Debat geweest
23 mei 2018 | 13:00 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 23 mei 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 23 mei 2018

Agendapunten

2
Verzoek Stichting DierenLot tot aanbieding petitie 'Samen voor zeehonden' d.d. 12 of 19 juni 2018
3
Wijziging van Bijlage II bij het op 19 september 1979 te Bern tot stand gekomen Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa; Straatsburg, 8 december 2017

Te behandelen:

7
Uitstel toezending BNC-fiche betreffende het voorstel van Europese Commissie voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 173

Te behandelen:

20
Verzoek staatssecretaris van VWS tot verplaatsen Voortzetting algemeen overleg Voedsel

Details

Vanwege een verplichting elders verzoekt de staatssecretaris de voortzetting van het AO Voedsel te verplaatsen. De 1e termijn heeft plaatsgevonden op 19 april 2018. De bewindspersonen stellen voor het algemeen overleg te verplaatsen naar woensdag 4 juli, 10.15-11.15 uur (was: 6 juni, 13.30-14.30 uur).
Besluit: De minister van LNV en de staatssecretaris van VWS verzoeken te komen met een eerder datumvoorstel, niet zijnde in de laatste week voor het zomerreces.
21
Planning procedurevergaderingen 2e helft 2018

Details

Besluit: De procedurevergaderingen LNV blijven gehandhaafd tweewekelijks op de woensdagen om 11.15 uur. De data waarop de procedurevergaderingen dit najaar worden gepland zijn: 5 en 20 september, 3 en 17 oktober, 7 en 21 november en 5 en 19 december.
22
Voorstel van de voorbereidingsgroep Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) aan de commissie om van gedachten te wisselen over de behandeling van de EU-voorstellen voor de herziening van het GLB
23
Verslag van de interparlementaire conferentie (IPC) op 24 april 2018 “Towards the CAP after 2020: the future of food and farming”.
25
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
 • Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 27 juni 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018) 
 • Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (aangevraagd door het lid Lodders op 27 maart 2018)
 • Debat over insectensterfte in Nederland (aangevraagd door het lid Grashoff op 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 maart 2018)
 • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 • Dertigledendebat over de misstanden bij maneges (aangevraagd door het lid Arissen op 11 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
 • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)

   
26
Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën ten geleide van de vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2017

Te behandelen:

29
Verzoek van de leden Geurts (CDA) en Bisschop (SGP) om een kabinetsreactie op het rapport ‘Ammoniak in Nederland, de impact van een foutief geplaatst meetstation op het Nederlandse ammoniakbeleid’ en na ontvangst van de reactie een technische briefing te organiseren met de auteurs en het RIVM

Te behandelen:

31
Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om de minister van LNV te rappelleren op het verzoek bij de RvW van 14 september 2017 om een reactie op de inspectierapporten over misstanden in slachthuizen

Te behandelen:

33
Update voortgang van het prioritair kennisthema Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Details

Besluit: De commissie stemt ermee in dat de voorbereidingsgroep het mandaat krijgt om namens de commissie de verdere behandeling van het uitzetten van het onderzoek te doen. Het betreft het beoordelen en accorderen van de offertes, inclusief het hierover afgesproken budget uit het kennis- en onderzoeksbudget van de commissie, en het verder begeleiden van het onderzoek.