Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

16 mei 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 16 mei 2019

 3. 3

  Landelijke rapportage discriminatiecijfers over 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale staten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 januari 2019, over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Actualisatie overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 1e kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindadvies DINGtiid Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2019-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Özütok over de financiering van de nationale slavernijherdenking (Kamerstuk 35000-VII-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Invoering benchmark lokale lasten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op motie van het lid Van Brenk over het maximaal benutten van ruimte voor instroom van 50-plussers bij de rijksoverheid (Kamerstuk 29544-861)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembureau negeren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Kronenburgerforum

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomsten triloog over verordening biometrie op identiteitskaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de beantwoording van de brief over vergeten slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie over de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017 (Kamerstuk 30111-119)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel toezending nota n.a.v. het nader verslag inzake Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nieuwe stembiljetten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Provinciefonds (C)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Besluit op een Wob verzoek met betrekking tot de Structuurvisie Buisleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet (Kamerstuk 32847-470)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verstrekte opdracht prof. Van den Dobbelsteen en overzicht architecten, adviseurs en uitvoerende partijen renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie inzake brief van Stichting Expertise-centrum Regelgeving Bouw (ERB), DGMR en Efectis over breedplaatvloeren en brandveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over de bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) (Kamerstuk 32127-233) en het Experiment energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Amsterdam (Kamerstukken 30196-32847-620)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsreactie op de uitkomsten van de enquête over agrarische leegstand

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitkomsten bestuurlijke overleggen REOS voorjaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over woonfraude op 17 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief van het Presidium inzake aanbevelingen werkgroep 'Integriteit leden van de Tweede Kamer'

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding rapport 'Zicht op revolverende fondsen van het Rijk'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Jaarverslag 2018 Raad voor het Openbaar Bestuur

 39. 39

  Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voortgang renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voortgang renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek Presidium inzake voortgang renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nadere informatie voortgang renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op het IRMA-manifest

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgang uitvoering EU Actieplan tegen desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Uitstel gesprek Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Vervolg vervanging certificaten PKIoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Staten-Generaal (IIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Koning (I)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Gemeentefonds (B)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Jaarverslag Staten-Generaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Jaarverslag van de Koning 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Jaarverslag Provinciefonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Jaarverslag Gemeentefonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Slotwet Staten-Generaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Slotwet van de Koning 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Slotwet Provinciefonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Slotwet Gemeentefonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verzoek van het lid Van der Molen om het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) op een later tijdstip in te plannen om een belangenorganisatie in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit algemeen overleg een petitie te laten aanbieden m.b.t. de BFTK.

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Vooraankondiging op de stafnotitie van de voorbereidingsgroep lokale democratie m.b.t. het voorstel om de minister BZK te verzoeken in te gaan op de onderzoeksrapporten die de commissie heeft laten vervaardigen door de Universiteit Tilburg en de Universiteit Twente aan de hand van een reactie op de aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Vooraankondiging van het ministerie dat er zo spoedig mogelijk een brief naar de Kamer wordt gestuurd inzake de aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoeken van het lid Krol (50PLUS) om een appreciatie te vragen op de motie van de minister van BZK (28325-190) voorafgaand aan de stemming volgende week en een brief te ontvangen van de minister BZK op de berichtgeving Schreeuwend tekort aan appartementen voor ouderen, markt oververhit', te ontvangen voor het AO Bouwopgave op 5 juni 2019).

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een kabinetsreactie vragen op het rapport van de werkgroep Lokale Rekenkamers dat recent is gepubliceerd (zie bijlage)

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verzoeken van de leden Koerhuis (VVD), Beckerman (SP) en Ronnes (CDA) met betrekking tot burenoverlast.

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verzoek van het lid Van Gent (VVD) om een reactie te vragen aan de minister van BZK op het bericht van de NOS over 'Dubbel stemmen voor Europees Parlement mag niet, maar kan wel'.

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Uitnodiging van de Gemeente Den Haag voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om zich op de hoogte te laten stellen van de procedure zoals die door de gemeente Den Haag wordt uitgevoerd voor het stemmen van Nederlanders in het buitenland.

  Te behandelen:

  Loading data