Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 maart 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toegevoegde agendapunten

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 7 maart 2019

 3. 3

  34683 Bekrachtiging voorstel van wet van de leden van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie ROB-advies 'Voor de publieke zaak'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang kabinetsaanpak van discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vernieuwd voorstel van de leden Asscher (PvdA) en Özütok (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en democratie (eerder ingediend door het lid Kuiken (PvdA)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 7 “Arbeidszaken overheid” van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 30985-29)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Van Nispen over openheid over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren (Kamerstuk 34950-VI-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeken inzake Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook (Kamerstuk 35078-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voornemens Wet op de lijkbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Procedure tot herziening van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Monitor Open Standaarden 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Staten Generaal (IIA) en Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tweede rapportage Renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering motie van de leden Nijboer en Ronnes over risico's voor een vergunningenstelsel voor verhuurders wegnemen (Kamerstuk 27926-303)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 december 2018, over het bericht dat er nog nooit zoveel huurwoningen zijn verkocht

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgangsbrief bouwregelgeving en risicovloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Afschrift brief aan het PBL over doorrekening financieringsfonds verduurzaming huishoudens

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief van het lid Koopmans (VVD) met betrekking tot afronding van het rapporteurschap Europese Kiesakte

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Evaluatierapport GRECO vijfde evaluatieronde

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurvergadering van 14 februari jl. onder agendapunt 25 doen de leden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) het volgende voorstel voor de behandeling van de evaluatie woningwet en het huurakkoord: 1.Technische briefing, 2. AO specifiek over de beleidsbrief (huuraangelegenheden)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Van Raak (SP) om in gesprek te gaan met respectievelijk de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders en met de minister van Binnenlandse Zaken over het functioneren van het Huis voor klokkenluiders.

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om het algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie dat gepland staat op 14 maart 2019 uit te stellen met 2 a 3 weken

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) om voorafgaand aan de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (TK35133) een technische briefing te organiseren en de inbrengdatum voor het verslag uit te stellen naar eind maart

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om een brief te vragen aan de minister BZK met een actualisatie van de brief van 15 oktober 2018 over de stand van zaken ten aanzien van de Ondersteunende software verkiezingen (OSV). In de brief zou de minister ook moeten ingaan op de resultaten van de verkenning over de wenselijke verantwoordelijkheidstoedeling voor de OSV, nu die kennelijk niet meer uitsluitend bij de Kiesraad ligt en op de conclusies die zij aan de onderzoeksresultaten wil verbinden.

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om de brief van de minister BZK over wanhopige woningzoekenden die opgelicht worden door bemiddelingsbureaus te betrekken bij het algemeen overleg Woonfraude

  Te behandelen:

  Loading data