Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

27 maart 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • R. Raemakers (D66)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Aanbeveling voor een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Europees traject inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit toegespitst op de sectoren geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  35093 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  35043 Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verplichting vermelden BIG-nummer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging subsidieregeling ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Sluiskandidaten tweede helft 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toekomstige concentratie van het Bravis ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Het Groninger Zorgakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken op het gebied van rookvrije schoolterreinen bij scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapportage van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten over 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vergoeding kunstmatige inseminatie met donorzaad

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift instellingsbesluit commissie faillissementen ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang uitbreiding neonatale hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nalevingscijfer leeftijdsgrenzen alcohol 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  NZa rapport "Controles zorgverzekeraars naar aanpak wachttijden"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vernieuwingsagenda "Iedereen onderweg"

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel reactie op de brief van de MKA-chirurg-implantoloog van Kaakchirurgie Lelystad naar aanleiding van het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht ‘Inspectie tikt Jeugdbescherming op de vingers om zwijgcontract’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken onderzoek Zorginstituut Nederland naar Zorgclustermodel en verzekerde aanspraken ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht dat besmet koeienvlees op de Europese markt is gekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Capaciteitsplan 2019 deel I

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgangsrapportage bekostiging wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie op het Franse onderzoek en de ervaringen in Frankrijk inzake hersteloperaties bij vrouwenbesnijdenis

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit 2014-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overstapseizoen 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 21 maart 2019)

  Voorstel: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 35 093 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening. Dit wetsvoorstel is op 13 maart 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. 34 994 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt. Dit wetsvoorstel is op 13 maart 2019  aangemeld voor plenaire behandeling.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  2. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  4. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  5. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  6. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  7. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  8. Debat over het bericht dat het AMC honderden hoofden kocht van een omstreden Amerikaans bedrijf (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018).  
  9. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  10. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  11. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
  12. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  13. Debat over de stijging van de energienota (aangevraagd door het lid Snels tijdens tijdens de RvW van februari 2019) (min. Fin., EZK, VWS)
  14. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  15. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 maart 2019)  
  16. Debat over de marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  17. Debat over protesten bij abortusklinieken (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 januari 2019). Omgezet in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 21 maart 2019).
 36. 36

  Dertigledendebatten

  Voorstel: Ter informatie
   
  1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  2. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  4. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  5. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  6. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  7. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
  8. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
  9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  10. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
  11. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  12. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
  13. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  14. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
  15. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 29 november 2018)
  16. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
  17. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
  18. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
  19. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
  20. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  21. Dertigledendebat over het bericht dat levens in gevaar zijn door krapte in de ggz (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 6 februari 2019) 
  22. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (ministers voor RB en van VWS)
  23. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V en stas. VWS)
  24. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  25. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 37. 37

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie
  1. AO Acute zorg/ambulance zorg, 3 april 2019 
  2. AO Pleegzorg/Gezinshuizen, 4 april 2019
  3. AO PGB, 4 april 2019
  4. AO Zorgverzekeringswet, 10 april 2019 
  5. AO Informele EU-Gezondheidsraad, 11 april 2019
  6. AO GGZ, 11 april 2019
  7. AO Misstanden in de jeugdzorginstellingen, 17 april 2019
  8. AO Preventiebeleid, 18 april 2019
  9. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 24 april 2019
  10. AO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen, 25 april 2019
  11. AO Bloedvoorziening, 15 mei 2019
  12. AO Jeugdhulp, 16 mei 2019 (inventariseren welke brieven de komende tijd op het terrein van jeugdhulp worden gestuurd en het ao met een paar weken verplaatsen afhankelijk van de toezending van de brieven )
  13. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 29 mei 2019
  14. AO Suicidepreventie, 6 juni 2019
  15. AO EU-Gezondheidsraad, 12 juni 2019
  16. AO Sportbeleid, 12 juni 2019
  17. AO Gehandicaptenbeleid, 13 juni 2019
  18. AO Wmo, 20 juni 2019
  19. AO Eerstelijnszorg, 26 juni 2019
  20. AO Pakketbeheer, 27 juni 2019
 38. 38

  Behandeling van de verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire begrotingen over 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Gesprek met Commissie Sociaal beleid van het Tsjechische parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Rutte (VVD) om een inhoudelijke reactie van het kabinet op de campagne inzake orgaandonatie.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rappel verzoek van het lid Ellemeet (GL) om de minister voor Medische Zorg te vragen de Monitor paramedische zorg vóór het algemeen overleg inzake de Zorgverzekeringswet d.d. 10 april 2019 aan de kamer te zenden

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Rappel verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om de minister voor Medische Zorg te vragen de reactie op de brief van de Stichting EHS inzake eenzijdige normering straling en onderbelichting gezondheidsrisico’s d.d. 29 januari 2019 vóór het algemeen overleg Telecom d.d. 4 april 2019 aan de Kamer te zenden

  Te behandelen:

  Loading data