Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 31 mei 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 31 mei 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

31-05-2018 Rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren
06-06-2018 Gesprek met een delegatie van de commissie voor constitutionele en juridische zaken van het Tsjechische parlement
07-06-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties
11-06-2018 Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 34892)
14-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
14-06-2018 Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst
20-06-2018 Algemeen overleg BRP
26-06-2018 Wetgevingsoverleg Behandeling van de verantwoordingsstukken commissie Binnenlandse Zaken
27-06-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden
28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
28-06-2018 Gesprek Aanbieding jaarverslag 2017 van RvS
03-07-2018 Gesprek met de ECRI (nieuw). (De leden Den Boer (D66), Özütok (GroenLinks) en Van der Graaf (CU) hebben zich onder voorbehoud aangemeld voor deze activiteit).
05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
11-09-2018 Petitieaanbieding Verzoek om IHRA definitie van antisemitisme over te nemen en vast te leggen in wetgeving
08-10-2018 Werkbezoek Provincie Overijssel aan 'Woonkeuken' Overijssel. (De leden Koerhuis (VVD), Ronnes (CDA), Van Eijs (D66) en Bisschop (SGP) hebben zich reeds aangemeld voor deze activiteit).
12-09-2018 Rondetafelgesprek Antisemitisme (nieuw).

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Werkbezoek Bureau Integriteit Amsterdam inzake zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
Algemeen overleg Digitale overheid
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Gesprek met Transparency Intenational Nederland i.z. zicht op preventie (integriteit openbaar bestuur)
Technische briefing GRECO I - IV
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Hoorzitting/Rondetafelgesprek Integriteit openbaar bestuur
Algmeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Technische briefing Jaarplan van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Algemeen overleg Kiesrechtzaken
Algmeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Sociaal domein

Besluit: Het rondetafelgesprek Antisemitisme zal worden gepland op 12 september 2018 van 16.00-18.00 uur.
Besluit: De commissie gaat na wanneer de Digitaliseringsagenda naar de Kamer wordt gezonden. Zodra de Digitaliseringsagenda ontvangen is zal het algemeen overleg gepland worden.
 
3
Berichtgeving van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met betrekking tot het annuleren van de technische briefing d.d. 30 mei 2018.
5
18
Antwoorden op vragen commissie over de brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Kamerstuk 32522-7)

Te behandelen:

21
25
Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 mei 2018, over de uitvoering van de motie Recourt c.s. (Kamerstuk 33000-III-10)

Te behandelen:

38
Wetgevingsrapport - Wijziging van de Wet Huurtoeslag (TK 34940)
39
Aankondiging onderzoek CTIVD naar vaststelling wegingsnotities m.b.t. samenwerkingsrelaties AIVD en MIVD
42
Verzoek van de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) van de Raad van Europa om een gesprek met de commissies BIZA eb J&V
46
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

56
Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) tot het versturen van een tweede brief aan de minister BZK inzake het behandeltraject wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (34453).

Te behandelen:

57
Informatie RvS t.b.v. gesprek over benoemingenbeleid Raad van State