E-mailprocedure : E-mailprocedure: Aanvullende vragen over het bericht dat de Belastingdienst risicovolle aangiften niet zou controleren

De vergadering is geweest

29 januari 2019
19:15 uur
Commissie: Financiën
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën,
 
Geachte leden,
 
Op basis van de reacties op de e-mailprocedure kan niet vastgesteld worden wat de termijn zou moeten zijn voor het aanleveren van aanvullende vragen.
 
Na overleg met de indiener van het eerste voorstel wordt voorgesteld om als deadline morgen, donderdag 31 januari 2019 om  14.00 uur te hanteren.
 
Enkele fracties hebben reeds aanvullende vragen ingediend. De overige fracties worden verzocht hun vragen te mailen naar cie.fin@tweedekamer.nl
 
De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de vragen op korte termijn te beantwoorden met het oog op het te houden plenaire debat over dit onderwerp. Het stenogram van de Regeling van Werkzaamheden van gisteren  is reeds doorgeleid naar het kabinet.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
Adjunct-griffier commissie Financiën
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
 
Van: Commissie Financiën
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 17:42
Aan: GC-Commissie-FIN
Onderwerp: [Spoed: E-mailprocedure] Aanvullende vragen over het bericht dat de Belastingdienst risicovolle aangiften niet zou controleren
 
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën,
 
Geachte leden,
 
Naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden van vandaag doen de leden Lodders (VVD), Omtzigt (CDA), Van Weyenberg (D66) en Bruins (CU) het verzoek om een brief te sturen aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de Belastingdienst risicovolle aangiften niet zou controleren en de fracties de gelegenheid te bieden daarvoor vragen aan te leveren.
 
In aanvulling daarop doet het lid Leijten (SP) het verzoek dat de fracties deze vragen uiterlijk morgen,  woensdag 30 januari 2019 om 11.00 uur aanleveren en de staatssecretaris van Financiën te verzoeken de vragen uiterlijk vrijdag 1 februari 2019 te beantwoorden.
 
Ik verzoek u uiterlijk vandaag, om 19.15 uur kenbaar te maken of u het voorstel om aanvullende vragen te inventariseren en het aanvullende voorstel om de deadline voor  het indienen van de vragen te stellen op woensdag 30 januari 2019 om 11.00 uur kunt steunen.
 
Een meerderheid heeft reeds aangegeven het voorstel om aanvullende vragen te inventariseren te kunnen steunen. De vraag ligt nog wel voor of u akkoord bent met de deadline voor het indienen van de vragen op woensdag 30 januari 2019 om 11.00 uur en het verzoek aan de staatssecretaris om de vragen uiterlijk vrijdag 1 februari 2019 te beantwoorden.
 
Spoedig  na het verstrijken van de reactietermijn zal ik u informeren op welke manier u de vragen kunt aanleveren en wat de deadline daarvoor dan is.  
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Freriks
Adjunct-griffier commissie Financiën
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Bijlage