Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

14 juni 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  20-06-2018 Algemeen overleg BRP
  21-06-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties
  26-06-2018 WGO Verantwoordingsstukken 2017 Hfst VII, XVIII, B en C 
  27-06-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden
  28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  28-06-2018 Gesprek i.z. Jaarverslag 2017 RvS en vacaturevervulling
  03-07-2018 Gesprek Gesprek met de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa inzake Discriminatiebeleid
  05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  11-09-2018 Petitieaanbieding Verzoek om IHRA definitie van antisemitisme over te nemen en vast te leggen in wetgeving
  12-09-2018 Rondetafelgesprek Antisemitisme
  08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel werkbezoek aan 'Woonkeuken' Overijssel

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Algemeen overleg Digitale overheid
  Algemeen overleg Discriminatie
  Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen
  Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Kiesrechtzaken
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Nationale woonagenda 2018-2021
  Algemeen overleg Sociaal domein
  Werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam i.z. preventie (integriteit openbaar bestuur)
  Gesprek Gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
  Rondetafelgesprek Integriteit openbaar bestuur
  Technische briefing GRECO I - IV
  Notaoveleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Werkbezoek aan de Kiesraad (met Cie. Geloofsbrieven) 
  Rondetafelgesprek brandgevaarlijkheid gevelplaten (zie a.p. 33)

  Besluit: de commissie besluit om de minister voor het AO een actualisatie te vragen m.b.t. de Nationale woonagenda 2018 - 2020.
  Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Nationale woonagenda 2018 - 2020 na het zomerreces in te plannen (AO van 2 uur).
  Besluit: de voorbereidingsgroep thema integreit openbaar bestuur zal na het zomerreces met nadere afspraken/ voorstellen komen in het kader van de nog in te plannen activiteiten.   
 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van de Koning 2017 (Kamerstuk 34950-I)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vraag commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) (Kamerstuk 34950-III-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Meicirculaires 2018 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nadere antwoorden op vragen commissie inzake informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling en richtlijn versterking van bescherming klokkenluiders op EU-niveau

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Herziening van de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsstandpunt inzake de aanpassing van de vermogensnorm voor de kwijtschelding van de lokale heffingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (Kamerstuk 34950-IIB-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (Kamerstuk 34950-VII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Gemeentefonds 2017 (Kamerstuk 34950-B-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de interne werkwijze van de Raad van State en de betrokkenheid van de Kamer bij de benoeming van de vice-president

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportage Toezichtsraad BIT tweede halfjaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek van het lid Ronnes, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over risicovloeren in gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie hypothecaire leennormen werkwijze zonder overgangstermijn

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas (Kamerstuk 32757-146)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Kingspan Insulation NV over het door CE Delft in opdracht van Kingspan Insulation NV opgestelde rapport "Energiebesparing bij utiliteitsgebouwen door hoogwaardige isolatie van leidingen"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie verzoek commissie over een brief van de firma Duofor te Dongen over CE-markering en private keurmerken op bouwproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op burgerbrief over toezicht op erfpacht van dhr. S te R.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief aangaande de verkoop van bloot eigendom van erfpachtgronden op de Waddeneilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) (Kamerstuk 34950-XVIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2017 (Kamerstuk 34950-XVIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Wonen en Rijksdienst 2017 (Kamerstuk 34950-XVIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Met redenen omkleed advies inzake de toepassing van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018, over het bericht ‘Huurder slechter af dan koper’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de actuele stand van zaken ATAD en woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieden van een vertrouwelijke technische briefing over sanering Woningstichting Geertruidenberg ( WSG)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rondetafelgesprek brandgevaarlijke gevelplaten

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van voorstellen aan de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Verordening Biometrie op identiteitskaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Behandeling van de Monitor Brede Welvaart

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Tweede compliance rapport over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Behandeling van de Raming 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data