Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

28 maart 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie op de aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat, en het mediabegrotingsdebat

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake aanwijzing van de Spoorlijn Amstelveen-Bovenkerk als Rijksmonument en beschermd stads- of dorpsgezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport “Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit” van de Raad van Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  De verkoop van de bunker van Seyss-Inquart door het rijksvastgoedbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Procedure rond algemeen overleg Uitgangspuntnotitie cultuurbeleid 2021-2024

  • De uitgangspuntennotitie wordt verwacht op 11 juni 2019
  • Een rondetafelgesprek word gepland op 20 juni 2019, 14.30-17.30 uur (voorbereidingsgroep de leden Aartsen, Belhaj en Kwint)
  • Een AO wordt gepland op 27 juni 2019, 10.00-14.30 uur
 7. 7

  Initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke Kansen, een leven lang”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor tweetalig onderwijs in het vo

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten nodig

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het rapport ‘Bedrijf zoekt universiteit: de opkomst van strategische publiek-private partnerships in onderzoek’ van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Sociale veiligheid onderwijspersoneel po, vo en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag schriftelijk overleg over onder andere uitstel examens Nederlands als tweede taal (Kamerstuk 32824-237)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2019 over de situatie rond het Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/vo

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 februari 2019, over het bericht ‘RTL 4 plaatste nepleerlingen op school voor documentaireserie’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op Emancipatiemonitor 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgangsrapportage Emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie (DE) (Kamerstuk 31511-31)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  di 02-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Werkdrukmiddelen primair onderwijs
  di 09-04-2019 13.45 - 14.00 Petitie Rapport (Panteia) Belemmeringen voor deelname aan Leven Lang Ontwikkelen
  di 09-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde
  te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten
  wo 10-04-2019 13.30 - 14.30 Technische briefing Onderzoek 'Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a Disability in the Netherlands: A Research Agenda'
  wo 10-04-2019 14.30 - 17.00 Rondetafelgesprek Studenten met een beperking in mbo en ho
  do 11-04-2019 11.30 - 13.00 Gesprek Staat van het Onderwijs 2017-2018 met de inspecteur-generaal van het Onderwijs
  do 11-04-2019 14.00 - 15.45 Rondetafelgesprek Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
  wo 17-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
  wo 17-04-2019 16.15 - 17.15 Technische briefing CBS in het kader van kennisversterking Integratie Monitor Brede Welvaart
  di 23-04-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag)
  di 23-04-2019 17.00 - 18.00 Technische briefingT door de VSNU: Sectoroverzicht Universiteiten
  wo 24-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Studenten met een beperking in mbo en ho
  di 07-05 t/m do 09-05 Werkbezoek Oostenrijk
  di 14-05-2019 17.00 - 20.30 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
  wo 15-05-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs
  do 16-05-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 22/23 mei
  di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en briefing Onderwijsraad
  do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018, vragen aan regering (R: aan regering)
  do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
  vr 24-05-2019 13.00 - 17.00 Werkbezoek Flexibel onderwijs mbo en ho
  di 11-06-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
  ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs
  wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Slotwet en het jaarverslag 2018
  do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overleg Cultuur
  ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
 26. 26

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  8. Debat over de resultaten van de JOB-monitor en over het toelatingsbeleid in het mbo (Özdil) (minister OCW)
  26. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  33. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
  37. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  40. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  57. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  58. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  74. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)

  13. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  16. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  29. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  38. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  65. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
 27. 27

  Principeovereenkomst NSE

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vakwedstrijden voor het vmbo (Skills Talents) en mbo (Skills Heroes)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reflectie Versterking Kennispositie Kamer

  Positief. Waken voor te veel thema's. In de beperking toont zich de meester.
 31. 31

  Aanwezigheid leden bij commissieactiviteiten

  • Afgesproken wordt dat leden zich zo veel vooraf aanmelden via Parlis voor commissieactiviteiten (tabblad deelnemers).
  • Afgesproken wordt dat instemmen met gesprek tijdens de procedurevergadering wordt genoteerd als een aanmelding (wordt weergegeven op de convocatie).
  • Afgesproken wordt dat vaker de limiet van minimaal vier leden wordt aangehouden.
  • Afgesproken wordt dat leden die op de dag zelf zich moeten afmelden, zorgen voor vervanger uit eigen fractie.