E-mailprocedure : Verzoek van de leden Middendorp (VVD), Van der Molen (CDA), Özütok (GroenLinks) en Van der Graaf (ChristenUnie) om het algemeen overleg e-id/paspoorten dat gepland staat voor donderdag 31 januari 2019 van 14.00-16.00 uur uit te stellen naar de volgende week

De vergadering is geweest

30 januari 2019
16:00 uur
Van: Commissie BiZa
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 10:53
Aan: GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: E-mailprocedure van de leden Middendorp, Van der Molen, Özütok en Van der Graaf om het AO e-id/paspoorten van as donderdag uit te stellen naar volgende week (s.v.p. uw reactie voor vanmiddag om 16.00 uur)

 
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Geachte leden,
 
De leden Middendorp (VVD),  Van der Molen (CDA), Özütok (GroenLinks) en Van der Graaf (ChristenUnie) stellen voor om het algemeen overleg e-id/paspoorten dat gepland staat voor as donderdag van 14.00-16.00 uur in de Klompézaal uit te stellen naar volgende week.
 
Ik verzoek u uiterlijk vandaag te 16.00 uur te laten weten, via een reply-all op dit bericht, of u dit voorstel* steunt.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
GC Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

 
 
Van: Molen van der H.
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 9:19
Aan: Commissie BiZa
CC: Middendorp, J.; Özütok, N.; Graaf van der, S.
Onderwerp: Voorstel tot uitstel (week) van het AO e-id/paspoorten

 
Geachte griffie,
 
Voor donderdag 31 januari 14.00 uur staat het algemeen overleg ‘e-id/paspoorten’ gepland. Gisteren, aan het eind van de middag, heeft de Kamer de brief ‘Aanpak implementatie programma eID’ ontvangen van het kabinet.
 
Om deze brief goed bij het AO te kunnen betrekken stel ik mede namens mijn collega’s Middendorp (VVD), Özütok (GroenLinks) en Van der Graaf (ChristenUnie) voor om het AO uit te stellen naar komende week. Met daarbij opgemerkt dat donderdag 7 februari nadrukkelijk niet de voorkeur van de voornoemde leden geniet.
 
Bij deze verzoek in de griffie onder de collega’s in de commissie te peilen of dit voorstel een nog bredere ondersteuning geniet.
 
Met vriendelijke groet,
Harry van der Molen
Tweede Kamerlid (CDA)
Binnenlandse en Algemene Zaken, Hoger onderwijs, Wetenschap en media.
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Middendorp (VVD), Van der Molen (CDA), Özütok (GroenLinks) en Van der Graaf (ChristenUnie) om het algemeen overleg e-id/paspoorten dat gepland staat voor donderdag 31 januari 2019 van 14.00-16.00 uur uit te stellen naar de volgende week

    Te behandelen:

    Loading data