Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 september 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over advies van de Raad voor Cultuur en Raad voor het Openbaar Bestuur inzake organisatie en financiering lokale publieke omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Werkprogramma 2019-2020 Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 15: Media van de begroting van OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het (hoger) onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  OESO-rapport Education at a Glance 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wet taal en toegankelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Planningsbrief OCW najaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Opzet beleidsdoorlichting Artikel 11: studiefinanciering en evaluatie Wet studievoorschot hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Monitor beleidsmaatregelen 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de herverdeling van de bèta/techniekmiddelen richting algemene universiteiten (Kamerstuk 31288-757)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake RIVM-onderzoek mentale gezondheid van jongeren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op KNAW-inventarisatie 'Het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Hoofdlijnen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage implementatie slaag-zakregeling keuzedelen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Waarschuwing Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Werkprogramma 2020-2021 van de Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Maatwerk deeltijd-lerarenopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Werkprogramma Onderwijsraad 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  MBO-traineeprogramma van start gegaan

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wetsvoorstel inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanpak van de tekorten in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Samen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Inspectierapport Cheider

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanwijzing bestuur Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vertrouwelijk dossier in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  ABD rapport review incident toetsadviezen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsbrief actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Reactie op motie van het lid Bergkamp c.s. over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie (Kamerstuk 30420-324)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 26 september 2019

 35. 35

  Verslag OJCS Raad van 22 en 23 mei 2019 (onderdelen Jeugd en Sport)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  14. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  22. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  23. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  36. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  37. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  46. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  49. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
  55. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  57. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  72. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  76. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  77. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  84. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  93. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  98. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  13. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  34. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  73. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  83. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
 37. 37

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 38. 38

  Algemeen overleg Leraren

  Op verzoek commissie gepland woensdag 9 oktober, van 14.00 tot 17.00 uur

  Dossier Leraren:
  27923-341 - Brief regering d.d. 18-12-2018
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Evaluatierapport van de promotiebeurzen voor leraren
   
  27923-357 - Brief regering d.d. 12-02-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 februari 2019, over zieke docenten die niet vervangen worden op scholen vanwege het lerarentekort (Nos.nl, 4 februari 2019)
   
  27923-366 - Brief regering d.d. 15-04-2019
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Reactie op moties van het lid Bruins over kennistoets rekenen-wiskunde pabo (Kamerstuk 27923-329 en Kamerstuk 27923-355)
   
  27923-365 - Brief regering d.d. 11-04-2019
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Publicatie OESO onderzoek naar 'Initial Teacher Preparation'
   
  31293-435 - Brief regering d.d. 06-03-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Werkdrukmiddelen primair onderwijs
   
  31293-460 - Brief regering d.d. 26-04-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Beantwoording vragen commissie over werkdrukmiddelen primair onderwijs
   
  31293-458 - Brief regering d.d. 23-04-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Onderzoeksrapport ‘Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO’
   
  27923-367 - Brief regering d.d. 07-06-2019
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Ondersteuning beroepsgroepvorming leraren

   
 39. 39

  Werkbezoek gelijke kansen

 40. 40

  Verzoek tweede rappel inzake uitvoering motie Bekostiging van onderwijs aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van de overzeese gebiedsdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Rondvraagpunt reactie minister voor Begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rondetafelgesprek Praktijkonderwijs.