Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 6 februari 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 6 februari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Uitstel reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het algemeen overleg Brexit van 23 januari 2019, inzake nadere informatie omtrent de voorbereidingen van VWS op het terrein van medische hulpmiddelen in het geval van een no deal scenario Brexit

Te behandelen:

4
Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)

Te behandelen:

7
12
Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019, over het bericht ‘Stichting stelt lijst op met medische incidenten rond ziekenhuis Lelystad’

Te behandelen:

25
Nahang van artikel X van het Besluit van 6 december 2018, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Te behandelen:

27
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 30 januari 2019)

Details

Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
 2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34 893 Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven. Dit wetsvoorstel is op 23 januari 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

 Plenaire debatten                                                               
 1. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 2. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 3. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
 4. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
 5. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 6. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 7. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 8. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 9. Debat over vaccinaties in Nederland. (Op verzoek van de commissie bij de RvW van 11 oktober 2018 worden twee debatten samengevoegd, namelijk het debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018) en het dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 19 september 2018).
 10. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
 11. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
 12. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018).
 13. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 14. Debat over slecht toezicht op medische implantaten (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 november 2018) (op verzoek van het lid Van Gerven bij de RvW van 13 december zal worden geprobeerd het debat te houden als de antwoorden op de feitelijke vragen Implant files binnen zijn; op verzoek van het lid Ploumen bij de RvW van 15 januari 2019 wordt geprobeerd het debat te houden zo snel mogelijk nadat de Kamer de antwoorden heeft ontvangen). 
 15. Debat over het bericht dat het AMC honderden hoofden kocht van een omstreden Amerikaans bedrijf (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018).  
 16. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 17. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
 18. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
 19. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) (debat over zelfdoding in de jeugdzorg (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 29 januari 2019). Beide debatten worden gecombineerd; er is een meerderheid om zo snel mogelijk in te plannen)
28
Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten

Details

Ter informatie
 
 1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
 2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 3. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 4. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 5. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
 6. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 7. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
 8. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 9. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 10. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 11. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 12. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheids-verschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 13. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
 14. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september 2018)
 15. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
 16. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 17. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
 18. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 19. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
 20. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg op is bij Zuyderland en andere patiëntenstops (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 november 2018).
 21. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerzieken-huizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 22. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aan-bieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
 23. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 29 november 2018)
 24. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
 25. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 26. Dertigledendebat over protesten bij abortusklinieken (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 27. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
 28. Dertigledendebat over het over het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 29 januari 2019) 
 29. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
 30. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
29
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Ter informatie
 1. AO Ouderenzorg, 7 februari 2019
 2. AO Geneesmiddelenbeleid, 7 februari 2019
 3. AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg, 13 februari 2019
 4. AO Verpleeghuiszorg, 14 februari 2019
 5. AO PGB, 20 februari 2019
 6. AO Misstanden in de jeugdzorginstellingen, 6 maart 2019
 7. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 13 maart 2019
 8. AO Zorgverzekeringswet, 21 maart 2019
 9. AO Informele EU-Gezondheidsraad, 10 april 2019
 10. AO Jeugdhulp, 16 mei 2019
 11. AO EU-Gezondheidsraad, 12 juni 2019
30
Agendering AO Ouderenzorg en AO Verpleeghuiszorg

Details

Het agendapunt van de agenda van het AO Ouderenzorg d.d. 7 februari a.s. inzake 'Reactie op verzoek commissie over bestuurlijke situatie in zorgcentrum Tuindorp Oost van Careyn' (Kamerstuk 31765 nr. 350) gaat van deze agenda af en zal worden toegevoegd aan de agenda van het AO Verpleeghuiszorg d.d. 14 februari a.s.. Bij dit laatste AO worden nog twee andere brieven over Careyn behandeld.
31
Stand van zaken Voorbereidingsgroep Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Details

Mondelinge toelichting door een van de leden van de voorbereidingsgroep


Besluit: Via de email zal de belangstelling voor deelname aan de voorbereidingsgroep worden geinventariseerd. Daarnaast zal de belangstelling voor een werkbezoek aan een regionale commissie worden geinventariseerd.
32
Planning AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Details

Vanuit het ministerie VWS is aangegeven dat de tweede voortgangsrapportage niet eerder dan in de tweede helft van april naar de Kamer kan worden gestuurd. Dit vanwege:
* De nieuwste prognose van de personeelstekorten pas eind maart beschikbaar komt; 
* In maart nieuwe cijfers beschikbaar komen over werkgelegenheid en in- en uitstroom in de zorgsector (o.a. herintreders en zij-instroom);
* De planning van deze momenten niet naar voren kan worden gehaald.

Besluit: het AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg zal ondanks de ontbrekende rapportage toch op 13 maart a.s. doorgaan.
34
Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om algemeen overleg Huiselijk geweld en kindermishandeling alsmede reactie op bericht NOS.nl d.d. januari 2019 Hulp na huiselijk geweld stagneert, gezinnen lang in onzekerheid

Te behandelen:

37
Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) mede namens de leden Peters (CDA), Bergkamp (D66), Hermans (VVD) en Dik-Faber (CU) om een debat te voeren over pleegzorg naar aanleiding van bericht DeMonitor.nl d.d. 2 februari 2019 Pleegouders: ‘Problematiek van kinderen in pleegzorg is zwaarder geworden’

Te behandelen:

39
Verzoek van het lid De Lange (VVD) mede namens de leden Van den Berg (CDA), Dik-Faber (CU) en Diertens (D66) om een reactie op bericht Trouw.nl en bericht op De Groene Amsterdammer.nl d.d. 6 februari 2019 inzake personeelstekort in de GGZ

Te behandelen: