Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

4 september 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • K. Regterschot (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • R. Raemakers (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • E.J. Slootweg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Derde schriftelijk verslag over de voortgang van de constructie van het EMA-gebouw

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie ‘ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg PGB van 4 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tweede voortgangsrapportage 'Geweld hoort nergens thuis'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstuk 33980)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Geleijnse, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over het bericht ‘Zorg voor patiënten met psychoses is ondermaats’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg (Kamerstukken 25424-33628-460)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het Gezondheidsraadadvies over desinfectantia

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage programma Langer Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de Nederlandse Lyme Monitor 2019 van de Lymevereniging en op de Europese samenwerking bij de bestrijding van tropische infectieziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Jeugdhulp van 13 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Spoedzorg LUMC/Bronovo van 26 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie verkenning 13-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken met betrekking tot neuromodulatie bij chronische pijn nav toezegging AO Pakketbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage medische ethiek

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen geestelijke gezondheidzorg (ggz) en forensische zorg (fz)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortzetting Pallas reactor

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (Kamerstuk 29325-97)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl (Kamerstuk 35182)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake tabaksverslaving een ernstig knelpunt binnen de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van de Nationale Ombudsman: Vrouwen in de knel? Het vervolg.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Adviesvraag aan de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording op vragen commissie over de monitor zorginkoop wijkverpleging (Kamerstuk 29689-984)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Toezeggingen op het terrein van de geneesmiddelentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang en resultaten van de lopende acties op het terrein van ouderinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wet zorg en dwang

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Risicovereveningsmodel 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  e-health tender 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken rondom (het tegengaan van) verspilling van geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stimuleringsplan seksuele en relationele vorming in het onderwijs en reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Medische preventie (Kamerstuk 32793-388) en het algemeen overleg Keuzehulp (Kamerstuk 32279-160)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verruiming van de Q-koortsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Resultaten van het begeleidend onderzoek naar de werkzame elementen van de maatschappelijke diensttijd

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Programma Volwaardig Leven - Innovatie-impuls gehandicaptenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2019, over het tekort aan medicijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Vervolgbrief voortgang Landelijke agenda suicidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Tussenrapportage commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders en het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Conceptadvies Bevolkingsonderzoek naar aneurysma van de abdominale aorta (AAA)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op de motie van het lid Raemakers over in gesprek gaan met het AYA-platform (Kamerstuk 31016-207)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang aanpak wachttijden ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Evaluatie subsidieregeling anonieme e-mental health

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Bloedglucose sensoren Flash Glucose monitoring (FGM) en Continue Glucose Monitoring (CGM)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de toevoeging van enkele schadelijke (stoffen in) kruidenpreparaten en enkele technische aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (Kamerstuk 28345-219)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over de marktwerking in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Toekomstverkenning zorg in Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stand van zaken Laurentius Ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voortgangsbrief Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Sluiting huisartsenpraktijk Anna Paulowna

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Levering van extra medicinale cannabis aan Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport “Hospital Competition in the Netherlands: An Empirical Investigation” van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Stand van zaken Wet anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Antwoorden op vragen commissie over de hervorming van de beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020 (Kamerstuk 32864-6)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Reactie op verzoek commissie inzake secretariaat en het meldpunt van de commissie de Winter tot na de plenaire behandeling van het rapport in stand houden

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang Q-koorts en de bestrijding van zoönosen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Maatschappelijke rol van de universitaire medische centra (umc's) in het medische zorglandschap

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Bereikbaarheidsanalyse RIVM 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Gebruik van niet-toegelaten ontsmettingsmiddel - Dutrirock Bedding Powder

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Visie medisch zorglandschap

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Update uitbraak bacterie Zaans Medisch Centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Aanbieden GR advies gordelroos

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Overzicht voortgangsrapportages parlementair jaar 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Airconditioning in verpleeghuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Uitstel voortgangsrapportage (Ont)Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Antwoorden op vragen commissie over wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015-2019 in verband met verlenging van de werkingsduur (Kamerstuk 29282-364)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 78. 78

  Bestuurlijke afspraken gecontroleerde zorgoverdracht Juzt

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Behoefteraming Deep Brain Stimulation

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Vertrouwelijke ter inzage legging van documenten die aan de onderzoekscommissie van Manen zijn overhandigd

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Reactie op verzoek commissie om aan te geven welke concrete stappen het kabinet zet om invulling te geven aan de motie Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal in 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Fampyra (fampridine)

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Nader overleg over de regieverpleegkundige

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Uitstel toezending beleidsreactie op het Gezondheidsraad advies ‘Vaccinatie tegen HPV’

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Advies van de Gezondheidsraad over screening op spinale musculaire atrofie (SMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Voorbereidingen VWS op Ebola

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Tweede monitor van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz)

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Definitieve toelating van twee trajecten tot Voorwaardelijke Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Toekomst Juiste Loket

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Reactie op verzoek commissie over zorgverzekering voor asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Verkenner in het kader van de regieverpleegkundige

