Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Verzoek om aandacht voor aderverkalking op het spoor

 3. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden

  Te behandelen:

 4. Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van de ILUC-richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

  Te behandelen:

 5. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart inzake het verlenen van luchtvaartdiensten aan het operationele luchtverkeer

  Te behandelen:

 6. Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek

  Te behandelen:

 7. Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een reglementen ten aanzien van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen

  Te behandelen:

 8. Uitstel aanbieding werkprogramma Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Te behandelen:

 9. Thema's wetgevingoverleggen Begrotingsonderzoek en Water

 10. Markttransparantie binnenvaart

  Te behandelen:

 11. BIT Toets civiel-militair Voice Communication System

  Te behandelen:

 12. Voortgang met betrekking tot de aansluitroutes op het hogere luchtruim voor de luchthaven Lelystad

  Te behandelen:

 13. Verzamelbrief luchtvaart

  Te behandelen:

 14. Onderzoeksopzet Beleidsdoorlichting Hoofdstuk XII, artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

  Te behandelen:

 15. Beantwoording vragen commissie over de Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”

  Te behandelen:

 16. Onderzoek statiegeld kleine flesjes en blikjes

  Te behandelen:

 17. Actuele stand van zaken GenX in water

  Te behandelen:

 18. Rapport Inspectie Veiligheid en Justitie inzake externe beveiliging nucleaire inrichtingen

  Te behandelen:

 19. Antwoord op vragen van de commissie over het toezicht op het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering

  Te behandelen:

 20. Stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9

  Te behandelen:

 21. Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting Artikel 19 Klimaat

  Te behandelen:

 22. Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses op het gebied van milieu

  Te behandelen:

 23. RIVM-briefrapport 'Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater'

  Te behandelen:

 24. Jaarverslag 2016 en Uitvoeringsagenda 2017 van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Jaarverslag van de Transitie van de Mosselvisserij in de Waddenzee

  Te behandelen:

 25. Fiche: Verordening inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart

  Te behandelen:

 26. Fiche: Mededeling - Luchtvaart: een open en geconnecteerd Europa

  Te behandelen:

 27. Antwoorden op vragen commissie over de Informele Transport- en Energieraad 20-21 september 2017

  Te behandelen:

 28. EU-voorstellen week 36

  Te behandelen:

 29. Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2017

  Te behandelen:

 30. Commissieactiviteiten tot herfstreces

  • 26-09-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)
  • 26-09-2017 17.00 - 18.00 Technische briefing VN-Klimaattop (COP23) (Bonn)
  • 27-09-2017 11.30 - 13.00 Lunchbijeenkomst ter kennismaking met onderzoeksinstellingen
  • 27-09-2017 12.00 Inbrengen feitelijke vragen Begrotingen ministerie van IenM en Infrastructuurfonds
  • 27-09-2017 15.00 - 16.45 Rondetafelgesprek Kosten van klimaatbeleid
  • 28-09-2017 13.30 - 13.45 Petitie Autoloze zondag
  • 28-09-2017 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart (tweede termijn)
  • 03-10-2017 12.00 Inbrengen feitelijke vragen Begroting Deltafonds en Deltaprogramma
  • 03-10-2017 16.00 - 17.00 Technische briefing Stroomlijning milieurapportages (Environmental reporting)
  • 04-10-2017 11.15 - 12.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
  • 04-10-2017 14.30 - 18.00 Rondetafelgesprek Sanering asbestdaken
  • 04-10-2017 18.00 - 19.00 Technische briefing Rapportage ILT-brede risicoanalyse
  • 05-10-2017 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Kustpact
  • 05-10-2017 13.30 - 15.00 Technische briefing Introductie ministerie IenM
  • 05-10-2017 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 13 oktober
   • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 06-10-2017 10.00 - 17.00 Werkbezoek Welkom in de spoorsector
  • 10-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT-overzicht
  • 11-10-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  • 11-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Rapportage ILT-brede risicoanalyse
  • 12-10-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening
  • 12-10-2017 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor

  Besluit: Het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 10 oktober 2017 wordt uitgesteld in verband met de formatie.
 31. Nog te plannen plenaire activiteiten op IenM-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten
  • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
   Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
   Het is zijn bedoeling dit debat te houden na ontvangst van de uitgebreide kabinetsreactie op het rapport.

    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de uitspraak van de rechter over de luchtkwaliteit in Nederland
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 september 2017.
  • Dertigledendebat over de inname van water door drinkwaterbedrijven
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 september 2017.

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
  • VSO over het toezicht op het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering (25883, nr. 298)
   Eerste spreker: het lid Von Martels (CDA)
 32. Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om het AO Klimaat d.d. 28 september 2017 uit te stellen tot na de VN-klimaatconferentie COP23 te Bonn

  Te behandelen:

 33. Aanbod van de Deltacommissaris om voorafgaand aan het WGO Water een toelichting te geven op het Deltaprogramma en het Deltaplan ruimtelijke adaptatie

  Te behandelen:

 34. Voorstel om een technische briefing door ambtenaren van het ministerie IenM te laten verzorgen voorafgaand aan de klimaatconferentie in Bonn (COP23)

  Te behandelen:

 35. Verzoek van het lid Thieme (PvdD) om aan te sluiten bij de delegatie voor de COP 23 in Bonn

  Te behandelen:

 36. Inventarisatie deelname werkbezoek Brussel milieuonderdelen mobiliteitspakket

  Te behandelen:

 37. Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om een gesprek met aansluitend een rondetafelgesprek over statiegeld te organiseren

  Te behandelen:

 38. Diverse werkwijze-aspecten rondom algemeen overleggen en rondetafelgesprekken

 39. Update jaarplanning versterking kennispositie commissie IenM

  Te behandelen:

 40. Verzoek om reactie op bericht dat Rijkswaterstaat mogelijk fouten heeft gemaakt bij aanbesteding van kantoormeubilair

  Te behandelen:

 41. Voorstel van Van Tongeren (GL) om een gesprek met experts over nucleaire veiligheid te organiseren

  Te behandelen: