Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

24 april 2019
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 10 april 2019 en de besluitenlijst van de extra procedurevergadering van 11 april 2019 worden vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 5 en 6 april 2019 te Boekarest

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota naar aanleiding van het verslag en Nota van Wijziging inzake Wet fiscale arbitrage

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Innovatie in de financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wetgevingsbrieven AFM en DNB op het terrein van de financiële markten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de vierde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitnodiging conferentie ‘Carbon pricing en aviation taxes’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Massaal bezwaar box 3 - toezending aanwijzingsbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nieuw anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  23e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en Beheerst vernieuwen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Controle van de Douane op de doorvoer van militaire goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie box 3 op basis van werkelijk rendement

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het Belastingplan

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleid vernieuwde rulingpraktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Carbontax-model

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over ambtelijke ondersteuning voor een werkbezoek aan Japan

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Pilotprojecten Verslaggevingsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2019 en Nationaal Hervormingsprogramma 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Vooruitblik op de controle inzake toezicht op staatssteun aan banken

 25. 25

  Publicatie aanpassing gedelegeerde verordening solvabiliteit II

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 15-16 (FIN) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens commissie voor Financiën van Duitse Bondsdag, om gesprek met vaste commissie voor Financiën d.d. 29 mei 2019

 28. 28

  Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Financiën

  Besluit: Ter informatie (gebaseerd op de lange termijnagenda van 19 april 2019).

  Plenaire activiteiten
  a) Wetgeving:
  24 april 10.45 uur: Initiatiefwet van de leden Snels c.s. tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank) (34906) (voortzetting)

  b) Wetgevings/Notaoverleggen:
  3 juni 2019, 13.00-15.00 uur - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (35003);
  3 juni 2019, 15.30-17.30 uur - Wijzigingswet financiële markten 2019 (35117);
  28 oktober 2019, 11.00-19.00 uur - Belastingplan 2020;
  4 november 2019, 11.00-23.00 uur - Belastingplan 2020.

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  23. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  27. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (minister en staatssecretaris Financiën)
  32. Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (staatssecretaris Financiën)
  43. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  49. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  57. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (minister Financiën)
  59. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (minister Financien, minister EZK, minister SZW)
  80. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  94. Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der Linde) (minister Financiën)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
  2. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (minister BZK, staatssecretaris Financiën)
  60. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (minister Financiën)
  79. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
  87. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (minister Financiën)
  88. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

  e) Nog niet geagendeerde tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
  -geen.

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO) van de commissie Financiën
  wo 24-04-2019 18.00 - 21.00 AO Vernieuwde rulingpraktijk
  di 14-05-2019 16.30-19.30 AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 05-06-2019 10.00-13.00 AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
  do 06-06-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 12-06-2019 14.00-17.30 AO Financiële markten
  wo 19-06-2019 10.00-14.00 AO Belastingdienst (=voorstel)
  wo 03-07-2019 10.00-13.00 AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie reeds heeft besloten:
  AO Accountancy
  AO Autobelastingen
  AO ECB-beleid (plannen na werkbezoek aan de toezichthoudende instellingen in Frankfurt)
  AO Europese btw
  AO ICT Belastingdienst/Douane
  AO Toekomst van de Volksbank
  AO Witwassen en terrorismefinanciering
   
  Overige commissieactiviteiten:
  do 25-04-2019 15.30-17.00 Besloten gesprek bij de Raad van State over rapportage onafhankelijk begrotingstoezicht
  08-05 t/m 10-05-19 Werkbezoek Italië
  wo 15-05-2019 16.30-18.00 Besloten technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het Verantwoordingsonderzoek over 2018
  do 16-05-2019 15.00-17.00 Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart
  ma 20-05-2019 Verantwoordingsactiviteit: V-100
  wo 29-05-2019 14.00-16.30 Rondetafelgesprek Belastingafdracht multinationals
  wo 12-06-2019 10.00-12.00 - Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
  do 13-06-2019 10.00-13.00 Rondetafelgesprek Geld en schuld
  06-07 t/m 13-07-2019 Werkbezoek Japan
  ma 02-09-2019 ca. 10.00 - Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM)
  ma 02-09-2019 14.00-17.00 - Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)

  NB: voor het gesprek met Eurocommissaris Moscovici, waartoe de commissie eerder heeft besloten, wordt nog naar een passende datum gezocht.
 29. 29

  Verzoek Accidental Americans om gesprek met vaste commissie voor Financiën over problemen a.g.v. FATCA

 30. 30

  Voorstel van de leden Slootweg (CDA) en Alkaya (SP) voor het houden van een algemeen overleg over revolverende fondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel rondetafelgesprek over het UBO-register

  Te behandelen:

  Loading data