Debat geweest
21 november 2018 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 21 november 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 21 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
EU-stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2019 Europese Commissie
3
EU-voorstellen - Overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen van 31 oktober 2018 tot 15 november 2018

Te behandelen:

4
Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd)

Te behandelen:

5
Uitstel reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 november 2018, over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was

Te behandelen:

7
Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 november 2018, over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was

Te behandelen:

14
Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 november 2018, over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 november 2018, over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

Te behandelen:

17
Planning afdoening moties en toezeggingen n.a.v. plenair debat over het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaartziekenhuis op 31 oktober 2018

Te behandelen:

20
25
Uitvoering gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg (Kamerstuk 35000-XVI-71)

Te behandelen:

27
Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 november 2018, over forse overschrijdingen van de Treeknormen in de ziekenhuiszorg

Te behandelen:

33
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 november 2018, over de ontwikkelingen rond het MC Slotervaart

Te behandelen:

39
Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2018, over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning

Te behandelen:

40
Antwoorden op vragen commissie over de wijziging van het beleidskader subsidiëring sportevenementen (Kamerstuk 30234-198)

Te behandelen:

41
44
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 15 november 2018)

Details

Besluitter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
 2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (De stemmingen zijn voorzien op 20 november 2018).
 4. 34857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (dit wetsvoostel is op 5 september 2018 aangemeld voor plenaire behandeling).

 Plenaire debatten                                                               
 1. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
 2. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 3. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 4. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
 5. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
 6. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
 7. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 8. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 9. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 10. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 11. Debat over vaccinaties in Nederland. (Op verzoek van de commissie bij de RvW van 11 oktober 2018 worden twee debatten samengevoegd, namelijk het debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018) en het dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 19 september 2018).
 12. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
 13. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
 14. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018).
 15. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).

  Noot: De leden Hermans en Bergkamp zullen de door hen aangevraagde plenaire debatten onder nummer 4 en 6 intrekken ingeval van een spoedig algemeen overleg PGB.
45
Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten

Details


Besluitl: ter informatie
 1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
 2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
 3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
 5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
 7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
 8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
 10. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 11. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 12. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 13. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 14. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
 16. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september 2018)
 17. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
 18. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 19. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
 20. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 21. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
46
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluitl: ter informatie
 1. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken, 19 november 2018
 2. AO Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg, 21 november 2018
 3. AO Zwangerschap en geboorte, 29 november 2018
 4. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 5 december 2018
 5. AO GGZ, 6 december 2018 (De commissie besluit het overleg met 1 uur te verlengen)
 6. NO Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: 'Big Farma: niet gezond!' 10 december 2018
 7. NO Initiatiefnota van het lid Ellemeet: "Lachend tachtig" 17 december 2018
47
Stafnotitie VWS - Overzicht van de (nog te plannen) overleggen en debatten op het terrein van VWS geclusterd naar thema - oktober 2018
48
Verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten aanzien van kennisthema Voedsel

Te behandelen:

49
Verplaatsing agendapunten van het algemeen overleg Ouderenzorg naar het algemeen overleg Verpleeghuiszorg

Details

In de procedurevergadering van 7 november 2018 is besloten een nadere verdeling te maken tussen de reeds geagendeerde agendapunten bij het nog te houden AO Ouderenzorg.

Besluit: Algemeen overleg Ouderenzorg plannen (begin volgend jaar, 4 uur) en de onderstaande agendapunten handhaven bij het algemeen overleg Ouderenzorg:

-1. 31765-299 Pact voor de ouderenzorg (tevens reeds behandeld bij AO Wmo d.d. 15 maart 2018
-2. 29538-252 Landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’
-3. 29538-263  Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): ‘Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking’
-4. 31765-319 Monitor NZA: Zorg voor ouderen
-8. 31765-339 Kwaliteit en doorontwikkeling eerstelijnsverblijf (ELV)
-9. 31765-340  Advies Gezondheidsraad "Zelfredzaamheid van ouderen"    
-10. 31765-342 Antwoorden op vragen commissie over het Programma Langer Thuis en de Actielijn Wonen en Zorg
-11. 31765-326 Programma Langer Thuis
-12. 32847-408 Actielijn Wonen en Zorg (tevens reeds behandeld bij AO Nationale woonagenda)
-13. 34849-8 Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis
-14. 31476-23 Nadere informatie over de pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuning
-15. 27529-163 Rapport ‘Informatielandschap, de informatie-uitwisseling en mate van standaardisatie in de caresector: een overzicht’

 Besluit: Algemeen overleg Verpleeghuiszorg plannen (begin volgend jaar, 3 uur) en de onderstaande agendapunten verplaatsen naar het algemeen overleg Verpleeghuiszorg.

-5. 31765-320 Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2018, over het bericht ‘In verpleeghuis De Leeuwenhoek krijgen ouderen soms een klap’
-6. 31765-324 Evaluatie pilot ervaringsdeskundigen bij toezicht in de ouderenzorg
-7. 31765-336 Instrumentarium IGJ i.o. en eerste lessen casus Careyn
50
52
Verzoek van het lid Hijink (SP) om stillegging van de voortgang van het Pgb 2.0 traject naar aanleiding van de brief d.d. 19 november 2018 inzake Stand-van-zakenbrief inzake trekkingsrechten en BIT-advies (25657-302)

Te behandelen: