voorbereidingsgroep wachttijden en wachtlijsten voor verzoek aan informatie aan bewindslieden inzake wachttijden en wachtlijsten

 55. 55

  Voortzetting algemeen overleg Verslavingszorg/Drugsbeleid (tweede termijn)

  Besluit:  De tweede termijn wordt op korte termijn ingepland (1 uur). 
  • Door samenloop met het plenaire schema heeft alleen de eerste termijn van dit overleg plaatsgevonden op 10 oktober 2019;
  • De staatssecretaris heeft toegezegd een aantal brieven voor het kerstreces naar de Kamer te zullen sturen.    
 56. 56

  Verzoek van het lid Hijink om een reactie van de minister van VWS over het bericht dat een 19 jarige anorexiapatiënte anderhalf jaar ligt vastgebonden in een ggz-instelling.

  Te behandelen:

  Loading data