Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 15 januari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 15 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen genomen moeten worden om op het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen te komen teneinde kortingen op pensioenrechten en - uitkeringen te voorkomen

Te behandelen:

24
Uitstel reactie op advies Bureau ICT-Toetsing over de risico’s en de slaagkans van de implementatie van de inleenadministratie en quotumheffing op grond van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten bij UWV en de Belastingdienst

Te behandelen:

30
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 10 januari 2019)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
 2. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt - (34837), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 13 september 2018
 3. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen – (34956)
 4. Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren – (35010)

Plenaire debatten
 1. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan debat over 'De sociale staat van Nederland'. Tevens is tijdens de RvW van 3 oktober op verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) het onderwerp 'Het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het verschenen SCP-rapport' toegevoegd aan het debat
 2. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de volgende twee onderwerpen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
 3. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
 4. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 5. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 6. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
 7. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
 8. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 
 9. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 10. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
 2. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
 3. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
 4. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
 5. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 6. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 7. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 9. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 10. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 11. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 12. Dertigledendebat over de besteding van het budget voor studenten met een beperking(aangevraagd door het lid Raemakers (D66), bij de RvW van 18 december 2018)

VAO's/VSO's
 1. VAO Kinderopvang (AO d.d. 13 december 2018, VAO aangevraagd door het lid Kwint (SP)
31
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Participatiewet - 23 januari 2019, 14.00-17.00 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 6 februari 2019, 13.00-18.00 uur
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 13 februari 2019, 10.00-14.00 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid - 14 februari 2019, 13.00-17.00 uur: nagegaan wordt of de staatssecretaris van Financiën hierbij aanwezig kan zijn
 • AO Inburgering en integratie - 20 februari 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO SUWI-onderwerpen - 20 februari 2019, 15.00-18.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 15 maart 2019 - 6 maart 2019, 10.00-12.00 uur
 • AO Arbeidsongeschiktheid - 27 maart 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO Informele Raad WSB van 10-11 april 2019 - 3 april 2019, 10.00-12.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 13 juni 2019 - 5 juni 2019, 10.00-12.00 uur
32
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
33
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing CPB rapport "Vertraagde loonontwikkeling in Nederland"

Details

Besluit: Technische briefing definitief doorgang te laten vinden.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Mulder (PVV), Van Weyenberg (D66), Smeulders (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP).
34
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (besloten) technische briefing ARK over UWV en de relatie met fraudesignalen

Details

Besluit: Technische briefing definitief doorgang te laten vinden.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Mulder (PVV), Heerma (CDA), Van Weyenberg (D66), Smeulders (GroenLinks) en Van Brenk (50PLUS).
35
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek PicNic en deelname voorbereidingswerkgroep

Details

Besluit: Werkbezoek doorgang te laten vinden. De voorbereidingsgroep zal een datumvoorstel en een programma aan de commissie voorleggen.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Mulder (PVV), Van Weyenberg (D66), Smeulders (GroenLinks), Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
 • De volgende leden hebben zich aangemeld voor deelname in de voorbereidingsgroep: Smeulders (GroenLinks), (Gijs) van Dijk (PvdA) en Van Kent (SP).
36
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek met de Nationale ombudsman

Details

Besluit: Gesprek definitief doorgang te laten vinden.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Lange (VVD), Mulder (PVV), Peters (CDA), Raemakers (D66), Renkema (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP).
37
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek Rotterdamse peuteropvang

Details

Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen vindt het werkbezoek aan de Rotterdamse peuteropvang geen doorgang.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Raemakers (D66) en Westerveld (GroenLinks).