Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

4 juli 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H. van der Molen (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toegezegd gesprek met de RPO en stand van zaken uitvoering motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoeksrapport impulsprogramma muziekonderwijs en lancering MuziekMatch

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie Onderwijsraad m.b.t. eindtoets po en overgang po en vo

 5. 5

  Aanbieding advies 'Lees!' van Onderwijsraad en Raad voor Cultuur

 6. 6

  Aanbieding rapport 'Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur' van Rathenau Instituut

 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of Applied Sciences'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten van TALIS 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  35007 Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie-Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over het advies van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (de commissie-Van Rijn)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Het eerder inzetbaar maken van de studievoorschotvouchers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Signaleringswaarden voor de reserves van onderwijsinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstelbrief inventarisatie laagdrempelige psychische hulpverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Benchmarking Higher Education System Performance

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang van het besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs i.v.m. de verlenging van het experiment educatieve module

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over het Rapport 'Vastgoed mbo; Signalen voor de betaalbaarheid'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het inspectieonderzoek naar additionele kosten verbonden aan masteropleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Tussenevaluatie van het experiment promotieonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek Inspectie naar international campus van NHL Stenden in Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2019, over onderwijspersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vertraging uitslagbepaling eindexamen Calvijn College te Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Storing leerlingvolgsysteem zorgt voor vertraging uitslagbepaling eindexamen voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken uitslagbepaling eindexamen bij het Calvijn College

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken uitvoering herstel schoolexamens Calvijn College

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Groepsgrootte en de leerling-leraarratio in het primair onderwijs in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Eerste deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang en evaluatie passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidsreactie op de eindevaluatie van de Wet Eindtoetsing Primair Onderwijs (PO)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/vo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over buitenschoolse opvang voor leerlingen op het speciaal basisonderwijs (sbo)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de Enquête ‘Vijf Jaar Passend Onderwijs’ van de Algemene Onderwijsbond

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie inzake klacht over behandeling brief met betrekking tot vragen over (voortgezet) speciaal onderwijs door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Regionale plannen goedgekeurd voor sterk technisch vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Afronding eindexamen 2019 voor leerlingen Calvijn College

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake wetsvoorstel in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Procedurevoorstel begrotingsbehandeling OCW

  • Vrijdag 4 okt:                     Inbreng feitelijke vragen
  • Uiterlijk vrijdag 25 okt:      Antwoorden feitelijke vragen
  • Wo 30 okt.:                       Begrotingsonderzoek
  • Week 45 (5-6-7 nov.):       Plenaire begrotingsbehandeling Onderwijs, (Cultuur) en Wetenschap (VIII)
  • Half november:                 WGO Cultuur
  • Eind november:                 WGO Media
 42. 42

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  17. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  26. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  27. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  41. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  42. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  54. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  58. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
  64. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  66. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  79. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)
  86. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  91. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  95. Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  92. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  100. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  110. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  116. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  5. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  22. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  46. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  75. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
  95. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
 43. 43

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 44. 44

  Planning AO Voortijdig schoolverlaten

  Minister OCW heeft laten weten dat de beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek 'Jongeren met afstand tot de arbeidsmart' (OCW/SZW) de Kamer begin oktober bereikt.
  Besluit: het AO 'Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt' van 5 september a.s. wordt verplaatst naar tweede helft oktober.  
 45. 45

  Verzoek commissie om stafnotitie

  Besluit: De commissie heeft verzocht om een stafnotitie ter voorbereiding op het algemeen overleg mbo op 25 september a.s.
 46. 46

  “Stille reserve in de WW”. Onderzoek naar potentieel voor re-integratie in het po. Regioplan, mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op de inbreng voor het schriftelijk overleg over de Voortgangsbrief actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs (van 5 maart jl.)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel Kennisversterking Gelijke kansen versie voorbereidingsgroep