Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

26 april 2018
11:30 - 13:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • M. van Nispen (SP)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • M. Groothuizen (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Medewerkersmonitor Politie 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken toezeggingen politie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarbericht 2017 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederlandse inzet in EU besprekingen over ISIS-vrouwen en kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van de Nederlandse rapportage op grond van artikel 40 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, welke inmiddels is aangeboden aan het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de verzoeken van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 en 13 maart 2018, over de berichten ‘Pegida plaatst kruizen op grond toekomstige moskee Enschede’, ‘Meisje (14) doet hoofddoek niet af en wordt zwaar mishandeld’ en ‘Joods restaurant in Amsterdam opnieuw doelwit van vandalisme’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsdoorlichting nationale veiligheid en terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018, over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand

  Aan de orde geweest tijdens vorige procedurevergadering. Opnieuw geagendeerd vanwege ander onderwerp namelijk gesubsidieerde rechtsbijstand ipv tbs.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport ABDTOPConsult "Verkenning samenwerking Raad voor Rechtsbijstand en Juridisch Loket"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over vertrek Noorse gevangenen uit Veenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie van het lid Van Nispen inzake de registratie van nevenfuncties van rechters

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoek en vervolg programma KEI

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afsluitende rapportage over FPK De Woenselse Poort

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie evaluatie herziening gerechtelijke kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken inzake e-court

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Financiering rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Scenario's griffierechten lagere vorderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het manifest “Eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 februari 2018, over het bericht ‘30 asielzoekers in Nederland met een IS-paspoort’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de stand van zaken Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsreactie op het advies ”Gewogen gevaar” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 5 april 2018 - 18 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brief van de verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling over een onderzoek naar de wijze waarop de overheid en het parlement haar rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen en tegengaan van seksueel misbruik en mishandeling al dan niet heeft waargemaakt, met als doel om hier lessen uit te trekken voor de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Achtergrondinformatie RTG Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek inzake het eindrapport van het Meldpunt Tantra Misbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek inzake het conceptrapport dood van een medewerker in tbs-kliniek de Kijvelanden

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek inzake ICT-issues bij de politie en de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek inzake de beantwoording van schriftelijk overleg over gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek behandeling wetsvoorstel gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven in wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek inzake integriteitskwesties bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Ontwijken verplichte geestelijke verzorging

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Brievenlijst