E-mailprocedure : Verzoek lid Agema (PVV) om reactie op berichtgeving inzake uitbraak bof in Utrechtse studentenhuizen

De vergadering is geweest

11 april 2019
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie VWS,
 
Zie onderstaand verzoek van het lid Agema (PVV) om voorafgaand aan het algemeen overleg Medische Preventie van 18 april 2019 een reactie te vragen aan de staatssecretaris van VWS op berichtgeving inzake uitbraak bof in Utrechtse studentenhuizen (https://www.telegraaf.nl/e/3422755/)
U wordt verzocht per omgaande, doch uiterlijk donderdag 11 april  om 12:00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. (graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht).  Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek is gehonoreerd.*
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen. als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek lid Agema (PVV) om reactie op berichtgeving inzake uitbraak bof in Utrechtse studentenhuizen

    Te behandelen:

    Loading data