Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

19 juni 2019
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • B. Becker (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • M. Groothuizen (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake intrekking Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34471)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over rechts-extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bekrachtiging Wet ter Bescherming Koopvaardij (Kamerstuk 34558)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op het evaluatierapport van de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) over het Nederlandse discriminatiebeleid toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport van de Onderzoekscommissie ‘Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Sienot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht ‘Tweede ondernemer zwicht na dreigbrief van windmolenactivisten: 'U krijgt 48 uur'’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Plan van aanpak Openbaar Ministerie n.a.v. het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie Fokkens)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek tot uitstel algemeen overleg Vreemdelingen- en asielbeleid van 12 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nationale Veiligheid Strategie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verstoring nationaal Visum Informatiesysteem naar bevragingen in het Schengen Informatiesysteem en het opsporingssysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bescherming belangen slachtoffers bij publicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanpak van tellerfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nadere beleidsreactie inzake het onderzoek “Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen” van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  PMJ-ramingen tot en met 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie CSBN2019 en voortgangsrapportage NCSA

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang integrale aanpak cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  BIT-toets digitalisering rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Besluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Bescherming van de horizontale privacy

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Storing enkelbanden, dragers tijdelijk buiten beeld’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Autoriteit persoonsgegevens - eerste ervaringen met de AVG en middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsreactie onderzoek 'Cross-sectorale gegevensdeling tussen private partijen voor fraudebestrijding'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Nederlandse tekstversie herziening Verordening Brussel II-bis

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Procesevaluatie pilot Haltafdoening sexting

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Ontwikkelingen rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2019, over het bericht ‘Bende opgepakt voor reeks verkrachtingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorhang ontwerpbesluit houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Toelichting kabinetsbeleid ten aanzien van terugkeerders

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift van het koninklijk besluit, houdende benoeming van mw. mr. A. Broekers-Knol als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 6-7 juni 2019 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie Justitie en Veiligheid tot 13 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Schema procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2019

  Woensdag 11 september 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 25 september 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 9 oktober 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 16 oktober 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  HERFSTRECES: 18 t/m 28 oktober 2019
  Woensdag 6 november 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 20 november 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 4 december 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 18 december 2019 van 14.30 tot 16.00 uur
  KERSTRECES: 20 december 2019 t/m 13 januari 2020
 42. 42

  Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek aan de minister voor Rechtsbescherming om eerste tussenrapportage over het onderzoek van commissie Joustra (inzake interlandelijke adopties)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek aan de minister voor Rechtsbescherming om een reactie te geven op rechtsbijstand aan minderjarigen voor 21 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek aan de minister voor Rechtsbescerming om stand van zaken en een planning over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om een rondetafelgesprek inzake zedenwetgeving in verband met het wetsvoorstel over seksueel grensoverschrijdend gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek aan de minister voor Rechtsbescherming om stand van zaken stelsel rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Rappel aan de minister voor Justitie en Veiligheid t.a.v. toegezegde brieven voor het zomerreces 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Brievenlijst