Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 mei 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • R. Raemakers (D66)
 • A.E. Diertens (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Mededeling aanpak geneesmiddelen milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsraad van 15 april 2019 in Boekarest, Roemenië (Kamerstuk 21501-31-511)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Hijink en Edgar Mulder (Kamerstuk 34994-18 t.v.v. Kamerstuk 34994-10) over inzage door een onafhankelijke arts

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  35124 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  33980 Brief houdende intrekking van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid De Groot over het wegmengen van vervuiling niet langer toestaan in levensmiddelen (Kamerstuk 26991-544)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eerste voortgangsrapportage van het Actieplan Voedselveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies ‘Nederland evenementenland?’ van de Nederlandse Sportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op nader gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de leidraad cultuurspecifieke zorg toevoegen aan het programma Thuis in het Verpleeghuis (Kamerstuk 31765-397)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over bewoners van een Fokuswoning en de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informatie over de voortgang van de verbreding van de reikwijdte van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst naar alle zorgrelaties binnen de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsreactie Gezondheidsraad-advies Plaatjesrijk plasma

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Match gebruiker - tolk (prikbordfunctie)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Plan van aanpak voor balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verdiepend onderzoek naar jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Drugspreventiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken overgangsregeling wetsvoorstel BIG II en toezending rapport ‘Arbeidsmarkt toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Visie op medische technologie (MedTech)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nivel rapport: ‘Veilige toepassing van complexe medische technologie thuis, een verkennend onderzoek naar de praktijk’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Edgar Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nieuwe werkwijze de indicatiestelling

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Hervorming van de beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie inzake inhoudelijke reactie op campagne Orgaandonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beantwoording vragen commissie over het Nationaal Preventieakkoord (Kamerstuk 32793-339)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Onderzoek naar informatiebehoefte verzekerden kwaliteit van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Betaalbaarheid van de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Taakopdracht van de technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op aanvullende verzoek gedaan bij het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 maart 2019, over agressie bij abortusklinieken om te zetten in een debat n.a.v. het bericht over agressie bij een abortuskliniek in Rotterdam (NOS, 19 maart 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Broncode van het PGB2.0-systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over het bericht inzake tekortschietende anorexiazorg genaamd 13 jaar en levensbedreigend ziek: 9 maanden wachten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Extra middelen voor 75 jaar vrijheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Start internetconsultatie Opleidingsbesluit orthopedagoog-generalist

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime van meerderjarigen die onder beschermingsbewind zijn gesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Monitor zorginkoop wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beantwoording vragen commissie over de update implementatie Sportakkoord (Kamerstuk 30234-211)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Rapport "Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners"

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie op de open brief van de VNG over de jeugdzorg en GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Antwoorden op vragen commissie over de uitzending van “Dokters van Morgen” d.d. 5 februari 2019 over Bacteriofagentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 februari 2019, over veiligheid in woonzorginstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Nieuw pleegzorgkader Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Monitoring en effectmeting experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Onderhandelaarsakkoord bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgang Depressiepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘VBOK gaat op in Siriz en houdt na bijna 49 jaar op met bestaan’ (openbaarmaking beschikkingsbesluit)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Maatregelen omtrent borstimplantaten naar aanleiding van mogelijke risico's van BIA-ALCL

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over hulp bij huiselijk geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op het verzoek van de commissie om een reactie op bericht Trouw.nl d.d. 1 april 2019 Ziekenhuis weigert bloed prikken bij patiënt van concurrent

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het rapport naar de veiligheid, zorg en hulp rond mensen met een ernstige psychische aandoening van de Onderzoeksraad en het bericht ‘Omstreden kliniek Den Dolder stuurt opnieuw ten onrechte patiënten met verlof’

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Rapport taskforce gepast gebruik GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over wachtlijsten van een jaar na het sluiten van het MC Slotervaart

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2019, over het bericht ‘Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie: 28 regionale ziekenhuizen lanceren nieuwe strategische koers’

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken rondom het faillissement van ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Aanpak gezinshuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 14 mei 2019)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).  Dit wetsvoorstel is op 24 april 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  2. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  4. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  5. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  6. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  7. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  8. Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018).  
  9. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  10. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  11. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
  12. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  13. Debat over de stijging van de energienota (aangevraagd door het lid Snels tijdens tijdens de RvW van februari 2019) (min. Fin., EZK, VWS)
  14. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  15. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 maart 2019)  
  16. Debat over de marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  17. Debat over protesten bij abortusklinieken (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 januari 2019). Omgezet in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 21 maart 2019).
  18. Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake ernstige zorgen over de integrale aanpak voor hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 26 maart 2019).
  19. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  20. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
 65. 65

