E-mailprocedure : Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om toezeggingen en een eerste reactie op het bericht over apothekers te ontvangen voor het AO Geneesmiddelenbeleid (7/2)

De vergadering is geweest

29 januari 2019
15:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Hierbij doe ik u het verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) toekomen om enkele toezeggingen van de minister voor Medische Zorg te ontvangen, voorafgaand aan het AO Geneesmiddelenbeleid op 7 februari 2019 (zie onderstaande mail).
Hiernaast verzoekt het lid Ellemeet voorafgaand aan het AO Geneesmiddelenbeleid een eerste reactie te ontvangen op het bericht in Trouw, waarin staat dat apothekers medicijnen verkopen aan het buitenland.
 
U wordt verzocht per omgaande, doch uiterlijk morgen 29 januari om 15.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. (graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht).
 
Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek is gehonoreerd.*
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen. als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 
Met vriendelijke groet,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om toezeggingen en een eerste reactie op het bericht over apothekers te ontvangen voor het AO Geneesmiddelenbeleid (7/2)

    Te behandelen:

    Loading data