Debat geweest
25 oktober 2017 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 25 oktober 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 25 oktober 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

11
Rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting naar de geconstateerde praktijkvariatie tussen ggz-instellingen met betrekking tot het (individueel) melden van suïcide(pogingen)

Te behandelen:

12
Uitvoering motie van het lid Arno Rutte over een leidende rol bij geneesmiddelenonderzoek met vrouwen en comorbide patiënten (Kamerstuk 29477-379)

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 oktober 2017, over het bericht dat 300 gezinnen de dupe zijn van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder alsmede Handreiking aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015 en Inkoop en continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Te behandelen:

17
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met het opnieuw vaststellen van de bijlage vanwege de omzetgerelateerde boete en enkele technische wijzigingen

Te behandelen:

21
Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van artikel 4.2 ‘Opleidingen, Beroepenstructuur en Arbeidsmarkt’ van de VWS-begroting en de evaluatie van de registratiecommissies (Kamerstuk 32772-26)

Te behandelen:

22
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken per 19 oktober 2017)

Details

Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -  

Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
  2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  3. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Kuik bij de RvW van 3 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  4. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (aangevraagd door het lid Peters bij de RvW van 10 oktober 2017)

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  2. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 12 oktober 2017)

VAO’s/VSO’s
     -
25
Verzoek van het lid Kooiman (SP) om een reactie op bericht RTL Nieuws.nl d.d. 25 oktober 2017 inzake Meer ambulances te laat door gebrek aan personeel alsmede verzoek om een algemeen overleg inzake ambulancezorg

Te behandelen:

26
Stand van zaken rapporteurschap begroting VWS 2018

Details

Besluit: Het lid Hermans geeft mede namens het lid Ellemeet een stand van zaken op het rapporteurschap VWS 2018.
De commissie ondersteunt het voorstel van de rapporteurs om eventuele focusonderwerpen te bespreken bij het jaarplan en om bij het ministerie het advies van het RIVM te vragen (dat bij behandeling van het jaarverslag 2016 aan de Kamer was toegezegd).
27
Technische briefing met betrekking tot risicoverevening

Details

Vanuit het ministerie van VWS is het aanbod gekomen om een technische briefing over risicoverevening te organiseren.
Besluit: De technische briefing zal worden georganiseerd.