Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 17 mei 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 17 mei 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

17-05-2018 Algemeen overleg Middenhuur
17-05-2018 Gesprek Raad voor het openbaar bestuur
22-05-2018 Technische briefing ARK over Slotwet, Jaarverslag en Rapport ARK (TK 34950)
22-05-2018 Algemeen overleg Bouwopgave (2e termijn)
23-05-2018 Gesprek inzake Prinsjesfestival
23-05-2018 Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
24-05-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting
24-05-2018 Inbreng verslag Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (TK 34940)
24-05-2018 Gesprek met Aedes inzake nadere toelichting op de financiën woningcorporaties
29-05-2018 Petitieaanbieding Nederlandse Veiligheidsbranche tot aanbieding rapport 'Inbesteden van beveiliging: zegen of vloek?'
30-05-2018 Technische briefing CTIVD inzake CTIVD-rapporten nrs. 55, 56, 57, en Toezichtsactiviteiten naar de werking van de Wiv 2017
30-05-2018 Technische briefing Jaarplan van de Autoriteit woningcorporaties
31-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
06-06-2018 Gesprek met een delegatie van de commissie voor constitutionele en juridische zaken van het Tsjechische parlement
07-06-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden
11-06-2018 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 34892)
14-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
20-06-2018 Algemeen overleg BRP
28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie

Gesprek over het Jaarverslag 2017 van de raad van State
Algemeeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
Algemeen overleg Digitale overheid
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
Technische briefing GRECO I - IV
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Notaoverleg i.z. Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Rondetafelgesprek Integriteit openbaar bestuur
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Kiesrechtzaken
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Sociaal domein
Algemeen overleg Woningcorporaties
Rondetafelgesprek Antisemitisme
Rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren (in te plannen in de week van 28-31 mei)
Nader te bepalen algemeen overleg i.v.m. brief 30950-156 Kabinetsaanpak van discriminatie (inplannen na het zomerreces, duur AO: 2 uur).
Algemeen overleg Evaluatie Wfpp (in te plannen na het zomerreces)

Besluit: het algemeen overleg Digitale overheid zal voor het zomereces ingepland worden mits dan ook het wetsvoorstel beschikbaar zal zijn (duur AO: 3 uur).
Noot: voor de overige besluitvorming rondom de activiteiten zie ook agendapunt 3.
3
Verzoeken met betrekking tot het verplaatsen en inplannen van commissieactiviteiten (mede naar aanleiding de verzoeken van het lid Koerhuis (VVD) en de fractie van GroenLinks).
18
Verzoek van de fracties van VVD, CDA en SP voor het inplannen van een rondetafelgesprek inzake probleemvloeren in te plannen (voor het plenaire debat inzake probleemvloeren en in de week van 28 - 31 mei 2018)

Te behandelen:

25
29
Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

Te behandelen:

30
De agenda’s voor de volgende 2 AO’s vaststellen.
36
Verzoek van het lid Bosma (PVV) om, naar aanleiding van recente berichten in de media, een schriftelijke reactie van de minister BZK te ontvangen op het onderzoeksrapport over het functioneren van de Raad van State .

Te behandelen: