Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

27 september 2018
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Geplande en ongeplande activiteiten commissie Binnenlandse Zaken


  02-10-2018 Technische briefing inzake de Invoeringswet Omgevingswet (TK 34968) (nieuw)
  03-10-2018 Algemeen overleg IVD (nieuw)
  03-10-2018 Technische briefing door de Algemene Rekenkamer en de Rob inzake het sociaal domein (nieuw)
  04-10-2018 Inbreng verslag wijziging van de crisis- en herstelwet i.v.m. het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (TK 35013)
  08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel werkbezoek aan 'Woonkeuken' Overijssel
  week van 9/10/11 oktober: plenaire behandeling van de begroting Algemene Zaken (III) + Koning (I)
  11-10-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  11-10-2019 Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen (TK 35011)
  11-10-2019 Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereeenvouding van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (TK 35012)
  11-10-2018 Inbreng verslag Invoeringswet Omgevingswet (TK 34986) 
  18-10-2018 Inbreng verslag Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)
  18-10-2018 Ingreng verslag wetvoorstel regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement
  week van 16/17/18 oktober: plenaire behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)  
  01-11-2019 Gesprek met de Kiesraad inzake Kiesrecht en verkiezingen (nieuw)
  01-11-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  12-11-2019 Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (hoofdstuk VII)
  29-11-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  13-12-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  20-12-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Algemeen overleg Bouwopgave
  Algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren
  Algemeen overleg BRP
  Algemeen overleg Digitale overheid
  Algemeen overleg Discriminatie
  Algemeen overleg e-id/ paspoorten
  Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen
  Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Nationale omgevingsvisie
  Algemeen overleg Rijksvastgoed
  Algemeen overleg Sociaal domein
  Algemeen overleg Woningcorporaties
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”.
  Activiteiten integriteit openbaar bestuur: de voorbereidingsgroep thema integriteit openbaar bestuur zal nog met nadere voorstellen komen m.b.t. de nog in te plannen activiteiten, waaronder o.a. het werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie; en het gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie; en een hoorzitting/ rondetafelgesprek). 
  Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166).
  Notaoverleg inzake de initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven: online identiteit en regie op persoonsgegevens (in te plannen na het ontvangst van de schriftelijke reactie van de minister BZK).

  Besluit: de commissie besluit om de hierna genoemde algemeen overleggen in te plannen: Bouwopgave; Bouwregelgeving/ risicovloeren; Woningcorporaties; Sociaal Domein, Digitale overheid; BRP-terugblik; Rijksvastgoed; AO Grensoverschrijdende samenwerking (zie de agendapunten 18 en 28).

  Besluit: de commissie besluit om het AO IVD d.d. 03 oktober 2018 te verlengen met een uur.

  Toelichting m.b.t. werkbezoeken:
  Tijdens de procedurevergadering van 13 september 2018 is er besloten om opnieuw belangstelling te inventariseren voor het werkbezoek aan Breda in het kader van binnenstedelijke woningbouwopgaven op 5 november 2018. Dit werkbezoek zou doorgang vinden indien zich tenminste vier leden en een voorzitter zich hiervoor aanmelden. De leden Ronnes (CDA), Van Eijs (D66) en Krol (50PLUS) hadden zich aangemeld voor dit werkbezoek en in verband met het ontbreken van het benodigde aantal leden zal dit werkbezoek geen doorgang vinden als commissieactiviteit. De nog deelnemende leden overleggen onderling over de invulling van het werkbezoek.

  In de procedurevergadering van 13 september 2018 is er tevens besloten om belangstelling te inventariseren voor een werkbezoek aan het Bureau Integriteit Amsterdam en Transparency International op 30 november 2018 (zie ook de stafnotitie 2018Z15663).
  Dit werkbezoek zou doorgang vinden indien tenminste vier leden en een voorzitter zich hiervoor aanmelden. Alleen het lid den Boer (D66) heeft zich aangemeld voor dit werkbezoek, mits dit om 11 uur kan aanvangen. Daarmee zal dit werkbezoek in principe geen doorgang vinden als commissieactiviteit. Echter dit werkbezoek maakt deel uit van de kennisactiviteiten rondom integriteit openbaar bestuur in het kader van het Jaarplan van de commissie, waarmee de commissie eerder heeft ingestemd. Het voorstel is om dit werkbezoek wel doorgang te laten vinden met de voorbereidingsgroep, bestaande uit het lid den Boer (D66) en de ondersteunende staf, en hun een verslag te laten schrijven, zodat de kennis breed gedeeld kan worden t.b.v. van het jaarplan. Dit voorstel zal in de pv van 11 oktober worden ingebracht.

   
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (TK 35000-I)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regelingen voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzoek om besloten technische briefing inzake de nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk IV en hoofdstuk VII

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Brief regering over opzet beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie personen (artikel 6.5 van hoofdstuk VII van de Rijksbegroting)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies ‘Wegwijs in het sociaal domein’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Meerjarenprogramma 2018-2020 van de Raad voor het openbaar bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (TK 35000-IIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht van nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (voorstellen verschenen in de periode 14 april – 20 september 2018)

 18. 18

  Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2018 (1 januari 2018 tot 30 juni 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang van het vervolgtraject van hergebruik van elektronica bij de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op een vraag op de vraag hoe de inlichtingenplicht van artikel 68 Grondwet zich verhoudt tot de fiscale geheimhoudingsplicht in artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR) ten aanzien van fiscale gegevens en tot de mogelijkheid tot inzage door de Europese Commissie van die gegevens waarop deze geheimhoudingsplicht ziet

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vier AMvB’s inzake de Omgevingswet en de gelijkluidende adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en de gelijkluidende nader rapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift antwoord op brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging van VNG van 3 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang aanpak woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiche: Verordening mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de extra Regeling van werkzaamheden van 13 september 2018, over de status van de embargo-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Gesprek met de Kiesraad d.d. 1 november 2018

  Het gesprek met de Kiesraad vindt plaats op donderdag 1 november 2018 van 10.15 uur tot 11.15 uur (voorafgaand aan de procedurevergadering BiZa om 11.30 uur). De convocatie wordt u zo spoedig mogelijk rondgestuurd. De leden Ziengs (VVD), Van den Bosch (VVD), Van Gent (VVD), Van der Molen (CDA) en Özütok (GroenLinks) hebben zich reeds aangemeld voor dit gesprek.
 34. 34

  Verzoek van het parlement van Macedonië voor een gesprek met de leden van de commissie van Binnenlandse Zaken over de (parlementaire controle op de) Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten op 15 november 2018

 35. 35

  Verzoek tot het inplannen van een rondetafelgesprek over vrouwen in het openbaar bestuur.

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Spreektijden wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

  De indicatieve spreektijden voor 1e en 2e termijn gezamenlijk voor het gezamenlijke WGO Wonen en Ruimte, zijn vastgesteld op:

  VVD: 12 minuten
  PVV: 9 minuten
  CDA: 9 minuten
  D66: 9 minuten

  GroenLinks: 7 minuten
  SP: 7 minuten

  PvdA: 6 minuten

  CU: 3 minuten
  PvdD: 3 minuten
  50Plus: 3 minuten
  SGP: 3 minuten
  DENK: 3 minuten

  FvD: 2 minuten
 37. 37

  Werkbezoek aan de Woonkeuken in Overijssel d.d. 8 oktober 2018 van de commissie BiZa