Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 6 november
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 6 november

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
8
Aanbieding verslag van de rapporteurs van de commissie Financiën van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 over doeltreffendheid en de doelmatigheid van beleid

Te behandelen:

20
Stafnotitie - Geactualiseerde uitgangspuntennotitie groot project ERTMS
43
Geplande commissieactiviteiten

Details

05-11-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg PFAS-houdende grond en baggerspecie en het storten van vervuilde grond in diepe plassen
06-11-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem NB: Uitgesteld (er wordt gezocht naar een nieuwe datum op korte termijn)
07-11-2019 15.00 - 16.30 Gesprek Deltacommissaris
11-11-2019 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water*
12-11-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht*
12-11-2019 13.30 - 13.45 Petitie Grensoverschrijdende intercity Amsterdam-Heerlen-Aken
13-11-2019 10.30 - 12.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Kosten en baten vervoersmodaliteiten
19-11-2019 13.30 - 13.45 Petitie Fileproblematiek op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens
21-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019*
21-11-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019*
25-11-2019 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
27-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
04-12-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid
05-12-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
10-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 19 december 2019*
16-12-2019 10.30 - 15.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails
17-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Aandacht voor verkeersmentaliteit
18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
16-01-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
29-01-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden
18-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op Schiphol
19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele EU-Raad Maritieme zaken 10-11 maart 2020*
03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020*
07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
44
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
18. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
56. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
72. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
87. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019

Dertigledendebatten
19. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
23. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
31. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
34. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
58. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
62. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019

VAO's/VSO's
VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Schonis (D66)
VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Spoor, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Eijs (D66)
45
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de commissie inbreng geleverd voor een nader verslag, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba eveneens inbreng geleverd voor een verslag
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de commissie inbreng geleverd voor een verslag
3. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
4. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
Op 02-10-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248
Op 06-11-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
6. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
Op 31-10-2019 is de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
7. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 12-11-2019
8. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
De inbrengdatum voor het wetsverslag is vastgesteld op 03-12-2019
 
47
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om een brief te verzoeken aan de minister van IenW over de uitvoering van de aangenomen motie over de oplegging van een reisverbod in het gehele openbaar vervoer

Te behandelen: