Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 22 mei 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 22 mei 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging voor een werkontbijt over de toekomst van verkeersveiligheid op woensdag 12 juni 2019 bij de VSNU
3
Uitnodiging boekontvangst inzake milieuduurzaam nationaal inkomen (maandag 28 mei of dinsdag 3 juni)
8
Slotwetten, jaarverslagen en Rekenkamer-rapporten over 2018

Details

  • De termijn voor de inbreng van feitelijke vragen over de onderstaande verantwoordingsstukken is reeds door de Kamer vastgesteld op 23 mei 2019. Het kabinet is verzocht de antwoorden op de gestelde vragen uiterlijk op 4 juni 2019 naar de Kamer te sturen.
  • Er is reeds een wetgevingsoverleg Jaarverslagen gepland op 27 juni 2019. De onderstaande stukken worden daarvoor geagendeerd. Dit overleg zal worden voorbereid door de begrotingsrapporteurs Van Eijs (D66) en Kröger (GL) in samenwerking met de commissiestaf. De commissie zal hierover worden geïnformeerd via een stafnotitie die gereed zal zijn op 20 juni 2019.

Te behandelen:

12
Behandelvoorstellen van ERTMS-rapporteur Remco Dijkstra (VVD) over de programmabeslissing ERTMS

Te behandelen:

55
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

20-05-2019 10.00 - 14.00 Werkbezoek Rijkswaterstaat (ter voorbereiding op het algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen)
22-05-2019 12.30 - 14.00 Technische briefing Toezicht en handhaving*
22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019
23-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers*
23-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslagen 2018, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwetten*
28-05-2019 13.30 - 13.45 Petitie Tegen snorfiets naar de rijbaan
28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving*
29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
04-06-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen
05-06-2019 11.30 - 15.30 Algemeen overleg Selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad Airport
05-06-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
11-06-2019 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
12-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg MIRT
19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019*
20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
27-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 11 en 12 juli 2019*
01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”

*Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
56
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
18. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
53. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
70. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Geurts (CDA) in de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019
89. Debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 17 april 2019
90. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019

Dertigledendebatten
20. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
39. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
44. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
55. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
56. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
62. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
93. Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris I&W)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14 mei 2019
Dertigledendebat over uitstoot lachgas door Chemelot
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019

NB: voor het dertigledendebat 39. over NS-grondaankopen is vooralsnog alleen de staatssecretaris van I&W uitgenodigd (niet de minister van Financiën).
57
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Op 24-04-2019 heeft de commissie dit wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling
4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 23 mei 2019
58
Voorstel van het lid Ziengs (VVD) voor een werkbezoek over regels voor ondernemers m.b.t. tot waterkwaliteit op maandag 16 september 2019

Details

  • Besluit: De leden Remco Dijkstra, Ziengs (beiden VVD), Van Aalst (PVV) en Kröger (GL) melden zich aan. Het werkbezoek zal doorgang vinden.
    Noot: Het onderwerp van dit werkbezoek is opgenomen in de Kennisagenda 2019. Het programma voorziet in een bezoek aan het hotel Karel V in Utrecht waar o.a. een gesprek met ondernemers en een rondleiding gepland staan. Het werkbezoek zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt en zich minimaal 4 leden aanmelden die gezamenlijk ten minste 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend, indien een Kamerlid onverhoopt verhinderd is dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
60
Voorstel van het lid Stoffer (SGP) om de minister te verzoeken het benchmarkonderzoek naar de kostprijs en verkooptarieven van verschillende verkeer- en vervoervergunningen aan de Kamer te doen toekomen (voorafgaand aan het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 13 juni)

Te behandelen:

61
Voorstel van het lid Kröger (GL) ten aanzien van de signaalrapportage ILT inzake biodieselonderzoek door het Openbaar Ministerie

Te behandelen:

63
64
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de staatsecretaris te verzoeken voor het algemeen overleg Spoor op 19 september 2019 ten aanzien van een aantal spooronderwerpen een brief te sturen.

Te behandelen: