Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

17 mei 2018
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A. van den Bosch (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  17-05-2018 Algemeen overleg Middenhuur
  17-05-2018 Gesprek Raad voor het openbaar bestuur
  22-05-2018 Technische briefing ARK over Slotwet, Jaarverslag en Rapport ARK (TK 34950)
  22-05-2018 Algemeen overleg Bouwopgave (2e termijn)
  23-05-2018 Gesprek inzake Prinsjesfestival
  23-05-2018 Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  24-05-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting
  24-05-2018 Inbreng verslag Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (TK 34940)
  24-05-2018 Gesprek met Aedes inzake nadere toelichting op de financiën woningcorporaties
  29-05-2018 Petitieaanbieding Nederlandse Veiligheidsbranche tot aanbieding rapport 'Inbesteden van beveiliging: zegen of vloek?'
  30-05-2018 Technische briefing CTIVD inzake CTIVD-rapporten nrs. 55, 56, 57, en Toezichtsactiviteiten naar de werking van de Wiv 2017
  30-05-2018 Technische briefing Jaarplan van de Autoriteit woningcorporaties
  31-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  06-06-2018 Gesprek met een delegatie van de commissie voor constitutionele en juridische zaken van het Tsjechische parlement
  07-06-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden
  11-06-2018 Wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 34892)
  14-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  20-06-2018 Algemeen overleg BRP
  28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Gesprek over het Jaarverslag 2017 van de raad van State
  Algemeeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
  Algemeen overleg Digitale overheid
  Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
  Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
  Technische briefing GRECO I - IV
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Notaoverleg i.z. Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Rondetafelgesprek Integriteit openbaar bestuur
  Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Kiesrechtzaken
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Sociaal domein
  Algemeen overleg Woningcorporaties
  Rondetafelgesprek Antisemitisme
  Rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren (in te plannen in de week van 28-31 mei)
  Nader te bepalen algemeen overleg i.v.m. brief 30950-156 Kabinetsaanpak van discriminatie (inplannen na het zomerreces, duur AO: 2 uur).
  Algemeen overleg Evaluatie Wfpp (in te plannen na het zomerreces)

  Besluit: het algemeen overleg Digitale overheid zal voor het zomereces ingepland worden mits dan ook het wetsvoorstel beschikbaar zal zijn (duur AO: 3 uur).
  Noot: voor de overige besluitvorming rondom de activiteiten zie ook agendapunt 3.
 3. 3

  Verzoeken met betrekking tot het verplaatsen en inplannen van commissieactiviteiten (mede naar aanleiding de verzoeken van het lid Koerhuis (VVD) en de fractie van GroenLinks).

 4. 4

  Kabinetsaanpak van discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van het voortgangsbericht aan de Nationale ombudsman over zijn rapport 'Een mens leeft, een systeem niet'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eindrapport kwalitatief onderzoek verdeelmodellen sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending reactie op publicatie 'Onafhankelijk onderzoek in publiek belang' van Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nader antwoord op een vraag van het lid Middendorp inzake de relatie tussen het ministersalaris en het WNT-maximum

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid het Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 april 2018, over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de evaluatie van de Wet financiering politieke partijen (Kamerstuk 32752-50)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  34902 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake klimaatenveloppe regeerakkoord)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2018, over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel toezending wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Staat van de Volkshuisvesting 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van de fracties van VVD, CDA en SP voor het inplannen van een rondetafelgesprek inzake probleemvloeren in te plannen (voor het plenaire debat inzake probleemvloeren en in de week van 28 - 31 mei 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit (Kamerstuk 29383-262)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging open data uitspraken Huurcommissie en WOZ-waarden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassingen als gevolg van een verdere modernisering van de Huurcommissie)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaarverslag Autoriteit woningcorporaties 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelverplichting voor kantoorgebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Kamerstuk 32127-226)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Beckerman over woonfraude (Kamerstuk 32847-338)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  De agenda’s voor de volgende 2 AO’s vaststellen.

 31. 31

  Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezichtsactiviteiten naar de werking van de Wiv 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies (TK 34950)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Inplannen van een besloten gesprek met de Raad van State over het Jaarverslag 2017 RvS

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Bosma (PVV) om, naar aanleiding van recente berichten in de media, een schriftelijke reactie van de minister BZK te ontvangen op het onderzoeksrapport over het functioneren van de Raad van State .

  Te behandelen:

  Loading data