Debat geweest
10 oktober 2018 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering 10 oktober 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid 10 oktober 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds, uitbreiding van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het Schadefonds en het vorderingsrecht van het slachtoffer jegens derden

Te behandelen:

4
Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Te behandelen:

5
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
15
Evaluatie Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Kamerstuk 32885)

Te behandelen:

16
Reactie op verzoek commissie op de brief van Northedge BV naar aanleiding van het advies van SEO Economisch Onderzoek inzake de evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Te behandelen:

24
EU-voorstel: Gewijzigd voorstel inzake de oprichting van een EU asielagentschap 2018 COM (2018) 633 (Engelstalige versie)

Te behandelen:

25
27
EU-voorstel: Oprichting Europees cybersecurity kenniscentrum en netwerk nationale coördinatiecentra COM (2018) 630

Te behandelen:

29
Stafnotitie - J&V-onderwerpen binnen de commissie Koninkrijksrelaties
32
Brievenlijst

Te behandelen:

33
Stafnotitie - Jaarplanning commissies JenV en VWS: voorstel gewenste kennis- en informatieversterking 'Personen met verward gedrag'
34
Stafnotitie - Rapporteurschap Begroting 2019 Justitie en Veiligheid
35
Stafnotitie - Inventarisatie ervaringen nieuwe werkwijze commissie J&V
36
Stafnotitie - Evaluatie werkwijze commissie J&V