Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

10 oktober 2018
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • F. van Oosten (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • T. van Gent (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het Schadefonds en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel afronding onderzoek aard en omvang niet geregistreerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoekscommissie bij het NFI

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toekomst forensische geneeskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Buiten de rechter om?

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het rapport 'Waar een klein land groot in kan zijn' over synthetische drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aankondiging beleidsdoorlichting Jeugdbescherming LBIO en Voogdijraad BES 2012 - 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Kamerstuk 32885)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie op de brief van Northedge BV naar aanleiding van het advies van SEO Economisch Onderzoek inzake de evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het advies van SEO Economisch Onderzoek inzake de evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op WRR-essaybundel “Regie over migratie: Naar een strategische agenda”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing over lopende ICT-projecten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  EU Justice Scoreboard 2018 (COM 2018, 364 final)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: verordening toepasselijk recht derdenwerking van grensoverschrijdende cessie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  EU-voorstel: Herziening terugkeerrichtlijn 2018 COM (2018) 634 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift van brief aan de Eerste Kamer over de eerste voortgangsrapportage over de implementatie van de EOM-Verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EU-voorstel: Gewijzigd voorstel inzake de oprichting van een EU asielagentschap 2018 COM (2018) 633 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  EU-voorstel: Herziening mandaat Europese Grens- en Kustwacht 2018 COM (2018) 631 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 11 en 12 oktober te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  EU-voorstel: Oprichting Europees cybersecurity kenniscentrum en netwerk nationale coördinatiecentra COM (2018) 630

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  EU-voorstel: Voorkoming verspreiding terroristische online-content COM (2018) 640

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van JenV (Kamerstuk 35000-VI)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Evaluatie van de veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data