E-mailprocedure : NADER VERSLAG - Wet Medische Hulpmiddelen (35043) en voorafgaande technische briefing

De vergadering is geweest

30 januari 2019
16:00 uur
Van: Commissie VWS
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 17:07
Aan: GC-Commissie-VWS
CC: Commissie VWS
Onderwerp: e-mailprocedure - NADER VERSLAG Wet Medische Hulpmiddelen en voorafgaande technische briefing
 
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
In de procedurevergadering van 23 januari jl. is het besluit genomen een technische briefing te organiseren over implantaten, voorafgaand aan de inbreng voor het nader verslag bij het wetsvoorstel Wet medische hulpmiddelen. Tevens is besloten de inbrengdatum voor dit nader verslag vast te stellen op 6 februari.
 
Van de kant van het ministerie van VWS is het onderstaande voorstel gedaan om de technische briefing onder meer te laten verzorgen door een aantal externe deskundigen. De eerste geschikte datum waarop deze uitgebreidere briefing kan worden georganiseerd is woensdag 13 februari van 10.00-11.30 uur.
 
Hierbij treft u daarom twee verzoeken aan.  Ten eerste of u ermee kunt instemmen de technische briefing te houden volgens de onderstaande opzet. Ten tweede of u ermee kunt instemmen dat de inbrengdatum voor het nader verslag Wet medische hulpmiddelen wordt verplaatst van 6 februari naar vrijdag 15 februari (zodat u de informatie uit de technische briefing kunt betrekken bij de inbreng).
 
Opzet ministerie:
“Gezien de vragen die zijn gesteld zouden we willen focussen op
1. Uitleg waarom Notified Bodies, hoe ze worden aangewezen en hoe ze hulpmiddelen certificeren. Waarbij we ook aandacht besteden aan het Europese traject.
2. Hoe werkt het krijgen van een implantaat in de praktijk. Hoe worden patiënten meegenomen in dit proces en hoe worden implantaten in de gaten gehouden.
3. Hoe gaan we verder onderzoek faciliteren en welke rol speelt het meldpunt bijwerkingen daarin een rol.
 
We zullen hier dus ook experts voor benaderen. Om eea toe te lichten maar ook om genoeg ruimte te hebben voor het stellen van vragen en vragen te beantwoorden hebben we denken wij wel 1,5 uur nodig.”
 
U wordt verzocht per omgaande, doch uiterlijk woensdag 30 januari om 16.00 uur, aan te geven of u met beide verzoeken kunt instemmen. (Graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht).
 
 
Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek is gehonoreerd.*
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen. als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.


 
Met vriendelijke groet,
 
Henriëtte Krijger
Adjunct-griffier Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    NADER VERSLAG Wet Medische Hulpmiddelen (36043) en voorafgaande technische briefing

    Te behandelen:

    Loading data