Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

13 maart 2019
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M. van Nispen (SP)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • M. Groothuizen (D66)
 • B. Becker (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • T. van Gent (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Bibob in verband met het opnemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als bevoegd toetsingsorgaan en enkele andere aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorhang van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de aanpassing van de indexeringsbepaling

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies van het Bureau ICT-Toetsing over het Verwijzingsportaal Bankgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Accudiefstal zendmasten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het SBO-advies over het rapport 'Waar een klein land groot in kan zijn'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toestemming technische briefing wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld 'Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gesprek met de algemeen directeur en ondernemingsraad van het Nederlands Forensisch Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksrapport ‘Tweede evaluatie Wet afgeschermde getuigen’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg over het bericht ‘Nederland onderzoekt terughalen vrouwelijke Syriëgangers en kinderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raak over de aanpak van radicalisering in Arnhem

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname aan rondetafelgesprek over boa's op 7 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de beantwoording van vragen van de delegatie naar de OVSE Parlementaire Assemblee over de implementatie van de VN-Veiligheidsraadresolutie 2396 inzake grensbewaking en informatiedeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 49

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Korte toelichting op het gesprek met Terre des Hommes over verschillende activiteiten van Terre des Hommes

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma over het bericht dat NCTV-baas Dick Schoof zich actief bemoeide met het onderzoek naar MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het bericht ‘Angstcultuur op het ministerie van Justitie en Veiligheid’ van 8 februari jl. van het Algemeen Dagblad

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoek "Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven gehoord"

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Detentiefasering vanuit Terroristenafdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Mogelijkheden om reisbewegingen van veroordeelde zedendelinquenten te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  WODC eindevaluatie weigerafdeling Pieter Baan Centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezending afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake voortgangsbericht WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Preferentie vordering kinderalimentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik inzake de Goede Herder en aangifte misbruik in de sport

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken tenuitvoerlegging sancties

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Landenbeleid Russische Federatie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overgangsmaatregelen na beëindiging Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsreactie op het WODC onderzoek 'Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderzoekscommissie naar aanleiding van een melding van een mogelijke misstand bij de IND

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Kinderen in vreemdelingendetentie / alternatieve toezichtmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over plaatsing van overlastgevende veiligelanders in een ebtl en toezegging aan het lid Van Toorenburg inzake dwangsommen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Cijfers en trends inzake actuele asielstromen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming technische briefing wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Wijzigingsvoorstellen ETIAS

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari 2019 te Boekarest

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag werkbezoek Griekenland 13 en 14 februari

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aangevulde geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanwijzen rapporteur wetsvoorstel wijziging Wet ministeriële verantwoordelijkheid

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel het lid Van Wijngaarden, vanwege het vertrek van het lid Van Oosten, aan te wijzen als een van de rapporteurs voor het wetsvoorstel wijziging Wet ministeriële verantwoordelijkheid.
 44. 44

  Verzoek gesprek met onderzoeker en slachtoffers inzake kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek reactie op pleidooi van mr. dr. L.J.J. Peters om meer ruimte te creëren voor het maken van vonnisafspraken in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek zo spoedig mogelijk te rapporteren over de eerste ervaringen met de AVG

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek reactie op bericht 'We moeten misdrijven verkeerd registreren, zeggen agenten'

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek reactie op bericht 'Hoe de kritiek op onterechte straffen werd weggepoetst'

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek rondetafelgesprek over criminaliteitscijfers

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek reactie op input van professoren op wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek inzake leverancier tapsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data