Agendapunten

 1. WMO

 2. Kabinetsreactie op het onderzoek harmonisatie doventolkvoorziening

  Te behandelen:

 3. Besluit reële prijs

  Te behandelen:

 4. Antwoorden op vragen commissie over informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo

  Te behandelen:

 5. Voortgangsrapportage Wmo: openstaande moties en toezeggingen

  Te behandelen:

 6. Brede voortgang onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo-Wlz

  Te behandelen:

 7. Afschrift kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein

  Te behandelen:

 8. Advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) ‘Zorg voor samenhangende zorg’

  Te behandelen:

 9. Advies-Scheltema over integrale geschilbeslechting sociaal domein

  Te behandelen:

 10. Wob-verzoek TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

 11. Onderzoeksrapporten 'Langer zelfstandig', 'Wel thuis?' en 'De markt voor huishoudelijke hulp - gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik door burgers onder de Wmo 2007'

  Te behandelen:

 12. Rapport ‘Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016’

  Te behandelen:

 13. Twee deelrapporten: Beleidsparticipatie in de Wmo 2015 en De Wmo 2015 in praktijk

  Te behandelen:

 14. Pact voor de ouderenzorg

  Te behandelen:

 15. Deelrapport ‘Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders’

  Te behandelen:

 16. MANTELZORG

 17. Voortgangsbrief informele zorg

  Te behandelen:

 18. Integrale blik op mantelzorg

  Te behandelen:

 19. HULPMIDDELENBELEID

 20. Verzamelbrief VWS januari 2016

  Te behandelen:

 21. Verzamelbrief VWS-onderwerpen

  Te behandelen:

 22. Reactie op de motie van het lid Kuzu over een internationaal vergelijkend onderzoek naar de totstandkoming en samenstelling van prijzen van dure medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

 23. RIVM Rapport Bloedglucosemeters

  Te behandelen:

 24. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

 25. Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen

  Te behandelen:

 26. Afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

 27. Centralisatie en harmonisatie tolkvoorziening

  Te behandelen:

 28. Informatie voor het algemeen overleg van 15 maart 2018 over onderwerpen met betrekking op de Wmo, mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelenbeleid

  Te behandelen: