Debat geweest
14 juni 2018 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 14 juni 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 14 juni 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

20-06-2018 Algemeen overleg BRP
21-06-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties
26-06-2018 WGO Verantwoordingsstukken 2017 Hfst VII, XVIII, B en C 
27-06-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden
28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
28-06-2018 Gesprek i.z. Jaarverslag 2017 RvS en vacaturevervulling
03-07-2018 Gesprek Gesprek met de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa inzake Discriminatiebeleid
05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
11-09-2018 Petitieaanbieding Verzoek om IHRA definitie van antisemitisme over te nemen en vast te leggen in wetgeving
12-09-2018 Rondetafelgesprek Antisemitisme
08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel werkbezoek aan 'Woonkeuken' Overijssel

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg Digitale overheid
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Evaluatie van de Wet financiering politieke partijen
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Kiesrechtzaken
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Nationale woonagenda 2018-2021
Algemeen overleg Sociaal domein
Werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam i.z. preventie (integriteit openbaar bestuur)
Gesprek Gesprek met Transparency Intenational Nederland inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
Rondetafelgesprek Integriteit openbaar bestuur
Technische briefing GRECO I - IV
Notaoveleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Werkbezoek aan de Kiesraad (met Cie. Geloofsbrieven) 
Rondetafelgesprek brandgevaarlijkheid gevelplaten (zie a.p. 33)

Besluit: de commissie besluit om de minister voor het AO een actualisatie te vragen m.b.t. de Nationale woonagenda 2018 - 2020.
Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Nationale woonagenda 2018 - 2020 na het zomerreces in te plannen (AO van 2 uur).
Besluit: de voorbereidingsgroep thema integreit openbaar bestuur zal na het zomerreces met nadere afspraken/ voorstellen komen in het kader van de nog in te plannen activiteiten.   
3
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van de Koning 2017 (Kamerstuk 34950-I)

Te behandelen:

4
Beantwoording vraag commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) (Kamerstuk 34950-III-2)

Te behandelen:

9
Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 en Trb. 2018, 39)

Te behandelen:

11
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (Kamerstuk 34950-IIB-1)

Te behandelen:

12
21
Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas (Kamerstuk 32757-146)

Te behandelen:

22
Reactie op verzoek commissie over de brief van Kingspan Insulation NV over het door CE Delft in opdracht van Kingspan Insulation NV opgestelde rapport "Energiebesparing bij utiliteitsgebouwen door hoogwaardige isolatie van leidingen"

Te behandelen:

26
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) (Kamerstuk 34950-XVIII-2)

Te behandelen:

28
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Wonen en Rijksdienst 2017 (Kamerstuk 34950-XVIII)

Te behandelen:

38
Tweede compliance rapport over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie

Te behandelen: