Agendapunten

 1. 1

  Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wetsvoorstel wijzigingswet meldkamers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van de richtlijn wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Initiatiefwetsvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Rapport ‘Samen werken aan goed politieonderwijs en –onderzoek’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek naar klassenjustitie in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelname aan technische briefing ondermijningswetgeving - wet Bibob

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Registratie van misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging algemeen overleg over Georganiseerde Misdaad van 14 maart 2019 inzake financieringsregeling drugsafval

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake voorlichtingsverzoek Afdeling advisering Raad van State naar aanleiding van de motie van het lid Van Dam over advies inwinnen bij de Raad van State over het democratisch toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State over de rol van gemeenten in de aanpak van ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Actieplan Veiligheid LHBTI

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Versterking van de Financiële Recherche

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Inzichtelijkheid strafrechtketen in begrotingsstukken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake de dood van de 45-jarige vrouw in Mijdrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op deel II van het rapport ‘Rechtseenheid tussen de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brief aan Cleerdin & Hamer Advocaten over gang van zaken in de strafrechtspraktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie onderzoeken detentieverloop Michael P.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Eerste ervaringen met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op amendementen bij wetsvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg over het moment waarop duidelijk werd dat op basis van artikel 15.5. Penitentiaire Beginselenwet gedetineerden vrijheden worden toegekend zonder dat het toezicht daarop adequaat is geregeld

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda over aandacht voor individuele zaken en de zorgen die er zijn rondom uitleveringen aan Rwanda

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek over de juridische effecten van de goedkeuring van het Globale Pact voor Veilige, Ordentelijke en Reguliere Migratie door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een Interparlementaire conferentie van de parlementaire toezichtsgroep Europol (JPSG)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 maart te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afschrift van de tweede voortgangsrapportage over de implementatie van de EOM-Verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nederlandse inzet in Europese grens- en kustwacht in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Gedeeltelijke aanwezigheid minister BuZa bij algemeen overleg MH17 op 10 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid aan Tunesië en Libië van 21 oktober 2018 tot en met 26 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek het onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek inzake initiatiefwetsvoorstel Rijkswet inperking gevolgen Brexit (Kamerstuk 35130)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek inzake update stand van zaken Programma Flexibilisering Asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rappel inzake toezegging C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek stand van zaken goedkeuring Benelux-politieverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data