Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 januari 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • A. Kuik (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • R. Raemakers (D66)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Fiche: mededeling EU-kader hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de formele EU-Gezondheidsraad van 7 december 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Gevolgen van een no-deal Brexit, in het bijzonder voor geneesmiddelen, medische technologie en medisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang verhuizing Europees Geneesmiddelen Agentschap naar Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel toezending van het BNC-fiche over het tweede actieplan ter bestrijding van de illegale tabakshandel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de OJCS-Raad (onderdelen Jeugd en Sport) van 26 en 27 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  34893 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  35043 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Export van extra medicinale cannabis naar Italië

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Capaciteitsplan 2020-2024 Beroepen Geestelijke Gezondheid en Capaciteitsplan 2018-2021 FZO-beroepen en Ambulanceverpleegkundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport Gezondheidsraad Alcohol en hersenontwikkeling van jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies Gezondheidsraad over vaststellen van de dood bij orgaandonatie na euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzekerdenmonitor 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen, van het landelijke netwerk van bewonersinitiatieven in zorg en welzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van lid Van Brenk tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 november 2018 over het bericht ‘Nieuwe cijfers: nog altijd overlijden mensen aan Q-koorts’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht van de mutaties op de VWS-begroting 2018 die zijn verwerkt na de Najaarsnota 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 november 2018, over het bericht ‘Verwaarlozing, intimidatie en honger in zorginstelling C&S’ (Nrc.nl, 23 november 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over de voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS (Kamerstuk 31865-119)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Vervolgstappen inzake de '13-wekenecho'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapportage 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Publicatie rapport Gezondheidsraad over aanpassing schema Rijksvaccinatieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Faillissementen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het VSO van 12 december over de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Agenda persoonsgebonden budget (pgb)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie inzake openbaarmaking van het vertrouwelijke rapport over de melding van een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Publicatie rapport Gezondheidsraad over meningokokkenvaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 december 2018, over het bericht dat de helft van de verpleeghuizen nog geen plan heeft ingediend voor de middelen bedoeld voor de beloofde extra medewerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter regeling van een uitzondering voor verkooppunten op het verbod te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen, verbod op verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon, en faciliteiten in aangewezen rookruimtes

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie inzake de voorgenomen aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Monitor abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op de motie van het lid Dik-Faber over de vergoedingslimieten in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) (Kamerstuk 29477-501)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Laatste ontwikkelingen omtrent de aanwijzing aan zorgaanbieder Careyn

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst ZonMw en NWO

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken Stg. Arduin en ophogen contracteerruimte Wlz 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Nieuwe terugroepactie valsartan

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Planningsbrief 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Onderzoeksrapporten ‘Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn’ en ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Eerste voortgangsrapportage programma 'Geweld hoort nergens thuis'

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Eerste voortgangsrapportage programma 'Eén tegen eenzaamheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Tweede voortgangsrapportage Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 november 2018, over patiëntenstops in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Stand van zaken van de aanbesteding van de gesloten jeugdhulp in Noord-Holland Noord (NHN)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Patiëntveiligheid implantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Tijdelijke opname van tisagenlecleucel (Kymriah) in het basispakket

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg van 8 november 2018 inzake voortgang beleid oorlogsgetroffenen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie om een nadere duiding van de invulling van de voortgangsrapportages over het arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Eerste deeladvies kwartiermaker transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Actieplan Voedselveiligheid – Implementatie aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Onderzoeksrapport ‘Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector’

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Rapportage commissie Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Nieuwe versie Communicatieplan nieuwe Donorwet

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Stand van zaken staatssteuntoetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op gewijzigde motie van het lid Leijten over onderzoek naar dochterondernemingen van zorginstellingen (Kamerstuk 23235-171)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Eerste Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang van de aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico´s bij blootstelling aan chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Tussenrapportage suicides onder jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Informatiekaart NZa inzake wachttijden ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Kosten en Stand van zaken bouw Donorregister

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Ontwikkelingen op het gebied van pgb, te weten de structurele oplossingen voor de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), het derdenbeding en de 5-minutendeclaratie in het Zvw-pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Afschrift van het koninklijk besluit d.d. 20 december 2018 houdende departementale herindeling met betrekking tot de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Antwoorden op vragen commissie over aanpak geestelijke verzorging en levensbegeleiding (Kamerstuk 29509-68)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 72. 72

