Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 2 oktober
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 2 oktober

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek van de commissie voor Vervoer en Digitale infrastructuur van de Duitse Bondsdag om op 9 oktober as. om 12.30 uur een gesprek te voeren met leden van de commissie voor IenW
42
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de commissie een nader wetsverslag toegezonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba eveneens een verslag verzonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de commissie een wetsverslag toegezonden
3. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
Op 11-09-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
4. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
Op 02-10-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 02-10-2019
6. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 30-10-2019
7. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-00-2019, 35293
Komt op de volgende procedurevergadering
43
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
20. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
38. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
63. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
80. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
92. Debat over vliegen boven conflictgebieden (minister I&W) Besluit: wordt omgezet in een algemeen overleg kort na het kerstreces
Aangevraagd door het lid Sjoerdsma, namens Paternotte (beiden D66), in de regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019
96. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2019
111. Debat over het bericht dat de bronnen van ons drinkwater steeds kwetsbaarder worden (minister I&W)
Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 12 september 2019
120. Debat over informatie over de Stint die niet naar de Kamer is gestuurd (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 26 september 2019

Dertigledendebatten
20. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
24. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
32. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
35. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
59. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
64. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019

NB: Het lid Kröger (GroenLinks) heeft twee dertigeldendebatten ingetrokken.

VAO's/VSO's
VAO Wadden, aangevraagd door het lid Kröger (GL)
VAO Duurzaam vervoer, aangevraagd door het lid Schonis (D66)
VAO Leefomgeving, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
VAO Spoor, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

IenW-begrotingsbehandeling
Week 42 (15-16-17 okt)
44
Geplande commissieactiviteiten

Details

01-10-2019 16.30 - 18.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Afvalimport
02-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht*
02-10-2019 14.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Luchthaven in zee
03-10-2019 10.00 - 11.00 Technische briefing PFAS-stoffen
03-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang ontwerp Loodsplichtbesluit 2021
03-10-2019 14.00 - 15.30 Technische briefing Mobiliteitsfonds en de invloed op de MIRT-systematiek
04-10-2019 14.00 - 17.00 Werkbezoek Wonen en werken in een bereikbaar Utrecht
De leden Ronnes (CDA) Van Eijs, Schonis (beiden D66), Kröger (GroenLinks), Dik-Faber (ChristenUnie), Van Brenk (50PLUS) en Bisschop (SGP) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
09-10-2019 15.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat*
10-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Deltaprogramma 2020
10-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 
14-10-2019 12.00 - 15.00 Werkbezoek Legionella: regels voor ondernemers m.b.t. waterkwaliteit
De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV) Bromet (GL), Laçin (SP) en Van Brenk (50Plus) hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek.
15-10-2019 16.30 - 20.30 Algemeen overleg Circulaire Economie
17-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT Overzicht 2020
30-10-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen*
06-11-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
11-11-2019 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water*
13-11-2019 10.30 - 12.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Kosten en baten vervoersmodaliteiten
21-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 2 - 3 december 2019
25-11-2019 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
27-11-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
04-12-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Externe Veiligheid
05-12-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
10-12-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 19 december 2019*
16-12-2019 10.30 - 15.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails
17-12-2019 13.30 - 13.45 Petitie Aandacht voor verkeersmentaliteit
18-12-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
46
Voorstel van het lid Remco Dijkstra namens Aukje de Vries (beiden VVD) om de minister te verzoeken om een reactie op het bericht 'Tunnel naar Ameland is een "serieuze optie"' (Trouw, 12-09-19)

Te behandelen:

48
Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om in november een reactie van de staatssecretaris te ontvangen op de ACM-quickscan -waarvan ook de kruissubsidiëring en de gescheiden boekhouding van NS een onderdeel vormen- en/of een reactie te verzoeken op de update van de quickscan die kan worden uitgezet nadat het hoger beroep heeft gediend inzake de ACM en NS

Te behandelen:

49
Voorstel van het lid De Groot (D66) voor het vertonen van de film An Ocean Story op 31 oktober 2019 van 14.00 tot 15.30 uur

Te behandelen:

50
Voorstel van de leden de Van Eijs (D66) en Ziengs (VVD) om een schriftelijk overleg te voeren m.b.t. bericht over gevaren micro-plastics

Te behandelen:

52
Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om van de minister de kennisgeving te ontvangen die aan de Stintfabrikant is gestuurd op het moment dat het besluit om de Stint toe te laten tot de openbare weg werd ingetrokken

Te behandelen:

53
Voorstel van de leden Van Eijs (D66) en Van Brenk (50PLUS) voor het voeren van een schriftelijk overleg over de Zembla uitzending met betrekking tot het verondiepen van plassen en de staatssecretaris verzoeken om een brief inzake de rol van Rijkswaterstaat in dit kader

Te behandelen:

55
Terugkoppeling zomergesprekken 2019
56
Voorbereiding van het jaarlijkse gesprek van uw voorzitter met I&W-bewindspersonen (verzoek om eventuele suggesties vanuit de commissie ter vergadering in te brengen)

Details

Besluit: inbreng geleverd.
57
Terugkoppeling van de bevindingen van het begrotingsonderzoek van de rapporteurs Van Eijs (D66) en Kröger (GroenLinks)