Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie BiZa 7 maart 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie BiZa op 7 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 7 maart 2019
7
Vernieuwd voorstel van de leden Asscher (PvdA) en Özütok (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en democratie (eerder ingediend door het lid Kuiken (PvdA)

Te behandelen:

8
Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 7 “Arbeidszaken overheid” van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 30985-29)

Te behandelen:

9
Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

Te behandelen:

30
Stafnotitie t.b.v. het rondetafelgesprek mislukte ICT-projecten bij de overheid
31
[EU-Signalering]- BIZA - Signalering AO Desinformatie/Digitale inmenging
33
Stafnotitie Vrouwen in het Openbaar Bestuur
34
Stafnotitie behandeling rapport Staatscommissie parlementair stelsel
35
Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurvergadering van 14 februari jl. onder agendapunt 25 doen de leden Ronnes (CDA) en Smeulders (GroenLinks) het volgende voorstel voor de behandeling van de evaluatie woningwet en het huurakkoord: 1.Technische briefing, 2. AO specifiek over de beleidsbrief (huuraangelegenheden)

Te behandelen:

36
Verzoek van het lid Van Raak (SP) om in gesprek te gaan met respectievelijk de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders en met de minister van Binnenlandse Zaken over het functioneren van het Huis voor klokkenluiders.

Te behandelen:

38
Verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) om voorafgaand aan de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (TK35133) een technische briefing te organiseren en de inbrengdatum voor het verslag uit te stellen naar eind maart

Te behandelen:

39
Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om een brief te vragen aan de minister BZK met een actualisatie van de brief van 15 oktober 2018 over de stand van zaken ten aanzien van de Ondersteunende software verkiezingen (OSV). In de brief zou de minister ook moeten ingaan op de resultaten van de verkenning over de wenselijke verantwoordelijkheidstoedeling voor de OSV, nu die kennelijk niet meer uitsluitend bij de Kiesraad ligt en op de conclusies die zij aan de onderzoeksresultaten wil verbinden.

Te behandelen:

40
Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om de brief van de minister BZK over wanhopige woningzoekenden die opgelicht worden door bemiddelingsbureaus te betrekken bij het algemeen overleg Woonfraude

Te behandelen: