Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda OCW-procedurevergadering, 4-7-2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 4-7-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

4
Reactie Onderwijsraad m.b.t. eindtoets po en overgang po en vo
5
Aanbieding advies 'Lees!' van Onderwijsraad en Raad voor Cultuur
6
Aanbieding rapport 'Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur' van Rathenau Instituut
37
Reactie op verzoek commissie inzake klacht over behandeling brief met betrekking tot vragen over (voortgezet) speciaal onderwijs door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Te behandelen:

41
Procedurevoorstel begrotingsbehandeling OCW

Details

  • Vrijdag 4 okt:                     Inbreng feitelijke vragen
  • Uiterlijk vrijdag 25 okt:      Antwoorden feitelijke vragen
  • Wo 30 okt.:                       Begrotingsonderzoek
  • Week 45 (5-6-7 nov.):       Plenaire begrotingsbehandeling Onderwijs, (Cultuur) en Wetenschap (VIII)
  • Half november:                 WGO Cultuur
  • Eind november:                 WGO Media
42
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

17. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
26. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
27. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
41. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
42. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
54. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
58. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
64. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
66. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
79. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)
86. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
91. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
95. Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (minister BVO en Media)
92. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
100. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
110. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
116. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)

Dertigledendebatten
5. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
22. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
46. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
75. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
95. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
43
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

44
Planning AO Voortijdig schoolverlaten

Details

Minister OCW heeft laten weten dat de beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek 'Jongeren met afstand tot de arbeidsmart' (OCW/SZW) de Kamer begin oktober bereikt.
Besluit: het AO 'Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt' van 5 september a.s. wordt verplaatst naar tweede helft oktober.  
45
Verzoek commissie om stafnotitie

Details

Besluit: De commissie heeft verzocht om een stafnotitie ter voorbereiding op het algemeen overleg mbo op 25 september a.s.
49
Kennisagenda commissie OCW 2019
50
Voorstel Kennisversterking Gelijke kansen versie voorbereidingsgroep
51
Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies