Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 22 november
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 22 november

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) voor werkbezoek
3
Uitnodiging Corbion voor werkbezoek aan biotech fabriek van Corbion in Gorinchem m.b.t. biobased en circulaire economie
9
Stafnotitie behandeling verwerking regeerakkoord in begrotingen Infrastructuur en Waterstaat
11
Overdracht aanhangige stukken klimaat

Details

Onderstaand zijn de op dit moment in de Kamer aanhangige stukken op het terrein van klimaat opgenomen. Nu het dossier klimaat is overgedragen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, wordt het voortouw over deze stukken in de Kamer ook overgedragen aan de commissie Economische Zaken en Klimaat. Zij zal vervolgens besluiten over de behandeling van deze stukken.

Te behandelen:

12
Overdracht aanhangige stukken ruimtelijke ordening

Details

Onderstaand zijn de op dit moment in de Kamer aanhangige stukken op het terrein van ruimtelijke ordening opgenomen. Nu het dossier ruimtelijke ordening is overgedragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt het voortouw over deze stukken in de Kamer overgedragen aan de commissie Binnenlandse Zaken. Zij zal vervolgens besluiten over de behandeling van deze stukken.

Te behandelen:

21
Stafnotitie EU mobiliteitspakket deel II
25
Stafnotitie EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018 Europese Commissie
33
Geplande commissieactiviteiten tot aan Kerstreces

Details

 • 27-11-2017 12.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Water
  • Stafnotitie is verspreid onder de leden
 • 28-11-2017 13.30 - 13.45 Petitie Groen licht voor spoorgoederenvervoer
 • 29-11-2017 15.30 - 17.30 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
  • Rapporteur Remco Dijkstra
  • Stafnotitie ERTMS wordt verspreid onder de leden
 • 30-11-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Spoor
  • Stafnotitie HSL-Zuid is verspreid onder de leden
 • 30-11-2017 13.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval
 • 04-12-2017 11.00 - 15.30 Wetgevingsoverleg Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit
  • Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
 • 05-12-2017 13.15 -13.30 Petitie Aanbieding van het rapport 'Smart charging van elektrische voertuigen: institutionele knelpunten en oplossingen'
 • 05-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Boetebeleid in de binnenvaart
 • 05-12-2017 13.45 - 14.00 Petitie Uitfasering van de halogeenlamp
 • 06-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
 • 06-12-2017 11.30 - 13.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 19 december
  • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 06-12-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Schiphol Gebruiksprognose 2018
 • 06-12-2017 14.00 - 17.30 Rondetafelgesprek Verduurzaming Binnenvaart en Short Sea Shipping
 • 07-12-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Scheepvaart
 • 07-12-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Suppletoire begrotingen Najaarsnota
  • Kamerbrede stafnotitie  wordt verspreid onder de leden
 • 11-12-2017 10.15 - 10.30 Petitie Comité geluidscherm A27 afslag 33 Hilversum
 • 11-12-2017 10.30 - 10.45 Petitie Platform A2 inzake MIRT-onderzoek Weert-Eindhoven
 • 11-12-2017 11.00 - 21.00 Notaoverleg MIRT
  • Rapporteurs Begrotingsonderzoek zullen tijdens het notaoverleg hun inbreng leveren
  • Stafnotitie over begrotingsonderzoek is verspreid onder de leden
 • 12-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie AMvB beperkingengebied buitenlandse luchthaven Geilenkirchen
 • 12-12-2017 13.45 - 14.00 Petitie Overtocht van praalwagens over de A76
 • 13-12-2017 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
 • 14-12-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
 • 14-12-2017 13.00 - 13.30 Petitie APK-plicht voor tractoren
 • 14-12-2017 13.30 - 13.45 Petitie Gevaren gebruik mobiele telefoon in het verkeer
 • 14-12-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid
  • Stafnotitie verkeershandhaving is verspreid onder de leden
 • 19-12-2017 12.00 Inbreng verslag Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest) 
  • Wetgevingsrapport is verspreid onder de leden
 • 20-12-2017 10.15 - 11.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
 • 20-12-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
34
Nog te plannen plenaire activiteiten op IenW-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
  Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
  De commissie heeft op 25 oktober 2017 besloten ter voorbereiding op dit debat een schriftelijk overleg te houden.
 • Debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2017.
 • Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2017.
 • Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater
  Aangevraagd door het lid Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 november 2017.

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
 • Er zijn op dit moment geen tweeminutendebatten op IenW-gebied aangevraagd.
35
Voorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de minister te verzoeken ten behoeve van het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid te reageren op het onderzoek van de Amerikaanse Foundation for Traffic Safety over het effect van het gebruik van navigatiesystemen tijdens het rijden op de verkeersveiligheid

Te behandelen: