Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 22 mei 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 22 mei 2019

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Hijink en Edgar Mulder (Kamerstuk 34994-18 t.v.v. Kamerstuk 34994-10) over inzage door een onafhankelijke arts

Te behandelen:

9
33980 Brief houdende intrekking van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

Te behandelen:

14
Reactie op de motie van het lid De Groot over het wegmengen van vervuiling niet langer toestaan in levensmiddelen (Kamerstuk 26991-544)

Te behandelen:

19
Informatie over de voortgang van de verbreding van de reikwijdte van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst naar alle zorgrelaties binnen de langdurige zorg

Te behandelen:

25
28
Reactie op het verzoek van het lid Edgar Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud

Te behandelen:

37
Reactie op aanvullende verzoek gedaan bij het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 maart 2019, over agressie bij abortusklinieken om te zetten in een debat n.a.v. het bericht over agressie bij een abortuskliniek in Rotterdam (NOS, 19 maart 2019)

Te behandelen:

42
Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime van meerderjarigen die onder beschermingsbewind zijn gesteld

Te behandelen:

54
Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘VBOK gaat op in Siriz en houdt na bijna 49 jaar op met bestaan’ (openbaarmaking beschikkingsbesluit)

Te behandelen:

58
Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het rapport naar de veiligheid, zorg en hulp rond mensen met een ernstige psychische aandoening van de Onderzoeksraad en het bericht ‘Omstreden kliniek Den Dolder stuurt opnieuw ten onrechte patiënten met verlof’

Te behandelen:

60
Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over wachtlijsten van een jaar na het sluiten van het MC Slotervaart

Te behandelen:

61
Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2019, over het bericht ‘Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie: 28 regionale ziekenhuizen lanceren nieuwe strategische koers’

Te behandelen:

64
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 14 mei 2019)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
 2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).  Dit wetsvoorstel is op 24 april 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

 Plenaire debatten                                                               
 1. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 2. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 4. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 5. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 6. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
 7. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 8. Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018).  
 9. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 10. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
 11. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
 12. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
 13. Debat over de stijging van de energienota (aangevraagd door het lid Snels tijdens tijdens de RvW van februari 2019) (min. Fin., EZK, VWS)
 14. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 15. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 maart 2019)  
 16. Debat over de marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 17. Debat over protesten bij abortusklinieken (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 januari 2019). Omgezet in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 21 maart 2019).
 18. Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake ernstige zorgen over de integrale aanpak voor hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 26 maart 2019).
 19. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
 20. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
65
Dertigleden- en interpellatiedebatten

Details

BesluitTer informatie
 
 1. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 2. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 3. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 4. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 5. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
 6. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
 7. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 8. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
 9. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 10. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de daklozenopvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
 11. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 12. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
 13. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
 14. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
 16. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
 17. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
 18. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (ministers voor RB en van VWS)
 19. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V en stas. VWS)
 20. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 21. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 22. Dertigledendebat over het rapport van de IGJ over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 28 maart 2019)
 23. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
 24. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 25. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
66
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie

 
 1. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 29 mei 2019
 2. AO Bloedvoorziening, 5 juni 2019
 3. AO Suicidepreventie, 6 juni 2019
 4. AO Geneesmiddelenbeleid, 6 juni 2019
 5. AO EU-Gezondheidsraad, 12 juni 2019
 6. AO Sportbeleid, 12 juni 2019
 7. AO Gehandicaptenbeleid, 13 juni 2019
 8. AO Jeugdhulp, 13 juni 2019
 9. WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van VWS 2018, 18 juni 2019 
 10. AO Wmo, 20 juni 2019
 11. AO Pakketbeheer, 26 juni 2019
 12. AO Wijkverpleging, 27 juni 2019
 13. AO Eerstelijnszorg, 3 juli 2019
 14. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio, 9 september 2019 
 15. AO Eigen bijdragen in de zorg, 12 september 2019
 16. AO Maatschappelijke diensttijd, 26 september 2019
 17. AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming, 9 oktober 2019

 
67
Vaststellen data procedurevergaderingen VWS vanaf het zomerreces 2019 tot aan het Kerstreces 2019

Details

Besluit: Naar aanleiding van het verzoek van het lid Raemakers om het tijdstip van de procedurevergadering aan te passen in verband met overlap met de Presidiumvergadering zal dit punt worden aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

- Woensdag 11 september 2019 - 10.15 - 11.30 uur
- Woensdag 25 september 2019 - 10.15 - 11.30 uur
- Woensdag 9 oktober 2019 - 10.15 - 11.30 uur
Herfstreces van vrijdag 18 oktober 2019 t/m maandag 28 oktober 2019
- Woensdag 30 oktober 2019 - 10.15 - 11.30 uur
- Woensdag 13 november 2019 - 10.15 - 11.30 uur
- Woensdag 27 november 2019 - 10.15 - 11.30 uur
- Woensdag 11 december 2019 - 10.15 - 11.30 uur
- Woensdag 18 december 2019 - 10.15 - 11.30 uur
Kerstreces van vrijdag 20 dember 2019 t/m maandag 13 januari 2020
70
Vervolgtraject voorbereidingsgroep Lessen Scandinavische landen
71
Agendering algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 26 juni 2019

Details

Besluit: De commissie stemt in met het aanpassen van de agenda van het AO Pakketbeheer
Noot: Het ministerie van VWS stelt voor het agendapunt: Kamerbrief over plan van aanpak 'Zorgevaluatie en gepast gebruik' (Kamerstuk 29 248 nr. 316), dat op de agenda van het te zijner tijd te houden AO Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg staat, tevens te agenderen voor het AO Pakketbeheer (d.d. 26 juni 2019).  
72
Voorstel nadere invulling verzoekonderzoek PGB 2.0 door Algemene Rekenkamer
73
Verzoek van het lid Van den Berg (CDA), mede namens de leden Dik-Faber (CU), Raemakers (D66) en Van Gerven (SP) om een reactie op het artikel Q-koortsgeld niet voor allemaal en stand van zaken uitvoering motie (Motie Dik-Faber c.s. over uitbreiden van de regeling met andere groepen gediagnosticeerden en nog te diagnosticeren mensen, Kamerstuk 25 295, nr. 66)

Te behandelen:

75
Verzoek van het lid Geleijnse (50Plus) om een reactie op bericht Volkskrant.nl d.d. 6 mei 2019 Ziekenhuizen: eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog, kosten dreigen uit de hand te lopen

Te behandelen:

77
Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister van Medische Zorg om aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking van de wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980)

Te behandelen:

78
79
Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om een reactie op de brief van Wemos d.d. 9 mei jl. inzake Rapport Overpriced te ontvangen voor AO Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni 2019

Te behandelen:

81
Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een rondetafelgesprek te houden over het functioneren van GGZ-instellingen, met name over mensen die terugkeren in de samenleving tezamen met de commissie voor Justitie en Veiligheid

Te behandelen:

82
Verzoek van het lid Geleijnse (50Plus) om een rappelbrief aan de minister voor Medische Zorg om nog voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni zijn reactie te sturen op de gedane toezeggingen tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 7 februari 2019

Te behandelen: