Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

19 april 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Geplande (en ongeplande) activiteiten commissie Binnenlandse Zaken

  19-04-2018 Algemeen overleg WNT
  23-04-2018 Workshop 'begroten en verantwoorden' (15.00 - 17.00 uur) voor Kamerleden en fractiemedewerkers BiZa
  25-04-2018 Algemeen overleg Bouwopgave
  25-04-2018 Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  26-04-2018 Technische briefing CTIVD toezichtsrapport nr. 56 over de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten
  26-04-2018 procedurevergadering Binnenlandse Zaken (nieuw)
  26-04-2018 Algemeen overleg Integriteit
  26-04-2018 Gesprek i.z. Jaarverslag Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2017 (onderdeel Nationale ombudsman)
  02-05-2018 (ambtelijk) gesprek/ ontvangst van een delegatie van het Ukraïnse Parlement (10.00 - 12.00 uur)
  17-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (gewijzigd tijdstip: 11.00 - 12.00 uur)
  17-05-2018 Algemeen overleg Middenhuur (nieuw tijdstip 12.00 - 14.00 uur)
  17-05-2018 Gesprek met de Raad voor het Openbaar Bestuur
  17-05-2018 Algemeen overleg Woningcorporaties
  23-05-2018 Gesprek inzake Prinsjesfestival
  23-05-2018 Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  24-05-2018 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting
  29-05-2018 Petitieaanbieding Nederlandse Veiligheidsbranche tot aanbieding rapport 'Inbesteden van beveiliging: zegen of vloek?'
  31-05-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  06-06-2018 Gesprek met een delegatie van de commissie voor constitutionele en juridische zaken van het Tsjechische parlement
  07-06-2018 Algemeen overleg Huuraangelegenheden (nieuw)
  14-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  28-06-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  05-07-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie:

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (wordt aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering in de Eerste Kamer)
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp (voor het zomerreces 2018 inplannen doch na het algemeen overleg Omgevingsrecht op 28 maart 2018
  Algemeen overleg BRP (voor het zomerreces 2018 inplannen)
  Algemeen overleg Digitale overheid
  Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak (voor het zomerreces 2018 inplannen)
  Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst (waaronder ICT Rijksoverheid) in te plannen zodra het jaarverslag Bedrijfsvoering Rijksoverheid is ontvangen 
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (wordt aangebouden)
  Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
  Algemeen overleg IVD-aangelegheden
  Algemeen overleg Kiesrechtzaken (voor het zomerreces 2018 inplannen en afstemmen met de ontvangst van de (drie) wetsvoorstellen)
  Algemeen overleg Lijkbezorging (wordt aangehouden)
  Algemeen overleg Sociaal domein (kort na het zomerreces 2018 inplannen)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Wetgevingsoverleg inzake de behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies  

  Besluiten: de commissie heeft besloten om:
  - volgende week donderdag (26 april) van 11.30 uur tot 12.00 uur een extra procedurevergadering in te plannen;
  - het AO Huuraangelegenheden in te plannen in de eerst of tweede week van juni 2018;
  - het AO Huis voor de Klokkenluiders te annuleren en alle stukken te agenderen voor het AO Integriteit d.d. 26 april 2018 (zie ook agendapunt 11).
  - over de vaag of een WGO noodzakelijk is over Slotwet, Jaarverslag en Rapport ARK te besluiten na ontvangst van de stukken. 
   
 3. 3

  Afschriften van de Koninklijke Besluiten houdende de benoemingen van de voorzitter en de leden van de afdeling klachtbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de voorzitter en de leden van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) 'Risico's voor de democratie'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium om toeristische verhuur te reguleren en handhaven (Kamerstuk 29453-446) en van de motie van het lid Paternotte c.s. over het innen van toeristenbelasting (Kamerstuk 34775-XIII-89)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift brief aan Provincie Limburg over herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift brief aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. beroep ingesteld tegen conclusie centraal stembureau/de Kiesraad dat Wiv-referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing

 8. 8

  Reactie op het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op een vraag van het lid Midddendorp, gesteld tijdens het Algemeen overleg van 14 maart 2018 inzake Digitale Overheid, over het beschikbaar stellen van een app langs de gehele Nederlandse grens

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van de publicatie, inclusief de beleidsreactie, van het CTIVD-rapport nummer 56 inzake multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over(vermeende) jihadisten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van de onderzoeker naar het functioneren van het Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomst taken- en middelenanalyse voor de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzen van de daartoe aangewezen gebieden in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overdracht van de zorg voor de Wet op de architectentitel, de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de bescherming van de titels architect en stedenbouwkundige en het bureau architectenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Invulling aan de motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijsbescherming (Kamerstuk 34652-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatie over de verkoop van woningen van corporaties Mitros en Portaal in de wijk Kanaleneiland te Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift van de brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over de regeling voor Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Woonagenda en regiogesprekken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  De Nationale Omgevingsvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het advies “Verbindend Landschap” van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken rond de heffingsverminderingen in de verhuurderheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Proces-verbaal van de uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van wet van de leden Kant en Langkamp houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding jaarverslag 2017 van RvS

 27. 27

  Voorstel van de fractie van GroenLinks om de minister BZK te verzoeken om een nadere schriftelijke reactie m.b.t. de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en daarbij in ieder geval in te gaan op de volgende drie punten: 1) de hertellingen in een aantal gemeenten; 2) de toegankelijkheid van het verkiezingsproces voor mensen met een beperking en 3) de situatie rondom de (waarnemend) burgemeester en de beëdiging van gemeenteraadsleden in de gemeente Stadskanaal en 4) een reactie te vragen op de 'Verkiezingsagenda 2021' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rondetafelgesprek Antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek aan minister BZK om reactie op bericht om experimenten mogelijk te maken met kiesrecht vanaf 16 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek aan minister BZK om toezending de actuele stand van zaken rondom ATAD-richtlijn en de gevolgen voor woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data