  Dertigleden- en interpellatiedebatten

  BesluitTer informatie
   
  1. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  2. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  3. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  4. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  5. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  6. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
  7. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  8. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
  9. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  10. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de daklozenopvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
  11. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  12. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
  13. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
  14. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
  15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
  16. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
  17. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  18. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (ministers voor RB en van VWS)
  19. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V en stas. VWS)
  20. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  21. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  22. Dertigledendebat over het rapport van de IGJ over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 28 maart 2019)
  23. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  24. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  25. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 66. 66

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie

   
  1. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 29 mei 2019
  2. AO Bloedvoorziening, 5 juni 2019
  3. AO Suicidepreventie, 6 juni 2019
  4. AO Geneesmiddelenbeleid, 6 juni 2019
  5. AO EU-Gezondheidsraad, 12 juni 2019
  6. AO Sportbeleid, 12 juni 2019
  7. AO Gehandicaptenbeleid, 13 juni 2019
  8. AO Jeugdhulp, 13 juni 2019
  9. WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van VWS 2018, 18 juni 2019 
  10. AO Wmo, 20 juni 2019
  11. AO Pakketbeheer, 26 juni 2019
  12. AO Wijkverpleging, 27 juni 2019
  13. AO Eerstelijnszorg, 3 juli 2019
  14. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio, 9 september 2019 
  15. AO Eigen bijdragen in de zorg, 12 september 2019
  16. AO Maatschappelijke diensttijd, 26 september 2019
  17. AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming, 9 oktober 2019

   
 67. 67

  Vaststellen data procedurevergaderingen VWS vanaf het zomerreces 2019 tot aan het Kerstreces 2019

  Besluit: Naar aanleiding van het verzoek van het lid Raemakers om het tijdstip van de procedurevergadering aan te passen in verband met overlap met de Presidiumvergadering zal dit punt worden aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  - Woensdag 11 september 2019 - 10.15 - 11.30 uur
  - Woensdag 25 september 2019 - 10.15 - 11.30 uur
  - Woensdag 9 oktober 2019 - 10.15 - 11.30 uur
  Herfstreces van vrijdag 18 oktober 2019 t/m maandag 28 oktober 2019
  - Woensdag 30 oktober 2019 - 10.15 - 11.30 uur
  - Woensdag 13 november 2019 - 10.15 - 11.30 uur
  - Woensdag 27 november 2019 - 10.15 - 11.30 uur
  - Woensdag 11 december 2019 - 10.15 - 11.30 uur
  - Woensdag 18 december 2019 - 10.15 - 11.30 uur
  Kerstreces van vrijdag 20 dember 2019 t/m maandag 13 januari 2020
 68. 68

  Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter aanbieding van het rapport «Ouderen- en gehandicaptenzorg in Scandinavië: op zoek naar bronnen voor duurzame vernieuwing»

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Vervolgtraject voorbereidingsgroep Lessen Scandinavische landen

       
 71. 71

  Agendering algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 26 juni 2019

  Besluit: De commissie stemt in met het aanpassen van de agenda van het AO Pakketbeheer
  Noot: Het ministerie van VWS stelt voor het agendapunt: Kamerbrief over plan van aanpak 'Zorgevaluatie en gepast gebruik' (Kamerstuk 29 248 nr. 316), dat op de agenda van het te zijner tijd te houden AO Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg staat, tevens te agenderen voor het AO Pakketbeheer (d.d. 26 juni 2019).  
 72. 72

  Voorstel nadere invulling verzoekonderzoek PGB 2.0 door Algemene Rekenkamer

 73. 73

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA), mede namens de leden Dik-Faber (CU), Raemakers (D66) en Van Gerven (SP) om een reactie op het artikel Q-koortsgeld niet voor allemaal en stand van zaken uitvoering motie (Motie Dik-Faber c.s. over uitbreiden van de regeling met andere groepen gediagnosticeerden en nog te diagnosticeren mensen, Kamerstuk 25 295, nr. 66)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om een algemeen overleg Orgaandonatie in te gaan plannen, nog vóór de zomer.

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verzoek van het lid Geleijnse (50Plus) om een reactie op bericht Volkskrant.nl d.d. 6 mei 2019 Ziekenhuizen: eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog, kosten dreigen uit de hand te lopen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verzoek van het lid De Lange (VVD) om een reactie op het rapport van de Nationale ombudsman: 'Vrouwen uit de knel? Het vervolg'

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister van Medische Zorg om aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking van de wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980)

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Verzoek van het lid Agema (PVV) om een reactie van de minister van VWS op het bericht: Jos de Blok: ‘VWS-plannen wijkverpleging werken averechts’ - Zorgvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om een reactie op de brief van Wemos d.d. 9 mei jl. inzake Rapport Overpriced te ontvangen voor AO Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Memo rapporteurs Jaarverslag VWS 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een rondetafelgesprek te houden over het functioneren van GGZ-instellingen, met name over mensen die terugkeren in de samenleving tezamen met de commissie voor Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Verzoek van het lid Geleijnse (50Plus) om een rappelbrief aan de minister voor Medische Zorg om nog voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 6 juni zijn reactie te sturen op de gedane toezeggingen tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 7 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data