Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 10 april 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 10 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

6
Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht dat steeds meer tandartsen uit het buitenland komen

Te behandelen:

7
9
Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 december 2018, over vergoeding geneesmiddel nivolumab bij vormen van kanker

Te behandelen:

20
Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 december 2018, over het bericht dat de VN commissie Nederland op de vingers tikt op het gebied van intersekse rechten

Te behandelen:

24
31
33
Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2019, over het gebruik van getextureerde borstimplantaten

Te behandelen:

43
Voorstel voorbereidingsgroep Arbeidsmarktbeleid in de zorg om de bewindspersonen te verzoeken een reactie te geven op de internetconsultatie Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Te behandelen:

44
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 4 april 2019)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
 2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 35 093 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening. Dit wetsvoorstel is op 13 maart 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. De stemmingen zijn voorzien op 9 april 2019.
 4. 34 994 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt. Dit wetsvoorstel is op 13 maart 2019  aangemeld voor plenaire behandeling.
 5. 35 043 Wet medische hulpmiddelen. Dit wetsvoorstel is op 27 maart 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

 Plenaire debatten                                                               
 1. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 2. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 4. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 5. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 6. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
 7. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 8. Debat over het bericht dat het AMC honderden hoofden kocht van een omstreden Amerikaans bedrijf (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018).  
 9. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 10. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
 11. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
 12. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
 13. Debat over de stijging van de energienota (aangevraagd door het lid Snels tijdens tijdens de RvW van februari 2019) (min. Fin., EZK, VWS)
 14. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 15. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 maart 2019)  
 16. Debat over de marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 17. Debat over protesten bij abortusklinieken (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 januari 2019). Omgezet in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 21 maart 2019).
 18. Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake ernstige zorgen over de integrale aanpak voor hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 26 maart 2019).
 19. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
45
Dertigledendebatten

Details


Besluit: Ter informatie
 1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
 2. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 3. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 4. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 5. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 6. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 7. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
 8. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
 9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 10. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
 11. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 12. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
 13. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 14. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
 15. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 29 november 2018)
 16. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
 17. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 18. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
 19. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
 20. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
 21. Dertigledendebat over het bericht dat levens in gevaar zijn door krapte in de ggz (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 6 februari 2019) 
 22. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (ministers voor RB en van VWS)
 23. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V en stas. VWS)
 24. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 25. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 26. Dertigledendebat over het rapport van de IGJ over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 28 maart 2019)
 27. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
 28. Dertigledendebat over het gebruik van getextureerde borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 4 april  2019) 
46
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie
 1. AO Zorgverzekeringswet, 10 april 2019 
 2. AO Informele EU-Gezondheidsraad, 11 april 2019
 3. AO GGZ, 11 april 2019 (tot nader order uitgesteld)
 4. AO Misstanden in de jeugdzorginstellingen, 17 april 2019
 5. AO Medische preventie, 18 april 2019
 6. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 24 april 2019
 7. AO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen, 25 april 2019
 8. AO Jeugdhulp, 16 mei 2019
 9. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 29 mei 2019
 10. AO Bloedvoorziening, 5 juni 2019 
 11. AO Suicidepreventie, 6 juni 2019
 12. AO EU-Gezondheidsraad, 12 juni 2019
 13. AO Sportbeleid, 12 juni 2019
 14. AO Gehandicaptenbeleid, 13 juni 2019
 15. WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van VWS 2018, 18 juni 2019 
 16. AO Wmo, 20 juni 2019
 17. AO Pakketbeheer, 26 juni 2019
 18. AO Wijkverpleging, 27 juni 2019
 19. AO Eerstelijnszorg, 7 juli 2019
 20. AO Pleegzorg/Gezinshuizen, 13 juni 2019
50
Verzoek van het lid Geleijnse (50Plus) om reactie op bericht op NOS.nl d.d. 5 april 2019 De huisarts bezwijkt: 'Ik was meer manager dan dokter' alsmede verzoek om reactie op bericht op Elsevierweekblad.nl d.d. 10 april 2019 Hebt u straks nog wel een huisarts?

Te behandelen:

51
Het lid De Lange (VVD) beveelt van harte aan, mede namens zijn collega leden van de Voorbereidingsgroep Bergkamp (D66) en Ellemeet (GL), de technische briefing bij te wonen d.d. 17 april a.s. inzake de aanbieding van het rapport van Vilans in kader van onderzoek van de voorbereidingsgroep ‘Lessen Scandinavische landen zorgtaken en langdurige zorg’.

Te behandelen: