Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 16 mei 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 16 mei 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 16 mei 2019
21
Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Te behandelen:

31
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) (Kamerstuk 32127-233) en het Experiment energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Amsterdam (Kamerstukken 30196-32847-620)

Te behandelen:

38
Jaarverslag 2018 Raad voor het Openbaar Bestuur
41
42
44
Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nadere informatie voortgang renovatie Binnenhof

Te behandelen:

64
70
Verzoek van het lid Van der Molen om het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) op een later tijdstip in te plannen om een belangenorganisatie in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit algemeen overleg een petitie te laten aanbieden m.b.t. de BFTK.

Te behandelen:

71
Vooraankondiging op de stafnotitie van de voorbereidingsgroep lokale democratie m.b.t. het voorstel om de minister BZK te verzoeken in te gaan op de onderzoeksrapporten die de commissie heeft laten vervaardigen door de Universiteit Tilburg en de Universiteit Twente aan de hand van een reactie op de aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten

Te behandelen:

77
Uitnodiging van de Gemeente Den Haag voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om zich op de hoogte te laten stellen van de procedure zoals die door de gemeente Den Haag wordt uitgevoerd voor het stemmen van Nederlanders in het buitenland.

Te behandelen: