Debat geweest
20 april 2017 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 20 april 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 20 april 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

20-04-2017  Inbreng verslag Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 34686)
10-05-2017  Gesprek met de Nationale ombudsman inzake het Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2016
11-05-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
01-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
15-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
29-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
06-07-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-09-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
21-09-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
05-10-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
26-10-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
09-11-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
23-11-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-12-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
21-12-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie (niet controversieel verklaard)

Algemeen overleg Discriminatie: Rapport Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2015 (TK 30950-106), Universal Periodic Review (UPR) rapportage aan de VN-mensenrechtenraad (26150-159),Voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (30950-107).
Algemeen overleg Sociaal domein: Diverse onderwerpen sociaal domein zoals aan de orde gesteld in de brede regietafel sociaal domein (TK 34477-17), Programma sociaal domein(TK 34477-16),  Onderzoek financiën sociaal domein (34477-18), Aanbieding evaluatie pilots in de zorg (26643-452).
Notaoverlg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (TK 34581).
Algemeen overleg Evaluatie Kamerverkiezingen: Verdere uitwerking van afspraken over gebruik rekenhulpmiddel voor berekenen van de uitslag van de komende verkiezing (31142-57), Stand van zaken met betrekking tot het stemmen vanuit het buitenland (31142-57), Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2017, over het feit dat de uitslag van de verkiezingen lokaal nauwelijks te achterhalen is (31142-59).
Verzamel algemeen overleg: Antwoorden op nadere vragen commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet (TK 28362-10) en De controle van de jaarrekening van gemeenten (TK 34550-B-12).
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (op nader te bepalen tijdstip te plannen): Openbaar jaarverslag 2016 van de AIVD (30977-149), Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties (TK 30977-147) en Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2017 (TK 30977-148).
Algemeen overleg Democratische vernieuwing: Uitkomst werksessies naar aanleiding van verkenning maatschappelijke bank (34065-14),Stand van zaken Experimentenwet gemeenten (34550-VII-45), Reactie op motie van het lid Fokke c.s. over een inventarisatie van de wensen in de lokale democratie voor experimenten met democratische vernieuwing (34550-VII-46), Staat van het Bestuur 2016 (34550-VII-42), Uitvoering van de motie van het lid Fokke c.s. over een actieplan om jongeren meer bij de politiek te betrekken (34550-VII-47).
Algemeen overleg ICT (na ontvangst reactie nieuw aan te stellen kabinet op rapport Informatiesamenleving en Overheid): Vierde rapportage over de uitvoering van de kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten (26643-454), Rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid (26643-460).
Algemeen overleg eID (te plannen na ontvangst halfjaarlijkse voortgangsrapportage eID) : Risicobeheersing Impuls eID (26643-456), Aanbieding evaluatie pilots in de zorg (26643-452), Aanpassingen basisregister reisdocumenten (26643-458).
Algemeen Overleg Lijkbezorging (te plannen eind 2017): Onderzoeksresultaten naar draagvlak voor resomeren als alternatieve wijze van lijkbezorging (30696-42).
Gesprek met de SER inzake SER-agenda stad (Aanbod SER voor presentatie over vervolg op advies 'De SER-agenda voor de stad' (2017Z01845).
Technische briefing Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om een technische briefing inzake Voortgang grensoverschrijdende samenwerking voor het zomerreces (2017Z02655).


Ongeplande activiteiten van de commissie (controversieel verklaard)

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (Notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie (TK 31570-29), Voortgang visietraject over het ambt van burgemeester (TK 31570-31), Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester (TK 3157032) en Beschouwing rol en positie burgemeester (TK 31570-33))
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet (Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet (TK 31570))
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam) (Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving (TK 29279-371))
 
5
Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer

Te behandelen:

16
Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

Te behandelen:

17
18
Indiening van de Tweede lezing van het voorstel tot grondwetsherziening i.c. Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester .

Te behandelen:

19
Indiening van de Tweede lezing van het voorstel tot grondwetsherziening i.c. Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Te behandelen:

20
Indiening van de Tweede lezing van het voorstel tot grondwetsherziening i.c. Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer)

Te behandelen:

29
37
Toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (nrs. 48 en 49) over internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Te behandelen:

47
Brief van het Presidium over een overzicht van de aangenomen en aangehouden moties en de door het Presidium gedane toezeggingen bij gelegenheid van de behandeling van de Raming van de Tweede Kamer voor 2017

Te behandelen:

52
Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

Te behandelen:

53
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod)

Te behandelen:

54
Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren

Te behandelen:

55
Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

Te behandelen:

56
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

Te behandelen:

59
61
Overzicht aanhangige initiatiefwetsvoorstellen