Algemeen overleg : Arbeidsmarktbeleid

De vergadering is geweest

26 juni 2019
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • M. Snel
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Nadere analyse over de oorzaken van de toenemende primaire inkomensongelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Financieel CV en aandacht CBS voor 55 plussers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken van het SNA-keurmerk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoek 'Effecten openbaarmaking inspectiegegevens van Inspectie SZW'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nieuwe regeling en verruiming quotumjaar drie Aziatische horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Computervredebreuk werkgeversaccount via werk.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Contracting en voortgang verkenning naleving Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Monitor arbeidsmarkt april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inzet 108e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van 10 t/m 21 juni 2019 in Genève

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verruiming derde quotumjaar aziatische horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  DWSRA (‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’) - Inventarisatie Stichting van de Arbeid (StvdA)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage ‘Cao-afspraken 2018’ over de inhoudelijke ontwikkelingen van cao’s

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tweede voortgangsbrief aanpak krapte op de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid van 13 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezicht arbeidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Publicatie lagere regelgeving WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Dienstverlening naar werk

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Werkgevers investeren te weinig in ouderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Discussienotitie commissie regulering van werk

  Te behandelen:

  Loading data