Debat geweest
6 december 2018 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën 6 december 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Financiën 6 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 21 november 2018 wordt vastgesteld.
21
Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

22
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
23
Werkprogramma Rijksuitgaven 2019
29
Aanbod WRR voor een gesprek over zijn verkenning 'Filantropie op de grens van overheid en markt'
30
Voorstel om advies te vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens over Wet centraal aandeelhoudersregister
31
Stafnotitie vliegbelasting
32
Videoconference met Europese Rekenkamer over het rapport over vertragingen IT-douanesystemen

Details

Besluit: De videoconferentie vindt doorgang op dinsdag 18 december 2018 (13.15 - 14.00 uur).
 
33
Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB)

Details

Besluit: De commissiestaf wordt verzocht in overleg met DNB te bezien of, en - zo ja - op welke datum een tweede werkbezoek aan DNB kan worden afgelegd.
Noot: Op 21 januari 2019 vindt een werkbezoek aan DNB plaats.
34
Stafnotitie - werkbezoek Douane in het kader van de Brexit
36
Organisatie van een interparlementaire conferentie over ontwikkeling van de EMU
37
Voorstel van het lid Nijboer voor een rondetafelgesprek over werkende armen

Details

Besluit: Op voorstel van het lid Nijboer (PvdA) besluit de commissie om, zo nodig in afstemming met de commissie SZW, een rondetafelgesprek te organiseren over werkende armen (in het bijzonder in verband met de problematiek rond terugbetaling van toeslagen) en om een werkgroep samen te stellen die een voorstel daartoe zal opstellen ten behoeve van besluitvorming in een volgende procedurevergadering.
Noot: de leden Omtzigt (CDA) en Van Rooijen (50PLUS) hebben verklaard dat zij met hun respectievelijke fractiegenoten Peters en Van Brenk zullen afstemmen wie, samen met in elk geval het lid Nijboer, aan de voorbereidingsgroep zullen deelnemen.