  Reactie op het derde evaluatierapport wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op verzoek commissie inzake gezamenlijke visie op vertrouwen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Monitor acute zorg 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Overeenstemming overname van zorg door de Antonius Zorggroep en toekomstverkenner Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Antwoorden op vragen commissie over de inzet van de extra middelen, die in het Regeerakkoord zijn opgenomen voor cliëntondersteuning (Kamerstuk 31476-22)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 77. 77

  Stand van zaken en het vervolg van het proces inzake de totstandkoming van het kwaliteitskader spoedzorgketen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Reactie op verzoek commissie om stand van zakenbrief betreffende de mogelijke sluiting Haagse ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Reactie op DNB analyse van aanvullende verzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Evaluatie TopZorg

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Reactie op verzoek commissie over aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019, over het bericht ‘Stichting stelt lijst op met medische incidenten rond ziekenhuis Lelystad’

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Reactie m.b.t. doelgroep verwarde personen en beleid rond drugsgebruik in de GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Hijink over het verminderen van uitvoeringslasten voor aanbieders (Kamerstuk 34857-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Reactie op motie van het lid Ploumen c.s. over Fiom als centraal informatiepunt voor ongewenste zwangerschap (Kamerstuk 32279-142)

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35095-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 88. 88

  Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 17 januari 2019)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  2. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  3. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
  4. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
  5. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  6. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  7. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  8. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  9. Debat over vaccinaties in Nederland. (Op verzoek van de commissie bij de RvW van 11 oktober 2018 worden twee debatten samengevoegd, namelijk het debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018) en het dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 19 september 2018).
  10. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
  11. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  12. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018).
  13. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  14. Debat over slecht toezicht op medische implantaten (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 november 2018) (op verzoek van het lid Van Gerven bij de RvW van 13 december zal worden geprobeerd het debat te houden als de antwoorden op de feitelijke vragen Implant files binnen zijn; op verzoek van het lid Ploumen bij de RvW van 15 januari 2019 wordt geprobeerd het debat te houden zo snel mogelijk nadat de Kamer de antwoorden heeft ontvangen). 
  15. Debat over het bericht dat het AMC honderden hoofden kocht van een omstreden Amerikaans bedrijf (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018).  
  16. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  17. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  18. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
  19. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
 91. 91

  Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten

  Besluit: Ter informatie
   
  1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  6. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  7. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
  9. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  10. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  11. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  12. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  13. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheids-verschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  14. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
  15. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september 2018)
  16. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
  17. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  18. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
  19. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  20. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
  21. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg op is bij Zuyderland en andere patiëntenstops (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 november 2018).
  22. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerzieken-huizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  23. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aan-bieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
  24. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 29 november 2018)
  25. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
  26. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
  27. Dertigledendebat over protesten bij abortusklinieken (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 92. 92

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie
  1. AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming, 30 januari 2019
  2. AO Ouderenzorg, 7 februari 2019
  3. AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg, 13 februari 2019 (met 1 uur verlengen)
  4. AO PGB, 20 februari 2019
  5. AO Verpleeghuiszorg, 14 februari 2019
  6. AO Misstanden in de jeugdzorginstellingen, 6 maart 2019
  7. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 13 maart 2019
  8. AO Geneesmiddelenbeleid, 21 maart 2019 (verplaatst naar 7 februari 2019)


   
 93. 93

  Verzoek van Nationaal Comité 4 en 5 mei aan vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een delegatie samen te stellen voor de Nationale Herdenking 2019

 94. 94

  BESLOTEN GEDEELTE

 95. 95

  Stafnotitie - Vaststelling jaarplanning VWS 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Verzoek lid Raemakers (D66) om een integrale reactie op de petitie over ‘Leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen met kanker onder druk ’van het Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Platform

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Verzoek lid Tielen (VVD) om een stand van zaken brief over de aanpak van de minister van VWS om misstanden in jeugdzorginstellingen verder te voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Verzoek lid Geleijnse (50Plus) om een reactie op bericht NRC.nl d.d. 17 januari 2019 Wijkteams maken zorg duurder

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Verzoek van het lid Raemakers om reactie op brief d.d. 21 januari 2019 van Patiëntenfederatie met hun bevindingen over het patiëntgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om een stand van zakenbrief ten aanzien van patiënten participatie bij medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data