Algemeen overleg : Leefomgeving

De vergadering is geweest

18 oktober 2018
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agenda gewijzigd; brief 'Aanvullingswet geluid' van agenda gehaald)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • C. Laçin (SP)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie akoestische kwaliteit rijks- en spoorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies Gezondheidsraad over gezondheidseffecten bij blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid: op weg naar een schone, gezonde en veilige leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op motie van het lid Kröger over extra luchtvervuiling door sjoemeldiesels (Kamerstuk 30175-294)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken omtrent de commissie Geurhinder Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nadere duiding van de rapportage ‘Herziening van ecologische risicogrenzen voor arseen in de bodem’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Contouren harmonisatie milieuzones

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Publicatie ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Plan van aanpak onafhankelijke Commissie Geurhinder Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over het bericht “Ook alternatieven voor BPA risico voor gezondheid”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 september 2018, over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het 'Nationaal plan hormoonverstorende stoffen in een circulaire economie ter bescherming van de volksgezondheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het bericht "zeer grote brand TUF Recycling"

  Te behandelen:

  Loading data