Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

20 december 2017
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • F. van Oosten (VVD)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • M. Groothuizen (D66)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • M. van Nispen (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek om instemming medewerking aanvaarding verschillende landen bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Afdoening van de toezegging gedaan op 2 februari 2017 tijdens het AO evaluatie wet kraken en leegstand om vastgoedeigenaren en de politie te horen over hun ervaringen met de wet aangezien deze niet in de evaluatie zijn betrokken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op uitzending Nieuwsuur d.d. 6 december 2017 over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Veiligheidsregio's en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Consultatie improving cross-border access to electronic evidence in criminal matters

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  WODC-Prognosemodel in relatie tot de haal-en aangiftedelicten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Betekenis ‘handleiding drones en privacy’ voor wietdrones

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag 2016 Nationaal Preventie Mechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging instellingsbesluit Commissie De Winter

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het bericht “Drugsonderzoek in gevangenis Grave, meerdere medewerkers op non-actief”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Borgsom

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie op berichtgeving ‘Kinderen Jehova's slecht beschermd tegen misbruik’ en ‘Brede roep om onderzoek naar Jehova’s Getuigen’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie om informatie over de wijze waarop het verzoek tot overbrenging van de heer Van Laarhoven voortvarend wordt behandeld

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving over het vreemdelingenbeleid in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beoordeling veilige landen van herkomst 6e tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 23 november - 14 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake adviesaanvraag over het instellen van de Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken (herdruk)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 1 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek reactie op artikel over toezichtsvormen op strafvorderlijk overheidsoptreden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek inzake wijziging rapporteur ambtsmisdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek inzake bericht ’Het moest misgaan met die gek’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek reactie op zaak in Maleisië

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek inzake uitspraken heer Van Vollenhoven over WODC

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek toevoegen brief over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling aan algemeen overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek inzake late toezending voortgangsbrief politie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Lief- en leedpot commissie J&V

  Besluit: De commissie stemt in met afdracht van de schadeloosstelling van € 25 per lid aan de lief- en leedpot.