Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 27 september 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 27 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande en ongeplande activiteiten commissie Binnenlandse Zaken

Details


02-10-2018 Technische briefing inzake de Invoeringswet Omgevingswet (TK 34968) (nieuw)
03-10-2018 Algemeen overleg IVD (nieuw)
03-10-2018 Technische briefing door de Algemene Rekenkamer en de Rob inzake het sociaal domein (nieuw)
04-10-2018 Inbreng verslag wijziging van de crisis- en herstelwet i.v.m. het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (TK 35013)
08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel werkbezoek aan 'Woonkeuken' Overijssel
week van 9/10/11 oktober: plenaire behandeling van de begroting Algemene Zaken (III) + Koning (I)
11-10-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
11-10-2019 Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen (TK 35011)
11-10-2019 Inbreng verslag wetsvoorstel wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereeenvouding van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (TK 35012)
11-10-2018 Inbreng verslag Invoeringswet Omgevingswet (TK 34986) 
18-10-2018 Inbreng verslag Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (TK 34972)
18-10-2018 Ingreng verslag wetvoorstel regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement
week van 16/17/18 oktober: plenaire behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)  
01-11-2019 Gesprek met de Kiesraad inzake Kiesrecht en verkiezingen (nieuw)
01-11-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
12-11-2019 Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (hoofdstuk VII)
29-11-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
13-12-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
20-12-2019 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg Bouwopgave
Algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren
Algemeen overleg BRP
Algemeen overleg Digitale overheid
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg e-id/ paspoorten
Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Nationale omgevingsvisie
Algemeen overleg Rijksvastgoed
Algemeen overleg Sociaal domein
Algemeen overleg Woningcorporaties
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”.
Activiteiten integriteit openbaar bestuur: de voorbereidingsgroep thema integriteit openbaar bestuur zal nog met nadere voorstellen komen m.b.t. de nog in te plannen activiteiten, waaronder o.a. het werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie; en het gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie; en een hoorzitting/ rondetafelgesprek). 
Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166).
Notaoverleg inzake de initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven: online identiteit en regie op persoonsgegevens (in te plannen na het ontvangst van de schriftelijke reactie van de minister BZK).

Besluit: de commissie besluit om de hierna genoemde algemeen overleggen in te plannen: Bouwopgave; Bouwregelgeving/ risicovloeren; Woningcorporaties; Sociaal Domein, Digitale overheid; BRP-terugblik; Rijksvastgoed; AO Grensoverschrijdende samenwerking (zie de agendapunten 18 en 28).

Besluit: de commissie besluit om het AO IVD d.d. 03 oktober 2018 te verlengen met een uur.

Toelichting m.b.t. werkbezoeken:
Tijdens de procedurevergadering van 13 september 2018 is er besloten om opnieuw belangstelling te inventariseren voor het werkbezoek aan Breda in het kader van binnenstedelijke woningbouwopgaven op 5 november 2018. Dit werkbezoek zou doorgang vinden indien zich tenminste vier leden en een voorzitter zich hiervoor aanmelden. De leden Ronnes (CDA), Van Eijs (D66) en Krol (50PLUS) hadden zich aangemeld voor dit werkbezoek en in verband met het ontbreken van het benodigde aantal leden zal dit werkbezoek geen doorgang vinden als commissieactiviteit. De nog deelnemende leden overleggen onderling over de invulling van het werkbezoek.

In de procedurevergadering van 13 september 2018 is er tevens besloten om belangstelling te inventariseren voor een werkbezoek aan het Bureau Integriteit Amsterdam en Transparency International op 30 november 2018 (zie ook de stafnotitie 2018Z15663).
Dit werkbezoek zou doorgang vinden indien tenminste vier leden en een voorzitter zich hiervoor aanmelden. Alleen het lid den Boer (D66) heeft zich aangemeld voor dit werkbezoek, mits dit om 11 uur kan aanvangen. Daarmee zal dit werkbezoek in principe geen doorgang vinden als commissieactiviteit. Echter dit werkbezoek maakt deel uit van de kennisactiviteiten rondom integriteit openbaar bestuur in het kader van het Jaarplan van de commissie, waarmee de commissie eerder heeft ingestemd. Het voorstel is om dit werkbezoek wel doorgang te laten vinden met de voorbereidingsgroep, bestaande uit het lid den Boer (D66) en de ondersteunende staf, en hun een verslag te laten schrijven, zodat de kennis breed gedeeld kan worden t.b.v. van het jaarplan. Dit voorstel zal in de pv van 11 oktober worden ingebracht.

 
3
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019

Te behandelen:

17
Overzicht van nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (voorstellen verschenen in de periode 14 april – 20 september 2018)
22
Reactie op een vraag op de vraag hoe de inlichtingenplicht van artikel 68 Grondwet zich verhoudt tot de fiscale geheimhoudingsplicht in artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR) ten aanzien van fiscale gegevens en tot de mogelijkheid tot inzage door de Europese Commissie van die gegevens waarop deze geheimhoudingsplicht ziet

Te behandelen:

26
Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur)

Te behandelen:

29
Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de extra Regeling van werkzaamheden van 13 september 2018, over de status van de embargo-regeling

Te behandelen:

31
Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

Te behandelen:

33
Gesprek met de Kiesraad d.d. 1 november 2018

Details

Het gesprek met de Kiesraad vindt plaats op donderdag 1 november 2018 van 10.15 uur tot 11.15 uur (voorafgaand aan de procedurevergadering BiZa om 11.30 uur). De convocatie wordt u zo spoedig mogelijk rondgestuurd. De leden Ziengs (VVD), Van den Bosch (VVD), Van Gent (VVD), Van der Molen (CDA) en Özütok (GroenLinks) hebben zich reeds aangemeld voor dit gesprek.
34
Verzoek van het parlement van Macedonië voor een gesprek met de leden van de commissie van Binnenlandse Zaken over de (parlementaire controle op de) Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten op 15 november 2018
36
Spreektijden wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Details

De indicatieve spreektijden voor 1e en 2e termijn gezamenlijk voor het gezamenlijke WGO Wonen en Ruimte, zijn vastgesteld op:

VVD: 12 minuten
PVV: 9 minuten
CDA: 9 minuten
D66: 9 minuten

GroenLinks: 7 minuten
SP: 7 minuten

PvdA: 6 minuten

CU: 3 minuten
PvdD: 3 minuten
50Plus: 3 minuten
SGP: 3 minuten
DENK: 3 minuten

FvD: 2 minuten
37
Werkbezoek aan de Woonkeuken in Overijssel d.d. 8 oktober 2018 van de commissie BiZa