Debat geweest
28 juni 2018 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 28 juni 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie BiZa d.d. 28 juni 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

27-06-2018 Technische briefing toelichting op advies over digitalisering en wetgeving
27-06-2018 Technische briefing Woningstichting Geertruidenberg (WSG)
28-06-2018 Algemeen overleg fiche verordening biometrie op identiteitskaarten
28-06-2018 Procedurevergadering BiZa
28-06-2018 Inbreng verslag Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39) (TK 34958)
28-06-2018 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) (TK 32127-230)
28-06-2018 Inbreng schriftelijk overleg Evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016 (TK 33147-4) 
28-06-2018 Gesprek Aanbieding jaarverslag 2017 van RvS
03-07-2018 Gesprek met de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa inzake Discriminatiebeleid
04-07-2018 Algemeen overleg Kiesrechtzaken
05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
05-07-2018 Algemeen overleg Toepassing van artikel 68 Grondwet
11-09-2018 Petitieaanbieding Verzoek om IHRA definitie van antisemitisme over te nemen en vast te leggen in wetgeving
12-09-2018 Rondetafelgesprek Antisemitisme
08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel werkbezoek aan 'Woonkeuken' Overijssel

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg Bouwregelgeving/risicovloeren
Algemeen overleg Digitale overheid
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Huuraangelegenheden (na het zomerreces inplannen)
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Nationale woonagenda 2018-2021
Algemeen overleg Sociaal domein
Werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
Gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
Technische briefing GRECO I - IV
Rondetafelgesprek Integriteit openbaar bestuur
Werkbezoek aan de Kiesraad inzake Kiesrecht en verkiezingen (in te plannen na het zomerreces)
Algemeen overleg Nationale omgevingsvisie (in te plannen na ontvangst van de planning en hoofdlijnennotitie)
Algemeen overleg Veilige publieke taak
Rondetafelgesprek met WSW en Aedes inzake WSG (voor het zomerreces)
Algemeen overleg Nationale Woonagenda 2018 - 2021
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
7
Mededeling over een Europese aanpak van desinformatie en voortgang van de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290)

Te behandelen:

11
Kabinetsstandpunt inzake het voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (Kamerstuk 34683)

Te behandelen:

15
34960-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

16
34960-B Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

17
34960-C Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

23
30
Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

Te behandelen:

34
Verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) voor het inplannen van een rondetafelgesprek (op woensdag 4 juli 2018) met de WSW en Aedes (sector adviescommissie) over hun zienswijze op Woonstichting Geertruidenberg

Te behandelen:

35
Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om de staatssecretaris BZK te verzoeken om inzage in de vertrouwelijke stukken met betrekking tot de marktconsultatie e-ID (conform zijn toezegging in het wetgevingsoverleg d.d. 26 juni 2018).

Te behandelen:

37
Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) voor het ontvangen van een bijgewerkt overzicht van toezeggingen van de minister BZK naar aanleiding van de algemeen overleggen van de commissie BiZa

Te behandelen: