Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financi:en - 10 april 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën - 10 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 27 maart 2019 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
3
Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF Jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 12 en 13 april 2019

Te behandelen:

15
23
Behandeling van de verantwoording over 2018 en de eerste suppletoire begrotingen over 2019 in de commissie

Details

De commissie Financiën heeft op 19 maart 2019 haar jaarlijkse advies aan de vaste en algemene commissies uitgebracht over de behandelwijze van de stukken samenhangend met de verantwoording en de Voorjaarsnota. Naar aanleiding van dat advies besluiten de commissies, waaronder de commissie Financiën, over de behandeling van deze stukken.

Te behandelen:

24
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

27
Advies commissie Financiën inzake verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer naar erf- en schenkbelasting
29
Commissiebrief inzake verzoek medewerking ministeries aan onderzoek toepassing artikel 3.1 CW 2016
30
Accountability Hack 2019: financiering doorontwikkeling challenges

Details

Het Presidium heeft besloten niet akkoord te gaan met het verzoek de doorontwikkeling van challenges te financieren uit het algemeen onderzoeksbudget van de Kamer. De commissie heeft in de procedurevergadering van 27 maart 2019 reeds besloten in dat geval de doorontwikkeling uit het onderzoeksbudget van de commissie te financieren.
31
Technische Briefing Monitor Brede Welvaart
34
Vooruitblik op de controle inzake toezicht op staatssteun aan banken
35
Verslag van de Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact op 18 en 19 februari 2019

Te behandelen:

36
Verzoek Consumentenbond Claimservice om gesprek met vaste commissie voor Financiën over beleggingsverzekeringen
37
Uitnodiging Ministerie van Defensie voor deelname aan simulatie politieke besluitvorming
38
Duur algemeen overleg vernieuwde rulingpraktijk

Details

Besluit: Op woensdag 24 april 2019 is het algemeen overleg over de vernieuwde rulingpraktijk gepland. De commissie besluit de duur daarvan te verlengen met een uur. Het overleg zal nu plaatsvinden van 17.00 tot 20.00 uur.
39
Werkbezoek aan Japan in het zomerreces van 2019
40
Uitnodiging Independer voor werkbezoek
41
Verzoek van het lid Leijten (SP) om rondetafelgesprek belastingheffing multinationals om te zetten in een parlementaire ondervraging

Te behandelen:

42
Verzoek van het lid Edgar Mulder (PVV) over een toezegging gedaan in het algemeen overleg Autogerelateerde belastingen

Details

Besluit: Ambtelijk wordt nagegaan of de staatssecretaris nog een aanvullende reactie zal geven op hetgeen is gewisseld in het algemeen overleg Autogerelateerde belastingen op 13 februari jl. naar aanleiding van een opmerking van het lid Edgar Mulder (PVV) over de meerkosten voor rijders van stekkerauto's ten opzichte van rijders van benzineauto's.
44
Werkafspraken over informatievoorziening over ingrepen in de financiële sector (of andere sectoren)