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 10 juli 2019)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van stukken waaronder een nota van wijziging).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).  Dit wetsvoorstel is op 24 april 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  5. 35 161 Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen. Dit wetsvoorstel is op 3 juli 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  2. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  4. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  5. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  6. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  7. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  8. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  9. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  10. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
  11. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  12. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  13. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 maart 2019)  
  14. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  15. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  16. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  17. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  18. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  19. Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (aangevraagd door lid lid Slootweg tijdens de RvW van 6 juni 2019).  
  20. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  21. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019) 
  22. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, min. VWS).
  23. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 25 juni 2019). 
 93. 93

  Dertigleden- en interpellatiedebatten

  BesluitTer informatie
   
  1. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  2. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  3. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  4. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  5. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  6. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
  7. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  8. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
  9. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  10. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de daklozenopvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
  11. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  12. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
  13. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
  14. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
  15. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
  16. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  17. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (min. RB, VWS)
  18. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  19. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  20. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  21. Dertigledendebat over het rapport van de IGJ over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 28 maart 2019)
  22. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  23. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  24. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  25. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  26. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
  27. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg (min. VWS, RB) (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 12 juni 2019).
  28. Dertigledendebat over het bericht dat artsen en apothekers overtreden regels overtreden door medicijntekort’ (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 27 juni 2019).
 94. 94

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's


  Besluit: Ter informatie

   
  1. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio, 9 september 2019  (i.v.m. overlap met andere activiteit zal worden nagegaan of het NO op het geplande tijdstip gehandhaafd kan worden)
  2. AO Orgaandonatie, 11 september 2019 (door middel van een e-mailprocedure zal worden geïnventariseerd of er voldoende steun is voor het verzoek van het lid Agema (PVV) om het AO tot een nader te bepalen moment uit te stellen)
  3. AO Wijkverpleging, 11 september 2019
  4. AO Eigen bijdragen in de zorg, 12 september 2019
  5. AO Evaluatie Pilots Maatschappelijke diensttijd 26 september 2019
  6. AO Donorgegevens Kunstmatige bevruchting, 2 oktober 2019
  7. AO Ambulancezorg/Acute zorg, 3 oktober 2019
  8. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 3 oktober 2019
  9. AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming, 9 oktober 2019
  10. AO Verslavingszorg/Drugsbeleid, 10 oktober 2019 (bij het ministerie zal navraag gedaan worden naar de portefeuilleverdeling van de bewindsperso(o)n(en) terzake)
  11. AO Suicidepreventie, 17 oktober 2019
  12. AO Ontwerpschets Maatschappelijke diensttijd, 17 oktober 2019
  13. AO Geneesmiddelenbeleid, 6 november 2019
  14. AO E-health/Slimme zorg, 7 november 2019
  15. AO IGJ, 13 november 2019
  16. AO Hulpmiddelenbeleid, 21 november 2019
  17. AO Zwangerschap en geboorte, 27 november 2019
  18. AO Wlz, 27 november 2019
  19. AO De juiste zorg op de juiste plek, 28 november 2019
  20. AO EU-Gezondheidsraad (9/12), 5 december 2019
  21. AO Zorgfraude, 11 december 2019
  22. AO Leefstijlpreventie, 12 december 2019
  23. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
 95. 95

  Behandeling van de ontwerpbegroting VWS 2020 in de commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Procedurevergadering VWS in Prinsjesdagweek

  Besluit: De procedurevergadering VWS van 18 september valt samen met de Algemene Politieke Beschouwingen en zal worden verplaatst naar 25 september a.s.
 97. 97

  Voorgenomen werkbezoek van een delegatie commissie VWS aan Denemarken en Zweden in het herfstreces van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Verzoek van het lid Van Nispen (SP) om een kabinetsreactie op zijn plan met voorstellen voor de verbetering van de zwemvaardigheid en zwemveiligheid in Nederland alsmede verzoek om na ommekomst van de reactie een algemeen overleg Zwemveiligheid in Nederland te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Deelname selectiecommissie kindervragenuur 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie op de Ernst & Young Barometer Nederlandse Gezondheidszorg genoemd in het bericht op Volkskrant.nl d.d. 3 september 2019 inzake Zorgmedewerkers zeggen weer vaker baan op en zijn weer vaker ziek: ‘De sector is ziek’

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) mede namens lid Tellegen (VVD) aan de staatssecretaris VWS om aan te geven wanneer de antwoorden van het schriftelijk overleg over de Verkenning landelijk onderzoek 13-wekenecho (Kamerstuk 29323-125, inbreng geleverd 19 juni) aan de kamer worden gestuurd alsmede verzoek om bevestiging dat de invoering van een landelijk wetenschappelijk onderzoek 13 weken echo geen vertraging oploopt door dit schriftelijke overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om gezondheidsonderzoek 5G en verzoek aan de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om procesinformatie te geven over advies Raad Volksgezondheid & Samenleving inzake (ziekenhuis)zorg in de regio beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden.

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Verzoek van het lid Slootweg (CDA) inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ (35270)

  Te behandelen:

  Loading data