Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

10 april 2019
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 27 maart 2019 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 12 en 13 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 5 en 6 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek over het bericht dat het Europees Parlement Nederland bestempelt als belastingparadijs

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Factsheets over rentebeleid ECB

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over het initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (34 661)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wet implementatie prospectusverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Casussen fraude en witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen over de Agenda financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbestedingen betalingsverkeer van de rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht titels uitgebrachte rapporten ADR tweede halfjaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Groene obligatie - Green Bond Framework

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen gedaan in het debat over het over het bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over fiscaal overgangsrecht in geval van een no deal Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van de Wet-Dezentjé

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiscale moties- en toezeggingen Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel beantwoording vragen over de belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Behandeling van de verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire begrotingen over 2019 in de commissie

  De commissie Financiën heeft op 19 maart 2019 haar jaarlijkse advies aan de vaste en algemene commissies uitgebracht over de behandelwijze van de stukken samenhangend met de verantwoording en de Voorjaarsnota. Naar aanleiding van dat advies besluiten de commissies, waaronder de commissie Financiën, over de behandeling van deze stukken.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Pilotprojecten verslaggevingsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  De exercitie "Beleids- en uitvoeringsopties in Beeld"

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Accountability Hack 2019: financiering doorontwikkeling challenges

  Het Presidium heeft besloten niet akkoord te gaan met het verzoek de doorontwikkeling van challenges te financieren uit het algemeen onderzoeksbudget van de Kamer. De commissie heeft in de procedurevergadering van 27 maart 2019 reeds besloten in dat geval de doorontwikkeling uit het onderzoeksbudget van de commissie te financieren.
 29. 29

  April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 14 (FIN) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vooruitblik op de controle inzake toezicht op staatssteun aan banken

 32. 32

  Verslag van de Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact op 18 en 19 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek Consumentenbond Claimservice om gesprek met vaste commissie voor Financiën over beleggingsverzekeringen

 34. 34

  Uitnodiging Ministerie van Defensie voor deelname aan simulatie politieke besluitvorming

 35. 35

  Duur algemeen overleg vernieuwde rulingpraktijk

  Besluit: Op woensdag 24 april 2019 is het algemeen overleg over de vernieuwde rulingpraktijk gepland. De commissie besluit de duur daarvan te verlengen met een uur. Het overleg zal nu plaatsvinden van 17.00 tot 20.00 uur.
 36. 36

  Uitnodiging Independer voor werkbezoek

 37. 37

  Verzoek van het lid Leijten (SP) om rondetafelgesprek belastingheffing multinationals om te zetten in een parlementaire ondervraging

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Edgar Mulder (PVV) over een toezegging gedaan in het algemeen overleg Autogerelateerde belastingen

  Besluit: Ambtelijk wordt nagegaan of de staatssecretaris nog een aanvullende reactie zal geven op hetgeen is gewisseld in het algemeen overleg Autogerelateerde belastingen op 13 februari jl. naar aanleiding van een opmerking van het lid Edgar Mulder (PVV) over de meerkosten voor rijders van stekkerauto's ten opzichte van rijders van benzineauto's.
 39. 39

  Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) voor een algemeen overleg over de toekomst van de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data