Debat geweest
6 september 2017 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenM d.d. 6 september
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 6 september

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging Europees Parlement, namens Parlement van Estland, voor vergadering van voorzitters van commissies voor Economische en Milieu Zaken d.d. 21-22 september 2017
4
Uitnodiging Gemeente Wijchen en Leefbaarheidsgroep Niftrik, voor werkbezoek i.h.k.v. geluidsoverlast A50 en de brug bij Niftrik
5
Uitnodiging Gemeente Lelystad voor bijeenkomst over knelpunten en mogelijkheden aangaande asbestsanering daken particuliere eigenaren en bezoek aan woonwijk met asbestwoningen d.d. 20 november 2017
6
Uitnodiging Vervoerregio Amsterdam voor werkbezoek d.d. 27 november 2017
7
Uitnodiging UvW voor werkbezoek aan Waterschap De Dommel over circulaire economie d.d. 8 of 11 december 2017
8
Uitnodiging Scalable, namens Chemours Nederland BV, voor werkbezoek
9
Uitnodiging Stroomgebied Rijn-Oost, namens RBO en Provincie Overijssel, voor werkbezoek 'Water in de regio Rijn-Oost' d.d. 9 oktober 2017
12
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen alsmede in verband met de operationalisering van de reductieverplichting uit Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

Te behandelen:

20
Nota van wijziging bij de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2017, samenhangende met de Voorjaarsnota

Te behandelen:

58
Begroting voor COP23 in Bonn
64
Uitstel toezending BNC-fiches inzake het Commissievoorstel COM (2017) 286 over ‘Aviation: Open and Connected Europe’ en het voorstel COM (2017) 289 over de bescherming van de mededinging in de luchtvaart

Te behandelen:

67
Reactie op enquête die de Europese Commissie heeft laten uitvoeren over de mogelijke herziening van richtlijn 2008/96/EC, betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur, respectievelijk richtlijn 2004/54/EC inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

Te behandelen:

68
Overzicht EU-voorzitterschap Estland 2e helft 2017
69
EU-stafnotitie EU-voorstel Mededinging luchtvaart
71
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan Brussel op 10 juli 2017

Te behandelen:

74
Nog te plannen plenaire activiteiten op IenM-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
  Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
  Het is zijn bedoeling dit debat te houden na ontvangst van de uitgebreide kabinetsreactie op het rapport.

   
 • Debat over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours/DuPont
  Aangevraagd door het lid Van Eijs (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 5 juli 2017.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de uitspraak van de rechter in het kort geding tussen Milieudefensie en de Staat betreffende de luchtkwaliteit in Nederland
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 september 2017.

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
 • Er zijn op dit moment geen tweeminutendebatten op IenM-gebied aangevraagd.
75
Commissieactiviteiten tot herfstreces

Details

 • 12-09-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit lokale scheiding fiets en snorfiets
 • 12-09-2017 13.30 - 13.45 Petitie Voor hogere vliegroutes van en naar Lelystad Airport
 • 13-09-2017 12.00 Inbreng verslag Verzamelwet IenM 2018
 • 13-09-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016
 • 14-09-2017 12.00 Inbreng verslag Wijziging van het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen
 • 14-09-2017 12.00 Inbreng verslag Goedkeuring van het gewijzigde Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen
  • Wetgevingsrapport over beide wetsvoorstellen is verspreid onder de leden
 • 19-09-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor
 • 20-09-2017 09.30 - 10.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 20-09-2017 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Luchtvaart
 • 26-09-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)
 • 27-09-2017 11.30 - 13.00 Lunchbijeenkomst ter kennismaking met onderzoeksinstellingen
 • 27-09-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begrotingen ministerie van IenM en Infrastructuurfonds
 • 27-09-2017 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Kosten van klimaatbeleid
 • 28-09-2017 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Klimaat
 • 03-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begroting Deltafonds en Deltaprogramma
 • 03-10-2017 16.00 - 17.00 Technische briefing Stroomlijning milieurapportages (Environmental reporting)
 • 04-10-2017 11.15 - 12.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 04-10-2017 14.30 - 18.00 Rondetafelgesprek Sanering asbestdaken
 • 04-10-2017 18.00 - 19.00 Technische briefing Rapportage ILT-brede risicoanalyse
 • 05-10-2017 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Kustpact
 • 05-10-2017 13.30 - 15.00 Technische briefing Introductie ministerie IenM
 • 05-10-2017 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 13 oktober
  • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 06-10-2017 10.00 - 17.00 Werkbezoek Welkom in de spoorsector
 • 10-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT-overzicht
 • 10-10-2017 13.30 - 13.45 Petitie Stop GenX
 • 10-10-2017 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
 • 11-10-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
 • 11-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Rapportage ILT-brede risicoanalyse
 • 12-10-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening
 • 12-10-2017 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
79
81
Verzoek om een brief over de stand van zaken van de uitvoering van de motie-Lodders (Kamerstuk 34550-XIII, nr. 127) inzake de vrijstelling van CRISPR-Cas9 en over de octrooieerbaarheid van natuurlijke eigenschappen van producten van nieuwe plantveredelingstechnieken

Te behandelen: