Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 6 december 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 6 december 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Commentaar NLR t.b.v. technische briefing MER Lelystad Airport d.d. 23 november 2017 en tevens uitnodiging voor werkbezoek

Te behandelen:

28
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018

Te behandelen:

38
Schriftelijk overleg EU-mobiliteitspakket

Te behandelen:

39
Stafnotitie - Werkbezoek Brussel 22 januari 2018
40
Stafnotitie - Beëindiging rapporteurschap Energie-Unie en mandaat voor eindrapport
41
Stafnotitie - Uitkomst EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018 Europese Commissie
43
Geplande commissieactiviteiten tot aan Kerstreces

Details

 • 11-12-2017 10.15 - 10.30 Petitie Comité geluidscherm A27 afslag 33 Hilversum
 • 11-12-2017 10.30 - 10.45 Petitie Platform A2 inzake MIRT-onderzoek Weert-Eindhoven
 • 11-12-2017 11.00 - 21.00 Notaoverleg MIRT
  • Rapporteur Begrotingsonderzoek zal tijdens het notaoverleg zijn inbreng leveren
  • Stafnotitie over begrotingsonderzoek is verspreid onder de leden
 • 12-12-2017 13.15 - 13.30 Petitie Uitfasering van de halogeenlamp
 • 12-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie AMvB beperkingengebied buitenlandse luchthaven Geilenkirchen
 • 12-12-2017 13.45 - 14.00 Petitie Overtocht van praalwagens over de A76
 • 13-12-2017 13.30 - 14.30 Algemeen overleg AO behandelvoorbehoud CO2-emissies auto’s en busjes
  • EU-signalering is verspreid onder de leden
 • 14-12-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
 • 14-12-2017 13.00 - 13.30 Petitie APK-plicht voor tractoren
 • 14-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie De gevaren van het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer
 • 14-12-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid
  • Stafnotitie verkeershandhaving is verspreid onder de leden
 • 19-12-2017 12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest) 
  • Wetgevingsrapport is verspreid onder de
 • 20-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
 • 20-12-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
44
Nog te plannen plenaire activiteiten op IenW-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een nog te ontvangen nota van wijziging. Op 4 december 2017 heeft de minister de Kamer gemeld dat de nota naar verwachting in de eerste maanden van 2018 naar de Kamer komt.
 • 34779 Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 betreffende kabelbaaninstallaties
  Dit wetsvoorstel is op 6 december 2017 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
  Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
  De commissie heeft op 25 oktober 2017 besloten ter voorbereiding op dit debat een schriftelijk overleg te houden.
 • Debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.
Besluit: De brieven over Lelystad Airport die voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018 zijn geagendeerd, betrekken bij het plenaire debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport.

3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.
 • Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.
 • Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater
  Aangevraagd door het lid Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 november 2017.
 • Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 december 2017.

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
 • VAO Scheepvaart (AO d.d. 7 december 2017)
  Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)
50
Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om een brief te ontvangen voorafgaand aan het notaoverleg MIRT d.d. 11 december 2017 over de consequentie van het niet toekennen van Europese subsidies aan de plannen inzake de sluis en bruggen bij Kornwerderzand

Te behandelen: