Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

31 mei 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • H. van der Molen (CDA)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  31-05-2018 Rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren
  06-06-2018 Gesprek met een delegatie van de commissie voor constitutionele en juridische zaken van het Tsjechische parlement
  07-06-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties
  11-06-2018 Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 34892)
  14-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  14-06-2018 Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst
  20-06-2018 Algemeen overleg BRP
  26-06-2018 Wetgevingsoverleg Behandeling van de verantwoordingsstukken commissie Binnenlandse Zaken
  27-06-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden
  28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  28-06-2018 Gesprek Aanbieding jaarverslag 2017 van RvS
  03-07-2018 Gesprek met de ECRI (nieuw). (De leden Den Boer (D66), Özütok (GroenLinks) en Van der Graaf (CU) hebben zich onder voorbehoud aangemeld voor deze activiteit).
  05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  11-09-2018 Petitieaanbieding Verzoek om IHRA definitie van antisemitisme over te nemen en vast te leggen in wetgeving
  08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel aan 'Woonkeuken' Overijssel. (De leden Koerhuis (VVD), Ronnes (CDA), Van Eijs (D66) en Bisschop (SGP) hebben zich reeds aangemeld voor deze activiteit).
  12-09-2018 Rondetafelgesprek Antisemitisme (nieuw).

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
  Algemeen overleg Digitale overheid
  Algemeen overleg Discriminatie
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Gesprek met Transparency Intenational Nederland i.z. zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
  Technische briefing GRECO I - IV
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Hoorzitting/Rondetafelgesprek Integriteit openbaar bestuur
  Algmeen overleg Interbestuurlijk programma
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Technische briefing Jaarplan van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
  Algemeen overleg Kiesrechtzaken
  Algmeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Sociaal domein

  Besluit: Het rondetafelgesprek Antisemitisme zal worden gepland op 12 september 2018 van 16.00-18.00 uur.
  Besluit: De commissie gaat na wanneer de Digitaliseringsagenda naar de Kamer wordt gezonden. Zodra de Digitaliseringsagenda ontvangen is zal het algemeen overleg gepland worden.
   
 3. 3

  Berichtgeving van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met betrekking tot het annuleren van de technische briefing d.d. 30 mei 2018.

 4. 4

  Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag van de Koning 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Slotwet van de Koning 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag Staten-Generaal 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Slotwet Staten-Generaal 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag Provinciefonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Slotwet Provinciefonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag Gemeentefonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Slotwet Gemeentefonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Kamerstuk 32522-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018, over duurzaam renoveren van het Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezending en reactie op het onderzoeksrapport “Niet te stoppen” van de Commissie BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag schriftelijk overleg het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten (29453-468)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘Veel gemeenten worstelen met uitvoeren sociaal beleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Openstelling bestaande windparken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslagen financieel toezicht 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 mei 2018, over de uitvoering van de motie Recourt c.s. (Kamerstuk 33000-III-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Slotwet Wonen en Rijksdienst 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nationale woonagenda 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie hypothecaire leennormen werkwijze zonder overgangstermijn (Kamerstuk 32847-342)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Staten-Generaal (IIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Koning (I)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Provinciefonds (C)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Gemeentefonds (B)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aankondiging onderzoek CTIVD naar vaststelling wegingsnotities m.b.t. samenwerkingsrelaties AIVD en MIVD

 39. 39

  Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum van 21 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa om een gesprek met de commissies BIZA eb J&V

 42. 42

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Vooraankondiging initiatiefwet 34542

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Verzoek om een schriftelijk overleg inzake beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek om gesprek met de opstellers van het rapport over BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek om reactie van de minister op artikel uit het NJB "Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?" van 29 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorstel rondetafelgesprek brandgevaarlijke gevelplaten

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) tot het versturen van een tweede brief aan de minister BZK inzake het behandeltraject wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453).

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Informatie RvS t.b.v. gesprek over benoemingenbeleid Raad van State