Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 juni 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • L.A. de Lange (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • A.E. Diertens (D66)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • M. Agema (PVV)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verslag informele EU-Gezondheidsraad van 15 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geannoteerde agenda formele EU-Gezondheidsraad van 14 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Resultaten van het onderzoek naar de effecten van het voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules) (Kamerstuk 34961)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede nota van wijziging - Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (35087-9)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Huisartsen gaan doorverwijzen naar drogist’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitkomsten van de tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitnodiging vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het congres over Borstimplantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Subsidieregeling NIPT in verband met de verlenging van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019, over het overlijden van mevrouw Van Leeuwen als gevolg van het verdwijnen van de spoedeisende hulppost wegens het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015-2019 in verband met verlenging van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  75 jaar vrijheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Update resistente bacterie Zaans Medisch Centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsstandpunt inzake overgangsregeling en aanbieden rapport ‘Verpleegkundige op niveau, een overgangsregeling in het kader van BIG II-register’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eerste voortgangsrapportage programma Onbeperkt Meedoen!

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over het bericht ‘Veel ziekenhuiszorg heeft geen enkel nut’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht dat thuiszorginstellingen zich op ruime schaal bezondigen aan verboden dwangmaatregelen bij thuiswonende cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 VWS-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording vragen commissie over de evaluatie Uitkeringsregeling Backpay en subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland (Kamerstuk 20454-131)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over de Vernieuwingsagenda "Iedereen onderweg" (Kamerstuk 24170-191)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Tweede advies Wetenschappelijke adviescommissie Eenzaamheid, Op weg naar effectieve interventies tegen eenzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift brief van De Kinderombudsvrouw aan de minister van VWS m.b.t. zorgen over integrale aanpak voor hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Eindrapport Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Aantal aanmeldingen experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang uitvoering Nationaal Preventieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (met addendum)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (Kamerstuk 35200-XVI-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Kamerstuk 35200-XVI-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Addendum departementaal jaarverslag 2018 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie over het advies kwartiermaker transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Voorbereiding voorwaardelijke toelating Spinraza

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Maatwerk in de Wlz-zorg thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Overleg gemeenten en abortusklinieken over demonstraties

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken van de twee nieuwe regelingen Sport die per 1 januari zijn ingegaan

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Appreciatie studies aanvullende beschermingsmechanismen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  NFU-rapport over Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Wemos d.d. 9 mei 2019 inzake Rapport Overpriced, te ontvangen voor AO Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toekomstvisie ADL-assistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgangsbrief sportbeleid juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid van 7 februari 2019 (Kamerstuk 29477-557)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgang Zorg voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht over een nieuw datalek in de jeugdzorg, te ontvangen voorafgaand aan het AO Jeugdhulp van 13 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 14 juni 2019)

  Besluit:
  • De griffie plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel tot 35 137 tot Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden (35 137) nog voor het zomerreces te behandelen.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).  Dit wetsvoorstel is op 24 april 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  5. 35 137 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  6. 35 087 Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris. De stemmingen over dit wetsvoorstel zijn voorzien op 18 juni 2019.
  7. 35 146 Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
    
   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  2. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  4. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  5. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  6. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  7. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  8. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  9. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  10. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
  11. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  12. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  13. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 maart 2019)  
  14. Debat over de marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  15. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  16. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  17. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  18. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  19. Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (aangevraagd door lid lid Slootweg tijdens de RvW van 6 juni 2019).   
 49. 49

  Dertigleden- en interpellatiedebatten

                        
  BesluitTer informatie
   
  1. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  2. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  3. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  4. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  5. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  6. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
  7. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  8. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
  9. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  10. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de daklozenopvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
  11. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  12. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
  13. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
  14. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
  15. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
  16. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  17. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (min. RB, VWS)
  18. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  19. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  20. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  21. Dertigledendebat over het rapport van de IGJ over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 28 maart 2019)
  22. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  23. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  24. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  25. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  26. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
  27. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg (min. VWS, RB) (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 12 juni 2019).
 50. 50

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit:
  1. Het algemeen overleg Bloedvoorziening d.d. 27 juni 2019 wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 5 september 2019
  2. Het algemeen overleg (ao) Maatschappelijke diensttijd (Mdt) d.d. 26 september 2019 zal worden opgesplitst in 2 afzonderlijke algemeen overleggen. Te weten ao Evaluatie Pilots Mtd (blijft op 26 september) en een ao Ontwerpschets Mdt (2 uur, eind oktober)
  3. Het algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming d.d. 9 oktober 2019 zal eerder ingepland worden
   
  1. AO Verpleeghuiszorg, 25 juni 2019
  2. AO Wmo, 26 juni 2019
  3. AO Pakketbeheer, 26 juni 2019
  4. AO Bloedvoorziening, 27 juni 2019 (zie hierboven nr. 1)
  5. AO Wijkverpleging, 27 juni 2019
  6. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (2e termijn), 2 juli 2019
  7. AO Eerstelijnszorg, 3 juli 2019
  8. AO Orgaandonatie, 4 juli 2019
  9. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio, 9 september 2019 
  10. AO Eigen bijdragen in de zorg, 12 september 2019
  11. AO Maatschappelijke diensttijd, 26 september 2019 (zie hierboven nr.  2)
  12. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 3 oktober 2019
  13. AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming, 9 oktober 2019
   (zie hierboven nr. 3)   
  14. AO Verslavingszorg/Drugsbeleid, 10 oktober 2019
  15. AO Suicidepreventie, 17 oktober 2019
  16. AO IGJ, 13 november 2019
  17. AO EU-Gezondheidsraad, 9 december 2019
 51. 51

  Voorstel tot verzoekonderzoek PGB 2.0 door de Algemene Rekenkamer_Kamerstuk 25 657 nr. 313

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  BESLOTEN GEDEELTE

 53. 53

  Verzoek van het lid Westerveld (GL) om een algemeen overleg over jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek van het lid Ellemeet (GL) mede namens het lid Smeulders (GL/cie. BiZa) om een rondetafelgesprek over wonen en zorg voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een reactie op de aangeboden petitie d.d. 18 juni jl. door FNV Zorg en Welzijn Betere inzake vergoeding van wachtdiensten in de kraamzorg alsmede reactie op artikel Zorgvisie.nl d.d. 17 juni 2019 Kraamzorg zit vast in vicieuze cirkel

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek van het lid Geleijnse (50PLUS) om een reactie op het bericht NOS.nl d.d. 18 juni 2019 Personeel spoedeisende hulp LUMC; patiëntenzorg in gevaar

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek van het lid Geleijnse (50PLUS) om een reactie op het bericht AD.nl d.d. 18 juni 2019 Ziekenhuiszorg voor oudere laat te wensen over

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek van het lid Veldman (VVD) om spoedige toezending van de kabinetsreactie op de Initiatiefnota lid Veldman over modern preventiebeleid: mensen ondersteunen bij een gezonde leefstijl - 35182

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om de Gezondheidsraad te verzoeken om onderzoeken op het gebied van straling van mobiele telefonie te monitoren

  Te behandelen:

  Loading data