Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

20 april 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • I.K. van Engelshoven (D66)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • T.U. Hiddema (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  20-04-2017  Inbreng verslag Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 34686)
  10-05-2017  Gesprek met de Nationale ombudsman inzake het Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2016
  11-05-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  01-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  15-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  29-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  06-07-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  07-09-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  21-09-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  05-10-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  26-10-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  09-11-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  23-11-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  07-12-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  21-12-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie (niet controversieel verklaard)

  Algemeen overleg Discriminatie: Rapport Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2015 (TK 30950-106), Universal Periodic Review (UPR) rapportage aan de VN-mensenrechtenraad (26150-159),Voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (30950-107).
  Algemeen overleg Sociaal domein: Diverse onderwerpen sociaal domein zoals aan de orde gesteld in de brede regietafel sociaal domein (TK 34477-17), Programma sociaal domein(TK 34477-16),  Onderzoek financiën sociaal domein (34477-18), Aanbieding evaluatie pilots in de zorg (26643-452).
  Notaoverlg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (TK 34581).
  Algemeen overleg Evaluatie Kamerverkiezingen: Verdere uitwerking van afspraken over gebruik rekenhulpmiddel voor berekenen van de uitslag van de komende verkiezing (31142-57), Stand van zaken met betrekking tot het stemmen vanuit het buitenland (31142-57), Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2017, over het feit dat de uitslag van de verkiezingen lokaal nauwelijks te achterhalen is (31142-59).
  Verzamel algemeen overleg: Antwoorden op nadere vragen commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet (TK 28362-10) en De controle van de jaarrekening van gemeenten (TK 34550-B-12).
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (op nader te bepalen tijdstip te plannen): Openbaar jaarverslag 2016 van de AIVD (30977-149), Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties (TK 30977-147) en Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2017 (TK 30977-148).
  Algemeen overleg Democratische vernieuwing: Uitkomst werksessies naar aanleiding van verkenning maatschappelijke bank (34065-14),Stand van zaken Experimentenwet gemeenten (34550-VII-45), Reactie op motie van het lid Fokke c.s. over een inventarisatie van de wensen in de lokale democratie voor experimenten met democratische vernieuwing (34550-VII-46), Staat van het Bestuur 2016 (34550-VII-42), Uitvoering van de motie van het lid Fokke c.s. over een actieplan om jongeren meer bij de politiek te betrekken (34550-VII-47).
  Algemeen overleg ICT (na ontvangst reactie nieuw aan te stellen kabinet op rapport Informatiesamenleving en Overheid): Vierde rapportage over de uitvoering van de kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten (26643-454), Rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid (26643-460).
  Algemeen overleg eID (te plannen na ontvangst halfjaarlijkse voortgangsrapportage eID) : Risicobeheersing Impuls eID (26643-456), Aanbieding evaluatie pilots in de zorg (26643-452), Aanpassingen basisregister reisdocumenten (26643-458).
  Algemeen Overleg Lijkbezorging (te plannen eind 2017): Onderzoeksresultaten naar draagvlak voor resomeren als alternatieve wijze van lijkbezorging (30696-42).
  Gesprek met de SER inzake SER-agenda stad (Aanbod SER voor presentatie over vervolg op advies 'De SER-agenda voor de stad' (2017Z01845).
  Technische briefing Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om een technische briefing inzake Voortgang grensoverschrijdende samenwerking voor het zomerreces (2017Z02655).


  Ongeplande activiteiten van de commissie (controversieel verklaard)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (Notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie (TK 31570-29), Voortgang visietraject over het ambt van burgemeester (TK 31570-31), Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester (TK 3157032) en Beschouwing rol en positie burgemeester (TK 31570-33))
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet (TK 31570))
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam) (Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving (TK 29279-371))
   
 3. 3

  Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging kosteloze toegang tot contactgegevens van de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rob-advies "De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek financiën sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Staten Generaal (IIA) en Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Universal Periodic Review (UPR) rapportage aan de VN-mensenrechtenraad

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verdere uitwerking van afspraken over gebruik rekenhulpmiddel voor berekenen van de uitslag van de komende verkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het advies 'Eerst de politiek, dan de techniek' van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding evaluatie pilots in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending van het BNC-fiche Burgerschapsrapport 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken met betrekking tot het stemmen vanuit het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 november 2016, over het intrekken van het wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Indiening van de Tweede lezing van het voorstel tot grondwetsherziening i.c. Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester .

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Indiening van de Tweede lezing van het voorstel tot grondwetsherziening i.c. Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Indiening van de Tweede lezing van het voorstel tot grondwetsherziening i.c. Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomst werksessies naar aanleiding van verkenning maatschappelijke bank

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken Experimentenwet gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vierde rapportage over de uitvoering van de kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  CTIVD toezichtsrapport nr. 52 over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift van de brief aan de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland inzake de precariobelasting op nutsnetwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Onderzoek Risico's voor de democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2017, over het feit dat de uitslag van de verkiezingen lokaal nauwelijks te achterhalen is

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op motie van het lid Fokke c.s. over een inventarisatie van de wensen in de lokale democratie voor experimenten met democratische vernieuwing

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Openbaar jaarverslag 2016 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het SER advies "Regionaal samenwerken: leren van praktijken"

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afscheidsbrief van de hr Spigt (aanjager banenafspraak overheidswerkgevers) en de reactie op het lid Koser Kaya over de vraag over de borging van zijn activiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  BZK Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Risicobeheersing Impuls eID

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (nrs. 48 en 49) over internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Staat van het Bestuur 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Onderzoeksresultaten naar draagvlak voor resomeren als alternatieve wijze van lijkbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitvoering van de motie van het lid Fokke c.s. over een actieplan om jongeren meer bij de politiek te betrekken (Kamerstuk 34550-VII-26)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanpassingen basisregister reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Eindverslag Rapporteur Kiesakte

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Brief van het Presidium over een overzicht van de aangenomen en aangehouden moties en de door het Presidium gedane toezeggingen bij gelegenheid van de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Notitie over de transparantie van het wetgevingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen over 2017 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Brief van het Presidium inzake adviesaanvraag over het instellen van de Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Lijst nieuwe EU-voorstellen BiZa 22 februari - 13 april 2017

  Te behandelen:

  Loading data